WAK:Groep5

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 13 apr 2012 om 00:19
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

  • de wetde wraakhet bewijshet geboorteregisterhet misdaadactievoeren - voerde actie - actiegevoerdafluisteren - luisterde af - afgeluisterdarresteren - arresteerde - gearresteerdbesturen - bestuurde - bestuurd (land)controleren - controleerde - gecontroleerdontvoeren - ontvoerde - ontvoerdoverleven - overleefde - overleefdgewelddadiggeweldloosmachtigiemand dodeniemand gevangen nemeniemand het leven redden

Bewegen, sport en spel

de activiteitde dansde doelmande eindstreepde energiede fande ijsmeester *de rukde stopwatchde tussenstandde watersportde worpde yellhet evenwichthet gestuntelhet judohet recordhet spandoekhet startseinhet strafpunthet trapveldjeafkomen op - kwam af - afgekomenaflassen - laste af - afgelastbehalen - behaalde - behaaldbungelen - bungelde - gebungeldneerploffen - plofte neer - neergeploftneervlijen - vlijde neer - neergevlijdomringen - omringde - omringdopenen - opende - geopend (starten)opkomen - kwam op - opgekomentoejuichen - juichte toe - toegejuichttreffen - trof - getroffenbalancerend op één beenstap voor stap

Boerderij

de akkerbouwde akkerbouwerde fruitteeltde glastuinbouwde kasde kunstmestde kwekerijde legbatterijde maaimachinede mestde teeltde tuinbouwde tuinbouwerde tuinderde veehouderde veeteeltde visserijhet abattoirhet akkerbouwbedrijfhet graslandhet scharrelei - scharreleierenhet scharrelvleeshet tuinbouwbedrijfhet veeteeltbedrijfkweken - kweekte - gekweektmaaien - maaide - gemaaidrondscharrelen - scharrelde rond - rondgescharreldtelen - teelde - geteeld

Dieren

de adderde amfibie - amfibieënde bizonde duizendpootde eekhoornde geleedpotigende gewervelde dierende harpoende kakkerlakde kangoeroede kikkerdrilde lama - lama'sde mosselde neushoornde ongewervelde dierende orka - orka'sde panda - panda'sde ratelslangde salamanderde steenbokde stroperde teckelde walrusde walvisde walvisjagerde walvisvangstde wasbeerhet knaagdierhet reptielhet slachthuisafschieten - schoot af - afgeschotenbalken - balkte - gebalkt (ezel)bijeendrijven - dreef bijeen - bijeengedrevendartelen - dartelde - gedarteldhuilen - huilde - gehuild (wolf)krassen - kraste - gekrast (raaf)opjagen - jaagde op / joeg op - opgejaagdopzetten - zette op - opgezet (dieren)slachten - slachtte - geslachtuitsterven - stierf uit - uitgestorven


Eten en drinken

de afruimbak *de barde bestellingde boerenkoolde citroende citrusvruchtde eidooierde grapefruitde kelnerde kiwi - kiwi'sde kokosnootde kropde limoende loempia - loempia'sde mandarijnde melkboerde menukaartde nectarinede pan *de pastade pepermolende picknickde placematde rijsttafelde rodekoolde vegetariërde zuivelde zuurkoolhet aardewerkhet bekken *het beslaghet caféhet gerechthet ijsklontjehet keukenpapierhet menuhet poffertjehet recepthet terrashet waterijshet zoutvataanschuiven - schoof aan - aangeschovenafruimen - ruimde af - afgeruimdopdienen - diende op - opgediendpicknicken - picknickte - gepicknicktbevrorenhalfvol (half vet)knapperiglight (weinig vet)mager (weinig vet)malsvegetarischvol (veel vet)zuurde houdbare productende tafel dekkende verse producten


Familie en vrienden

de aanstaandede bekendede gozerde kerelde knaapde knulde maat (vriend)de meidde schoonvader - de schoonmoederde traditiede trouwdagde ventde verloofdehet bruidspaarhet echtpaarhet gebruikhet huwelijkhet wijfverloven - verloofde - verloofdtraditioneelin het huwelijk treden

Figuurlijk taalgebruik

absoluuthopelijkkaarsrechtaan de ene kant, aan de andere kantals twee druppels waterbekijk het maarboven water komende benen uit je lijf lopende houten klaasde proef op de som nemende slappe lachde vrolijke boeldoor en dooreen hele kunsteen smak makenelk vogeltje zingt zoals 't gebekt iser komt geen eind aaner zit niks anders operachter komenergens gek op zijnergens iets voor overhebbenergens schoon genoeg van hebbenguur weerhet achterste van zijn staart laten zienhet druk hebbenhet erbij latenhet goed kunnen vinden methet hoog in je bol hebbenhet is geen pretjehet is mislukthet is weer raakhet lijkt nergens ophet maakt niet uithet niet meer zien zittenhet niet pikkenhet op een lopen zettenhet regent dat het giethet te bont makeniemand een pluimpje geveniemand in de maling nemeniemand op de huid zittenik peins er niet overin de puree zittenin een notendopin het water vallenje buik ervan vol hebbenje gang gaanje hoofd er niet bij hebbenje neus ergens voor ophalenje oren niet kunnen gelovenje oren spitsenje wenkbrauwen optrekkenknalrood wordenkom noukort en krachtiglange tenen hebbenmet het verkeerde been uit bed stappenmet kromme tenenniet goed wijs zijnniet op je achterhoofd gevallen zijnniet op je mondje gevallen zijnop een oor liggenop het eerste gezichtop zijn neus kijkenpunt voor puntslapen als een roosstokstijf blijven staanuit je neus etenvast en zekerwortel schietenzijn slag slaanzo nu en dan


Gedrag en gevoelens

de aandachtde beslissingde blijdschapde blikde brutaliteitde buide driftkikkerde glimlachde grijnsde humorde kalmtede keus - keuzes - keuzende knipoogde kreetde mogelijkheid - mogelijkhedende oorzaakde opschepperde opwindingde pechvogelde teleurstellingde twijfelde uitdrukking (gezicht)de verwarringhet besluithet commentaarhet karakterhet scheldwoordhet succeshet voorgevoelbaten - baatte - gebaat (helpen)beangstigen - beangstigde - beangstigdbeslissen - besliste - beslistgrinniken - grinnikte - gegrinniktherinneren - herinnerde - herinnerdirriteren - irriteerde - geïrriteerdknipogen - knipoogde - geknipoogdontspannen - ontspande - ontspannenopscheppen - schepte op - opgescheptoverdrijven - overdreef - overdrevenroddelen - roddelde - geroddeldsmijten - smeet - gesmetensnauwen - snauwde - gesnauwdspotten - spotte - gespotstamelen - stamelde - gestameldstralen - straalde - gestraald (gezichtsuitdrukking)treiteren - treiterde - getreiterduitbarsten in - barstte uit - uitgebarstenuitkomen - kwam uit - uitgekomen (waar worden)uitstralen - straalde uit - uitgestraaldverklappen - verklapte - verklaptverklaren - verklaarde - verklaardverknoeien - verknoeide - verknoeidverstoppen - verstopte - verstoptvervolgen - vervolgde - vervolgd (doorgaan)verwarren - verwarde - verwardwuiven - wuifde / woof - gewuifd / gewovenbescheidengeïrriteerdgespannenknorrigonaardigongevaarlijkonzekeropgetogenopgewektverruktzorgelijkzorgzaamde mouwen opstropende schouders ophalende tranen staan in de ogende zenuwen krijgenhet ergens (niet) mee eens zijnhet iemand naar de zin makenonder de indruk zijnplezier belevenproblemen aanpakkenraad gevensprakeloos zijnstaan te trappelen om iets te doenvan slag zijnveel aan je hoofd hebbenverbaasd opkijkenzich ergens op verheugenzijn gezicht vertrekken


Geld en winkelen

de afzenderde baliede bankpasde bankrekeningde braderiede chipknipde envelop / enveloppede erfenisde folderde geadresseerdede handelde handelaarde inkomstende koopliedende koopluide koopman - koopvrouwde koopwaarde kwaliteitde kwantiteit *de merknaamde ontvangstde paskamerde pinautomaatde portode reclamefolderde reclametekstde shopde uitgavede vitrinede waardede waardebonde winkelstraatde/het affichehet aanplakbiljethet artikelhet bankafschrifthet bankbiljethet betaalmiddelhet etikethet inkomenhet merkhet reclamespotjehet salarishet warenhuishet winkelcentrumadresseren - adresseerde - geadresseerdafleveren - leverde af - afgeleverdafprijzen - prijsde af - afgeprijsdbesteden - besteedde - besteedbestellen - bestelde - besteldbezitten - bezat - bezetenbezorgen - bezorgde - bezorgdfrankeren - frankeerde - gefrankeerdhandelen - handelde - gehandeldinkopen - kocht in - ingekochtinwisselen - wisselde in - ingewisseldomrekenen - rekende om - omgerekendontvangen - ontving - ontvangenoverhandigen - overhandigde - overhandigdpinnen - pinde - gepindrondbrengen - bracht rond - rondgebrachtshoppen - shopte - geshoptstorten - stortte - gestortuitstallen - stalde uit - uitgestaldverloten - verlootte - verlootversturen - verstuurde - verstuurdverzenden - verzond - verzondenwinkelen - winkelde - gewinkeldkostbaarvoordeligbestemd voor

Kunst

de afdrukde camera - camera'sde dia - dia'sde donkere kamerde filmcamera - filmcamera'sde foto - foto'sde fotograaf - fotografede kunstschilderde namaakde pasfoto - pasfoto'sde persfotograafde tekenaar - tekenaresde tentoonstellinghet fotoalbumhet negatief - negatievenhet statiefafbeelden - beeldde af - afgebeeldafdrukken - drukte af - afgedruktfilmen - filmde - gefilmdflitsen - flitste - geflitstfotograferen - fotografeerde - gefotografeerd

Lastige woorden

het tegengesteldeallereerstallerlaatstandersombijeendaaruitdankzijdergelijkeeenmaalerdooreventueelgewoonlijkondanksoorspronkelijkslechtstegen (contra)voor (pro)waarbijwaaruitzowatals ? dan ?als volgteen en anderin het kortin het vervolgin vergelijking metonder andereop ? (getal) naten slotte

Lichaam en gezond

de crèmede darmde drogistde eau de colognede gehoorgangde hooikoortsde huidskleurde ingreepde jongstede kaakde knieholtede kruikde kruinde kwaalde leverde lichaamshoudingde longde maagde mondhoekde navelde nierde ooghoekde oorschelpde praktijkde pukkelde spreekkamerde verlichtingde ziekenhuisopnamede zweerde zwellinghet bezoekuurhet linkerbeenhet middelhet rechterbeenhet spreekuurhet stuitjehet watjegebaren - gebaarde - gebaardknarsen - knarste - geknarstkrimpen - kromp - gekrompenlijden - leed - geledenomkomen - kwam om - omgekomenondergaan - onderging - ondergaanontwaken - ontwaakte - ontwaaktoplopen - liep op - opgelopenopsnuiven - snoof op - opgesnovenopzwellen - zwol op - opgezwollenprikkelen - prikkelde - geprikkeldsterven - stierf - gestorvenuitdrogen - droogde uit - uitgedroogdverbleken - verbleekte - verbleektverstaan - verstond - verstaanvervellen - vervelde - verveldverzwikken - verzwikte - verzwiktzich bezeren - bezeerde - bezeerdzwellen - zwol - gezwollenzweren - zweerde / zwoor - gezworenademloosblank (huidskleur)gekleurd (huidskleur)gerimpeldvoelbaarde keel schrapenhet benauwd hebbenlanger op mogen blijvennaar adem snakkenop adem komenverblind worden

Maken en materialen

de benodigdhedende boogde elektriciende elektriciteitscentralede elektriciteitsmastde handleidingde klemde kortsluitingde kunststofde lopende bandde plooide ribbelde richelde schakelaarde spiraalde stekkerde stroombronde stroomkringde transformatorde veerde verbindingde vonkde waterverfde zekeringde zijdehet blikhet gipshet handvathet loodhet metaalhet onderhoudhet staalhet textielhet tinhet vilthet vouwwerkbegeven - begaf - begevendubbelvouwen - vouwde dubbel - dubbelgevouweninplakken - plakte in - ingeplaktkantelen - kantelde - gekanteldkrommen - kromde - gekromdkrullen - krulde - gekruldlakken - lakte - gelaktonderhouden - onderhield - onderhoudenontkoppelen - ontkoppelde - ontkoppeldopensperren - sperde open - opengesperduitvallen - viel uit - uitgevallen (stroom)vastlijmen - lijmde vast - vastgelijmdvastplakken - plakte vast - vastgeplaktvermengen - vermengde - vermengdverroesten - verroestte - verroestversnipperen - versnipperde - versnipperdgespannen (niet slap)gespletenlangwerpigontstoptroestigstomptechnischvergrootverroestversletenverstoptvervallenin elkaar schuivenin elkaar zetten

Media

de journalist - journalistede krantenkopde quizde soapde spotprentde stripfiguurde tv-seriede voorpagina - voorpagina'sde zenderhet abonnementhet artikelhet dagbladhet krantenberichthet songfestivalhet stripboekhet weekblad


Meten en wegen

de meerderheidde minderheidde persoonde plukde scheutde slokde snipperde strenghet aantalhet duo - duo'shet/de krat? (getal) mandiversemeestminstvolledig

Milieu

de energiede gloeilampde inzamelingde kringloopde ledlampde papierbakde recyclingde rioleringde spaarlampde verspillingde vervuilingde waterzuiveringde/het filterhet kringlooppapierhet puinhet rioolhet verbruikaantasten - tastte aan - aangetastbesparen - bespaarde - bespaardinzamelen - zamelde in - ingezameldrecyclen - recyclede - gerecycleduitpuilen - puilde uit - uitgepuildverbruiken - verbruikte - verbruiktverspillen - verspilde - verspildvervuilen - vervuilde - vervuildSaver *

Muziek en geluid

de bassist - bassistede canon *de drumde drummer - drumsterde fluitist - fluitiste - fluitspelerde gitarist - gitariste - gitaarspelerde hoge toonde lage toonde muzieknoot *de notenbalk *de pianist - pianiste - pianospelerde saxofonist - saxofoniste - saxofoonblazerde saxofoonde tamboerijnde triangelde trommelaar - trommelaarsterde trompetde trompettist - trompettiste - trompetblazerde violist - violiste - vioolspelerde xylofoonhet couplethet refreinrappen - rapte - geraptratelen - ratelde - gerateldsuizen - suisde - gesuisdtetteren - tetterde - getetterdtieren - tierde - getierd (schreeuwen)trompetteren - trompetterde - getrompetterd

Natuur

de algde bastde berkde beukde bloesemde blubberde boomgaardde boomgrensde boomtakde boomtopde bosrandde boswachterde brandnetelde cactusde dampde dauwde dende dennenappelde doornde eikde esdoornde hittede houthakkerde kastanjeboomde knopde luchtfoto - luchtfoto'sde motregende neerslagde nevelde regenvalde schemeringde schorsde sparde sprietde stengelde stortbuide stronkde twijgde volle maande vorstde waterdampde wildernisde wilgde windkrachtde windmeterde windrichtingde windroosde windstootde windstreekde windvlaagde woestijnhet briesjehet groenhet klimaathet landklimaathet moerashet natuurgebiedhet natuurlandschaphet natuurreservaathet noodweerhet poolklimaathet regenwoudhet reservaathet spectrum *het tropisch klimaathet weerberichthet woestijnklimaathet wolkendekhet woudhet zeeklimaathet zeewierdonderen - donderde - gedonderdkappen - kapte - gekapt (van bomen)miezeren - miezerde - gemiezerdsmelten - smolt - gesmolten *tochten - tochtte - getochtverdampen - verdampte - verdamptwegwaaien - waaide weg of woei weg - weggewaaidbar *de wind gaat liggende wind steekt ophet weer slaat ompijpenstelen regenentropischwindstil

Omgang

de gebeurtenisde reactiede situatiede toestandhet verzoekbabbelen - babbelde - gebabbeldbestraffen - bestrafte - bestraftbetrappen - betrapte - betraptdenken om - dacht - gedachtdoorhebben - had door - doorgehadoverhalen - haalde over - overgehaalduithouden - hield uit - uitgehoudenvergeven - vergaf - vergevenzich voorstellen - stelde voor - voorgesteldgezamenlijkmekaarde groeten doener een oplossing voor vindenergens samen uitkomenhet eens zijn metiemand de hand schuddeniemand doorhebbeniemand een goede raad geveniemand een mep verkopeniemand een verklaring geveniemand ergens toe brengeniemand iets kwalijk nemeniemand in de gaten houdeniemand meetrekkeniemand mogeniemand op zijn gemak stelleniemand ophoudeniemand opwachteniemand overhaleniemand schrik aanjageniets / iemand beoordeleniets uitdrukkentegen iemand uitvallen

Reizen

de camperde cruisede gidsde herbergde paraplu - paraplu'sde parasolde poncho - poncho'sde reistasde rondvaartde strandstoelde touringcarde trektochtde/het chalethet binnenlandhet buitenlandhet vakantieoordzonnebaden - zonnebaadde - gezonnebaadde tent afbrekende tent opzettenpootjebaden

Richting

School

Sprookjes

Tijd

Uiterlijk

Uitvinden

Vermaak

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Werken en Beroepen

Wonen