WAK:Groep7: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
(Figuurlijk taalgebruik)
(Figuurlijk taalgebruik)
Regel 381: Regel 381:
 
* [[moederziel alleen]]
 
* [[moederziel alleen]]
 
* [[naar hartenlust]]
 
* [[naar hartenlust]]
* [[normaal gesproken]]]
+
* [[normaal gesproken]]
 
* [[om de haverklap]]
 
* [[om de haverklap]]
 
* [[onder de neus wrijven]]
 
* [[onder de neus wrijven]]
 
* [[onder handen nemen]]
 
* [[onder handen nemen]]
 
* [[oog hebben voor]]
 
* [[oog hebben voor]]
oogkleppen ophebben
+
* [[oogkleppen ophebben]]
 
* [[op de hoogte houden]]
 
* [[op de hoogte houden]]
 
* [[op de kleintjes letten]]
 
* [[op de kleintjes letten]]

Versie van 1 jul 2012 om 16:21

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

Bewegen, sport en spel

Dieren

Eten en drinken

Familie en vrienden

Figuurlijk taalgebruik

Gedrag en gevoelens

de aanstellerde behoeftede belevingde bravourede disciplinede eenzaamheidde eisde gavede gelaatsuitdrukkingde gemoedstoestandde genegenheidde hebzuchtde hoffelijkheidde hoogtevreesde invloedde kickde mimiekde oende onvredede schandede shockde tegenspoedde tolerantie *de uitbranderde vijandigheidde voldoeningde voorzichtigheidde vreugdede waarderingde wandaadde wanhoopde zekerheidhet bedroghet begriphet berouwhet bewustzijnhet ontzaghet oordeelhet toekomstperspectiefhet vermoedenhet wangedragaandurven - durfde aan - aangedurfdaanrichten - richtte aan - aangerichtaansporen - spoorde aan - aangespoordaanspreken - sprak aan - aangesproken (interesseren)aanstaren - staarde aan - aangestaardaanvaarden - aanvaardde - aanvaardafdruipen - droop af - afgedropen (weggaan)afdwalen - dwaalde af - afgedwaald (gedachten)beamen - beaamde - beaamdbeïnvloeden - beïnvloedde - beïnvloedbeklagen - beklaagde - beklaagdbekomen - bekwam - bekomenbespotten - bespotte - bespotbetrekken - betrok - betrokken (van gezicht)bijdragen aan - droeg bij - bijgedragenconcluderen - concludeerde - geconcludeerdeisen - eiste - geëistfascineren - fascineerde - gefascineerdfoppen - fopte - gefoptglunderen - glunderde - geglunderdhakkelen - hakkelde - gehakkeldinschatten - schatte in - ingeschatkeuren - keurde - gekeurdkicken op - kickte - gekicktkleineren - kleineerde - gekleineerdnegeren - negeerde - genegeerdondervinden - ondervond - ondervondenontroeren - ontroerde - ontroerdopborrelen - borrelde op - opgeborreld (idee/plan)opstappen - stapte op - opgestapt (weggaan)pakken - pakte - gepakt (indruk maken)sidderen - sidderde - gesidderdsmeken - smeekte - gesmeektstoken - stookte - gestooktteren op - teerde - geteerdtrachten - trachtte - getracht (proberen)uitdrukken - drukte uit - uitgedruktvermoeden - vermoedde - vermoedverwisselen - verwisselde - verwisseldwegkruipen - kroop weg - weggekropenwijken voor - week - gewekenzich concentreren - concentreerde - geconcentreerdzich hechten aan - hechtte - gehechtzich onderscheiden door - onderscheidde - onderscheidenzich richten tot - richtte - gerichtzich terugtrekken in - trok terug - teruggetrokkenzich uiten - uitte - geuitzich vertonen - vertoonde -vertoondzwijmelen - zwijmelde - gezwijmeldachterdochtigalertbeduusdbehoedzaambekaktbeschaafdervaren (met veel ervaring)furieusgoedgehumeurdhyperkrampachtigonderdanigonhandigonverstandigparmantigresoluutsolidairtegendraadsuitbundigvastberadenveeleisendvermoedelijkverwaandverzadigdvlijtigvoldaanwantrouwigwijsneuzigzelfverzekerdbegrip hebben voorbestand zijn tegende indruk wekkende show steleneen beeld geven vaneen weerwoord gevener niet over uit kunnenergens verantwoordelijk voor zijn

Geld en winkelen

de aalmoesde achterstand (geld)de bazaarde bedelaarde begrotingde belastingde berekeningde beurs (portemonnee)de bezittingde bijdragede boetiekde detailhandelde donateurde donatiede edelsteende geachte waardede handelingde inzetde jaarmarktde ketende leningde nota - nota'sde onkostende opbrengstde openingde premiede rentede sluitingde transactiede vindplaatsde vlooienmarktde vondstde welvaartde zegelhet bladgoudhet casino - casino'shet eigendomhet fichehet garantiebewijshet goede doelhet kapitaalhet magazijnhet overschothet prijskaartjehet restanthet saldo - saldo's - saldihet tekorthet verzamelinkomenafstaan - stond af - afgestaanbemachtigen - bemachtigde - bemachtigdbeschikken over - beschikte - beschiktdoneren - doneerde - gedoneerdexporteren - exporteerde - geëxporteerdgokken - gokte - gegoktgrissen - griste - gegristhamsteren - hamsterde - gehamsterdimporteren - importeerde - geïmporteerdinventariseren - inventariseerde - geïnventariseerdinzetten - zette in - ingezetopbrengen - bracht op - opgebrachtopleveren - leverde op - opgeleverdoverhouden - hield over - overgehoudenprofiteren van - profiteerde - geprofiteerdreserveren - reserveerde - gereserveerdresteren - resteerde - geresteerd (overblijven)schelen - scheelde - gescheeldspenderen - spendeerde - gespendeerdterugkrijgen - kreeg terug - teruggekregenverhandelen - verhandelde - verhandeldzich abonneren op - abonneerde - geabonneerdeconomischklantvriendelijkspotgoedkoopverguldgeld inleggengeld overmakengeld speelt geen rolhandel drijvenhandelen in ietsiemand op kosten jageniemand voorzien vanin omloop brengenin prijs stijgenop de markt brengenop een houtje bijtenrood staan

Geloof

Informatie

de basis (uitgangspunt)de bijdrage (hulp)de consequentiede hoofdzaakde initialende karakterschetsde omstandigheid - omstandighedende ontwikkelingde oorsprongde overwegingde paraafde speerpuntde tolkde/het risico - risico'shet alternatiefhet aspecthet belanghet detailhet effecthet geval (toestand)het motief (reden)het ontstaanhet overzichthet proceshet signaal (teken)het struikelblokaanhoren - hoorde aan - aangehoordaannemen - nam aan - aangenomen (geloven)achterhalen - achterhaalde - achterhaaldadviseren - adviseerde - geadviseerdassociëren - associeerde - geassocieerdberedeneren - beredeneerde - beredeneerdbeschouwen - beschouwde - beschouwd (opvatten)beseffen - besefte - beseftbetreffen - betrof - betroffenbevestigen - bevestigde - bevestigdbevorderen - bevorderde - bevorderddienen - diende - gediend (moeten)ervaren - ervoer - ervarenleiden tot - leidde - geleidmeedelen - deelde mee - meegedeeldmeetellen - telde mee - meegeteldneuzen - neusde - geneusd (rondkijken)omvatten - omvatte - omvatopnemen in - nam op - opgenomenovergaan op - ging over - overgegaanprepareren - prepareerde - geprepareerdraadplegen - raadpleegde - geraadpleegdsamenstellen - stelde samen - samengesteldschijnen - scheen - geschenen (lijken te zijn)seinen - seinde - geseindselecteren - selecteerde - geselecteerdsignaleren - signaleerde - gesignaleerdterugdraaien - draaide terug - teruggedraaidtoelichten - lichtte toe - toegelichttoepassen - paste toe - toegepastuitlopen op - liep uit - uitgelopenvastleggen - legde vast - vastgelegdvaststaan - stond vast - vastgestaanvaststellen - stelde vast - vastgesteldvastzetten - zette vast - vastgezetverbreken - verbrak - verbrokenvergaren - vergaarde - vergaardvermijden - vermeed - vermedenvertalen - vertaalde - vertaaldvervullen - vervulde - vervuldverwijzen naar - verwees - verwezenvlotten - vlotte - gevlotvoorkomen - kwam voor - voorgekomen (er zijn)voorleggen - legde voor - voorgelegdbij twijfelde voorzieningervoor uittrekkengericht zijn ophet belang inzien vanhet uitgangspuntiets aanduideniets ergens uit opmakeniets voorbereidenin aanmerking komenmee laten wegenstaan voorte binnen schietente doen zijn omtot stand komenvan toepassing zijnzich in iets verdiepen

Kunst

de afsnijding *de bijzonderheidde bouwkunstde conservatorde criticus - criticide dichtregelde dichtvormde diepte (perspectief)de essentiede expositiede graffitide haiku - haiku'sde illustratiede illustratorde imitatiede overlapping *de poëetde poëziede prentde ragede verzamelaarhet atelierhet attribuuthet boegbeeld (schip)het fresco - fresco's - frescihet gepriegelhet houtsnijwerkhet meesterwerkhet objecthet perspectief *groeperen - groepeerde - gegroepeerdinspireren - inspireerde - geïnspireerdopkomen - kwam op - opgekomenposeren - poseerde - geposeerdschetsen - schetste - geschetstweergeven - gaf weer - weergegevendenkbeeldigde vrije loop lateneen verzameling aanleggenonder woorden brengen

Lastige woorden

het uiterste aangezien achtereenvolgensafhankelijkalledaagsalledagallesbehalveandermanscentraalcircacontradaarentegendesnoodsdikwijlsditmaaldoordateldersertegenessentieelevenalsgeenszinsgelet opgelijknamiggeregeldgeziengrondiggrotendeelsherhaaldelijkhoofdzakelijkhoogstenshooguitimmerineennadrukkelijkonafhankelijkongetwijfeldop zichopenbaaropenlijkpraktischprimairprorechtstreekstevergeefsvanwegevoornamelijkwaaronderzowaaral met alals het warebetrekking hebben opbij wijze vandoor middel vaneen en alet ceteragepaard gaan metin de eerste plaats ?, in de tweede plaats ?in de regelin eerste instantiein grote lijnenin het bijzonderin sterke matein werkelijkheidmet namemin of meeronder meerop grond vanover het algemeenper seten hoogsteten minsteten opzichte vanter gelegenheid vanzo min mogelijkzowel ? als ?

Lichaam en gezond

de aderde asbakde baarmoederde begeleider - begeleidsterde beperkingde bevallingde bijwerkingde bloeddrukde bloedsomloopde bloeduitstortingde borstvoedingde complicatiede contactlensde couveusede deskundigede diarreede eetstoornisde eicelde flesvoedingde foetusde hartslagde hersenschuddingde hulpverlenerde hulpverleningde hygiënede injectiede irisde kankerde keizersnedede knie - knieënde knobbelde ledematende lensde levensbehoeftede lichaamsverzorgingde massagede navelstrengde obsessiede okselde opticiende peukde pincetde porie - poriënde remediede shagde sigaarde sigaretde slaap (zijkant gezicht)de smaakpapilde spijsverteringde stembandde stikstofde tabakde traanbuisde transpiratiede verloskundigede vroedvrouwde weerstandde zaadcelde/het cholesterolhet embryo - embryo'shet geslachthet gewrichthet hoornvlieshet netvlieshet ongevalhet oogwithet orgaanhet SOS-berichthet speekselhet spijsverteringskanaalhet trommelvlieshet weefselhet zintuighet zuurstofgebrekbaren - baarde - gebaardbehandelen - behandelde - behandeld (arts)bevallen - beviel - bevallenhallucineren - hallucineerde - gehallucineerdknikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap)meeroken - rookte mee - meegerooktroken - rookte - gerooktsteriliseren - steriliseerde - gesteriliseerdtasten - tastte - getast (aanraken)transpireren - transpireerde - getranspireerduitzieken - ziekte uit - uitgeziektverdoven - verdoofde - verdoofdverstuiken - verstuikte - verstuiktwaarnemen - nam waar - waargenomenzogen - zoogde - gezoogderfelijkgespierdhardnekkighygiënischinwendigmedischmeervoudig gehandicaptnuchter (niet gegeten)ondervoedoperatiefstom (niet kunnen praten)uitwendigverstandelijk gehandicaptvisueel gehandicaptbij bewustzijn zijnin leven zijnin nood verkerenklam aanvoelenonder behandeling zijnzijn behoefte doen

Maken en materialen

de aannemerde afwerkingde assemblagede beitelde bekledingde boogbrugde bouw (bedrijfstak)de cementmolende constructiede cv-installatiede decoratiede duimstokde figuurzaagde funderingde garantiede gebruikerde gietvormde houtskoolde ijzerertsde indelingde inkepingde installateurde isolatiede laagde lekkagede loodgieterde maatstafde maquettede miniatuurde montagede monteurde nijptangde ontploffingde ontwerperde productielijnde steigerde tegelzetterde thermostaatde vakmande verbouwingde verwarmingsketelde vouwlijnde warmtegeleidingde warmtestralingde warmtestromingde werkingde/het triplexhet bouwpakkethet bronshet designhet eindproducthet eindresultaathet element (onderdeel)het gruishet halffabricaathet ijzergarenhet isolatiemateriaalhet kristalhet mankementhet ontwerphet piepschuimhet poederhet scharnierhet type (soort)het voorschrifthet weefgetouwaandrukken - drukte aan - aangedruktaanleggen - legde aan - aangelegdafhakken - hakte af - afgehaktbetegelen - betegelde - betegeldbewerken - bewerkte - bewerktconstrueren - construeerde - geconstrueerddichtbinden met - bonddicht - dichtgebondenfabriceren - fabriceerde - gefabriceerdgraveren - graveerde - gegraveerdheien - heide - geheidisoleren - isoleerde - geïsoleerdkerven - kerfde - gekerfdlassen - laste - gelastmarkeren - markeerde - gemarkeerdmonteren - monteerde - gemonteerdontwerpen - ontwierp - ontworpenontwikkelen - ontwikkelde - ontwikkeldproduceren - produceerde - geproduceerdrangschikken - rangschikte - gerangschiktsamenpersen - perste samen - samengeperstsolderen - soldeerde - gesoldeerdspijkeren - spijkerde - gespijkerdsplijten - spleet - gespletenstoppen - stopte - gestopt (dichtmaken)uithollen - holde uit - uitgeholduitwerken - werkte uit - uitgewerktvariëren - varieerde - gevarieerdvervaardigen - vervaardigde - vervaardigdverzetten - verzette - verzetvoltooien - voltooide - voltooidvormgeven - gaf vorm - vormgegevenwrikken - wrikte - gewriktwringen - wrong - gewrongendriehoekigeenvormiggammelmachinaalmaterieelruw (oneffen)stapelbaarsteenachtigstrak (zonder versiering)synthetischiets ergens omheen windenin productie nemenuit de grond stampenverwerken tot iets

Media

de aankondigingde afleveringde afwisselingde blikvangerde brochurede cameraman - cameravrouwde close-upde doelgroepde geluidstechnicusde komiekde monitorde nasynchronisatiede omroepde omroeper - omroepsterde ondertitelingde radiozenderde regisseur - regisseusede repetitiede slogande spelshowde talkshowde televisiecamerahet decorhet draaiboekhet fragmenthet huis-aan-huisbladhet jongerenprogrammainzoomen - zoomde in - ingezoomdprojecteren - projecteerde - geprojecteerdregisseren - regisseerde - geregisseerdrepeteren - repeteerde - gerepeteerdverfilmen - verfilmde - verfilmdeen blik werpen opeen interview afnemenin beeld komenin het oog springen

Meten en wegen

de overvloedde partijde stilstandde teughet bereikhet duo *het exemplaarhet individuhet trio - trio'safnemen - nam af - afgenomenbevatten - bevatte - bevat (inhoud)minderen - minderde -geminderdteruglopen - liep terug - teruggelopentoenemen - nam toe - toegenomenverdubbelen - verdubbelde - verdubbeldverminderen - verminderde - verminderdenkelvoudigettelijkeindividueelmassaalmeervoudigoverigovertollig

Milieu

de bio-industriede biologische landbouwde elektrische stroomde fossiele brandstoffende hoogovende lichte industriede overproductiede verontreinigingde zware industriehet bestrijdingsmiddelhet natuurproductverdelgen - verdelgde - verdelgdvergiftigen - vergiftigde - vergiftigdvernietigen - vernietigde - vernietigdverontreinigen - verontreinigde - verontreinigdchemischecologisch *natuurlijk

Muziek en geluid

de geluidsgolfde klankkastde luisteraarde musicalde overlastde platenmaatschappijde solo - solo's - solide soundtrackhet blaasinstrumenthet duethet slaginstrumenthet snaarinstrumentdempen - dempte - gedemptluidruchtig

Natuur

de bergketende bies (oevergewas)de biotoopde compostde erosiede gemengde rivierde hoogvlaktede meeldraadde mergelde nectarde oasede regenrivierde rivierbeddingde stamperde subtropende verweringde voedingsbodemde waterkrachthet cultuurlandschaphet hogedrukgebiedhet hooglandhet klifhet klimaatgebiedhet kustgebiedhet laaglandhet lagedrukgebiedhet planktonhet reliëfhet schiereilandhet stuifmeeldelven - dolf / delfde - gedolvenvergaan - verging - vergaanheuvelachtiglandinwaartsonder de blote hemeluit de grond schieten

Omgang

Reizen

Richting

School

Sprookjes

Tijd

Uiterlijk

Uitvinden

Vermaak

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Werken en Beroepen

Wonen