WAK:Groep7: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
(Lastige woorden)
(Lichaam en gezond)
Regel 921: Regel 921:
  
 
==Lichaam en gezond==
 
==Lichaam en gezond==
de aderde asbakde baarmoederde begeleider - begeleidsterde beperkingde bevallingde bijwerkingde bloeddrukde bloedsomloopde bloeduitstortingde borstvoedingde complicatiede contactlensde couveusede deskundigede diarreede eetstoornisde eicelde flesvoedingde foetusde hartslagde hersenschuddingde hulpverlenerde hulpverleningde hygiënede injectiede irisde kankerde keizersnedede knie - knieënde knobbelde ledematende lensde levensbehoeftede lichaamsverzorgingde massagede navelstrengde obsessiede okselde opticiende peukde pincetde porie - poriënde remediede shagde sigaarde sigaretde slaap (zijkant gezicht)de smaakpapilde spijsverteringde stembandde stikstofde tabakde traanbuisde transpiratiede verloskundigede vroedvrouwde weerstandde zaadcelde/het cholesterolhet embryo - embryo'shet geslachthet gewrichthet hoornvlieshet netvlieshet ongevalhet oogwithet orgaanhet SOS-berichthet speekselhet spijsverteringskanaalhet trommelvlieshet weefselhet zintuighet zuurstofgebrekbaren - baarde - gebaardbehandelen - behandelde - behandeld (arts)bevallen - beviel - bevallenhallucineren - hallucineerde - gehallucineerdknikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap)meeroken - rookte mee - meegerooktroken - rookte - gerooktsteriliseren - steriliseerde - gesteriliseerdtasten - tastte - getast (aanraken)transpireren - transpireerde - getranspireerduitzieken - ziekte uit - uitgeziektverdoven - verdoofde - verdoofdverstuiken - verstuikte - verstuiktwaarnemen - nam waar - waargenomenzogen - zoogde - gezoogderfelijkgespierdhardnekkighygiënischinwendigmedischmeervoudig gehandicaptnuchter (niet gegeten)ondervoedoperatiefstom (niet kunnen praten)uitwendigverstandelijk gehandicaptvisueel gehandicaptbij bewustzijn zijnin leven zijnin nood verkerenklam aanvoelenonder behandeling zijnzijn behoefte doen
+
* de [[ader]]
 +
* de [[asbak]]
 +
* de [[baarmoeder]]
 +
* de [[begeleider]] - [[begeleidster]]
 +
* de [[beperking]]
 +
* de [[bevalling]]
 +
* de [[bijwerking]]
 +
* de [[bloeddruk]]
 +
* de [[bloedsomloop]]
 +
* de [[bloeduitstorting]]
 +
* de [[borstvoeding]]
 +
* de [[complicatie]]
 +
* de [[contactlens]]
 +
* de [[couveuse]]
 +
* de [[deskundige]]
 +
* de [[diarree]]
 +
* de [[eetstoornis]]
 +
* de [[eicel]]
 +
* de [[flesvoeding]]
 +
* de [[foetus]]
 +
* de [[hartslag]]
 +
* de [[hersenschudding]]
 +
* de [[hulpverlener]]
 +
* de [[hulpverlening]]
 +
* de [[hygiëne]]
 +
* de [[injectie]]
 +
* de [[iris]]
 +
* de [[kanker]]
 +
* de [[keizersnede]]
 +
* de [[knie]] - [[knieën]]
 +
* de [[knobbel]]
 +
* de [[ledematen]]
 +
* de [[lens]]
 +
* de [[levensbehoefte]]
 +
* de [[lichaamsverzorging]]
 +
* de [[massage]]
 +
* de [[navelstreng]]
 +
* de [[obsessie]]
 +
* de [[oksel]]
 +
* de [[opticien]]
 +
* de [[peuk]]
 +
* de [[pincet]]
 +
* de [[porie]] - [[poriën]]
 +
* de [[remedie]]
 +
* de [[shag]]
 +
* de [[sigaar]]
 +
* de [[sigaret]]
 +
* de [[slaap]] (zijkant gezicht)
 +
* de [[smaakpapil]]
 +
* de [[spijsvertering]]
 +
* de [[stemband]]
 +
* de [[stikstof]]
 +
* de [[tabak]]
 +
* de [[traanbuis]]
 +
* de [[transpiratie]]
 +
* de [[verloskundige]]
 +
* de [[vroedvrouw]]
 +
* de [[weerstand]]
 +
* de [[zaadcel]]
 +
* de/het [[cholesterol]]
 +
* het [[embryo]] - [[embryo's]]
 +
* het [[geslacht]]
 +
* het [[gewricht]]
 +
* het [[hoornvlies]]
 +
* het [[netvlies]]
 +
* het [[ongeval]]
 +
* het [[oogwit]]
 +
* het [[orgaan]]
 +
* het [[SOS-bericht]]
 +
* het [[speeksel]]
 +
* het [[spijsverteringskanaal]]
 +
* het [[trommelvlies]]
 +
* het [[weefsel]]
 +
* het [[zintuig]]
 +
* het [[zuurstofgebrek]]
 +
* [[baren]] - [[baarde]] - [[gebaard]]
 +
behandelen - behandelde - behandeld (arts)
 +
bevallen - beviel - bevallen
 +
hallucineren - hallucineerde - gehallucineerd
 +
knikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap)
 +
meeroken - rookte mee - meegerookt
 +
roken - rookte - gerookt
 +
steriliseren - steriliseerde - gesteriliseerd
 +
tasten - tastte - getast (aanraken)
 +
transpireren - transpireerde - getranspireerd
 +
uitzieken - ziekte uit - uitgeziekt
 +
verdoven - verdoofde - verdoofd
 +
verstuiken - verstuikte - verstuikt
 +
waarnemen - nam waar - waargenomen
 +
zogen - zoogde - gezoogd
 +
erfelijk
 +
gespierd
 +
hardnekkig
 +
hygiënisch
 +
inwendig
 +
medisch
 +
meervoudig gehandicapt
 +
nuchter (niet gegeten)
 +
ondervoed
 +
operatief
 +
stom (niet kunnen praten)
 +
uitwendig
 +
verstandelijk gehandicapt
 +
visueel gehandicapt
 +
bij bewustzijn zijn
 +
in leven zijn
 +
in nood verkeren
 +
klam aanvoelen
 +
onder behandeling zijn
 +
zijn behoefte doen
 +
.
  
 
==Maken en materialen==
 
==Maken en materialen==

Versie van 1 jul 2012 om 18:17

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

Bewegen, sport en spel

Dieren

Eten en drinken

Familie en vrienden

Figuurlijk taalgebruik

Gedrag en gevoelens

Geld en winkelen

Geloof

Informatie

Kunst

Lastige woorden

Lichaam en gezond

behandelen - behandelde - behandeld (arts) bevallen - beviel - bevallen hallucineren - hallucineerde - gehallucineerd knikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap) meeroken - rookte mee - meegerookt roken - rookte - gerookt steriliseren - steriliseerde - gesteriliseerd tasten - tastte - getast (aanraken) transpireren - transpireerde - getranspireerd uitzieken - ziekte uit - uitgeziekt verdoven - verdoofde - verdoofd verstuiken - verstuikte - verstuikt waarnemen - nam waar - waargenomen zogen - zoogde - gezoogd erfelijk gespierd hardnekkig hygiënisch inwendig medisch meervoudig gehandicapt nuchter (niet gegeten) ondervoed operatief stom (niet kunnen praten) uitwendig verstandelijk gehandicapt visueel gehandicapt bij bewustzijn zijn in leven zijn in nood verkeren klam aanvoelen onder behandeling zijn zijn behoefte doen .

Maken en materialen

de aannemerde afwerkingde assemblagede beitelde bekledingde boogbrugde bouw (bedrijfstak)de cementmolende constructiede cv-installatiede decoratiede duimstokde figuurzaagde funderingde garantiede gebruikerde gietvormde houtskoolde ijzerertsde indelingde inkepingde installateurde isolatiede laagde lekkagede loodgieterde maatstafde maquettede miniatuurde montagede monteurde nijptangde ontploffingde ontwerperde productielijnde steigerde tegelzetterde thermostaatde vakmande verbouwingde verwarmingsketelde vouwlijnde warmtegeleidingde warmtestralingde warmtestromingde werkingde/het triplexhet bouwpakkethet bronshet designhet eindproducthet eindresultaathet element (onderdeel)het gruishet halffabricaathet ijzergarenhet isolatiemateriaalhet kristalhet mankementhet ontwerphet piepschuimhet poederhet scharnierhet type (soort)het voorschrifthet weefgetouwaandrukken - drukte aan - aangedruktaanleggen - legde aan - aangelegdafhakken - hakte af - afgehaktbetegelen - betegelde - betegeldbewerken - bewerkte - bewerktconstrueren - construeerde - geconstrueerddichtbinden met - bonddicht - dichtgebondenfabriceren - fabriceerde - gefabriceerdgraveren - graveerde - gegraveerdheien - heide - geheidisoleren - isoleerde - geïsoleerdkerven - kerfde - gekerfdlassen - laste - gelastmarkeren - markeerde - gemarkeerdmonteren - monteerde - gemonteerdontwerpen - ontwierp - ontworpenontwikkelen - ontwikkelde - ontwikkeldproduceren - produceerde - geproduceerdrangschikken - rangschikte - gerangschiktsamenpersen - perste samen - samengeperstsolderen - soldeerde - gesoldeerdspijkeren - spijkerde - gespijkerdsplijten - spleet - gespletenstoppen - stopte - gestopt (dichtmaken)uithollen - holde uit - uitgeholduitwerken - werkte uit - uitgewerktvariëren - varieerde - gevarieerdvervaardigen - vervaardigde - vervaardigdverzetten - verzette - verzetvoltooien - voltooide - voltooidvormgeven - gaf vorm - vormgegevenwrikken - wrikte - gewriktwringen - wrong - gewrongendriehoekigeenvormiggammelmachinaalmaterieelruw (oneffen)stapelbaarsteenachtigstrak (zonder versiering)synthetischiets ergens omheen windenin productie nemenuit de grond stampenverwerken tot iets

Media

de aankondigingde afleveringde afwisselingde blikvangerde brochurede cameraman - cameravrouwde close-upde doelgroepde geluidstechnicusde komiekde monitorde nasynchronisatiede omroepde omroeper - omroepsterde ondertitelingde radiozenderde regisseur - regisseusede repetitiede slogande spelshowde talkshowde televisiecamerahet decorhet draaiboekhet fragmenthet huis-aan-huisbladhet jongerenprogrammainzoomen - zoomde in - ingezoomdprojecteren - projecteerde - geprojecteerdregisseren - regisseerde - geregisseerdrepeteren - repeteerde - gerepeteerdverfilmen - verfilmde - verfilmdeen blik werpen opeen interview afnemenin beeld komenin het oog springen

Meten en wegen

de overvloedde partijde stilstandde teughet bereikhet duo *het exemplaarhet individuhet trio - trio'safnemen - nam af - afgenomenbevatten - bevatte - bevat (inhoud)minderen - minderde -geminderdteruglopen - liep terug - teruggelopentoenemen - nam toe - toegenomenverdubbelen - verdubbelde - verdubbeldverminderen - verminderde - verminderdenkelvoudigettelijkeindividueelmassaalmeervoudigoverigovertollig

Milieu

de bio-industriede biologische landbouwde elektrische stroomde fossiele brandstoffende hoogovende lichte industriede overproductiede verontreinigingde zware industriehet bestrijdingsmiddelhet natuurproductverdelgen - verdelgde - verdelgdvergiftigen - vergiftigde - vergiftigdvernietigen - vernietigde - vernietigdverontreinigen - verontreinigde - verontreinigdchemischecologisch *natuurlijk

Muziek en geluid

de geluidsgolfde klankkastde luisteraarde musicalde overlastde platenmaatschappijde solo - solo's - solide soundtrackhet blaasinstrumenthet duethet slaginstrumenthet snaarinstrumentdempen - dempte - gedemptluidruchtig

Natuur

de bergketende bies (oevergewas)de biotoopde compostde erosiede gemengde rivierde hoogvlaktede meeldraadde mergelde nectarde oasede regenrivierde rivierbeddingde stamperde subtropende verweringde voedingsbodemde waterkrachthet cultuurlandschaphet hogedrukgebiedhet hooglandhet klifhet klimaatgebiedhet kustgebiedhet laaglandhet lagedrukgebiedhet planktonhet reliëfhet schiereilandhet stuifmeeldelven - dolf / delfde - gedolvenvergaan - verging - vergaanheuvelachtiglandinwaartsonder de blote hemeluit de grond schieten

Omgang

Reizen

Richting

School

Sprookjes

Tijd

Uiterlijk

Uitvinden

Vermaak

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Werken en Beroepen

Wonen