WAK:Groep7: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
(Maken en materialen)
 
(43 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 151: Regel 151:
 
* het [[ommetje]]
 
* het [[ommetje]]
 
* [[aanstormen]] - [[stormde aan]] - [[aangestormd]]
 
* [[aanstormen]] - [[stormde aan]] - [[aangestormd]]
* [[afdalen]] - [[daalde af]] - [[afgedaald]]]
+
* [[afdalen]] - [[daalde af]] - [[afgedaald]]
 
* [[afleggen]] - [[legde af]] - [[afgelegd]] (afstand)
 
* [[afleggen]] - [[legde af]] - [[afgelegd]] (afstand)
 
* [[leunen]] - [[leunde]] - [[geleund]]
 
* [[leunen]] - [[leunde]] - [[geleund]]
Regel 218: Regel 218:
 
* de [[gourmet]]
 
* de [[gourmet]]
 
* de [[gril]]
 
* de [[gril]]
* de [[jus]]]
+
* de [[jus]]
 
* de [[kaasboe]]
 
* de [[kaasboe]]
 
* de [[maatbeker]]
 
* de [[maatbeker]]
Regel 230: Regel 230:
 
* het [[eigeel]]
 
* het [[eigeel]]
 
* het [[eiwit]]
 
* het [[eiwit]]
* het [[keukengerei]
+
* het [[keukengerei]]
 
* het [[koolhydraat]]
 
* het [[koolhydraat]]
 
* het [[mengsel]]
 
* het [[mengsel]]
Regel 250: Regel 250:
  
 
==Familie en vrienden==
 
==Familie en vrienden==
* de [[ceremonie]] - [[ceremonies]] - [[ceremoniën]]
+
* de [[ceremonie]] - [[ceremonies]] - [[ceremoniën]]
 
* de [[crematie]]
 
* de [[crematie]]
 
* de [[herdenking]]
 
* de [[herdenking]]
Regel 267: Regel 267:
 
* [[balsemen]] - [[balsemde]] - [[gebalsemd]]
 
* [[balsemen]] - [[balsemde]] - [[gebalsemd]]
 
* [[begraven]] - [[begroef]] -[[begraven]]
 
* [[begraven]] - [[begroef]] -[[begraven]]
* [[condoleren]] - [[condoleerde]]-[[ gecondoleerd]]
+
* [[condoleren]] - [[condoleerde]]- [[gecondoleerd]]
 
* [[cremeren]] - [[cremeerde]] - [[gecremeerd]]
 
* [[cremeren]] - [[cremeerde]] - [[gecremeerd]]
* [[gedenken]] - [[gedacht]] - [[gedachtte]]-[[ nagedachtenis]]
+
* [[gedenken]] - [[gedacht]] - [[gedachtte]]- [[nagedachtenis]]
  
 
==Figuurlijk taalgebruik==
 
==Figuurlijk taalgebruik==
loslippiguiteraardaan de aandacht ontsnappenaan diggelen vallenaan zijn lippen hangenachter de hand hebbenachter de schermenals bij toverslagals gegoten zittenbeet hebbenbij de les blijvenboontje komt om zijn loontjedat ga ik jou niet aan je neus hangendat is (niet) te overziendat kun je niet makende aandacht gevangen houdende held op sokkende laatste loodjesde mazzelde moeite lonende sloddervosde spijker op zijn kop slaande toekomst zal het lerende wind van voren krijgendoor de knieën gaandoor de zure appel heen bijteneen goed woordje doeneen gouden handdruk krijgeneen groentjeeen hart van goud hebbeneen heilig boontjeeen kop als een boei krijgeneen nederlaag lijdeneen oogje op iemand hebbeneen tipje van de sluier oplichteneind goed, al goeder aan te pas komener een potje van makener een puinhoop van makener gaat niets bovener geen woord aan vuil makener valt niet aan te tornenergens geen touw aan vast kunnen knopenergens kind aan huis zijnergens tegen opgewassen zijnergens werk van makenervan langs gevenervandoor gaangeen greintjegeen hoge pet op hebben vangeen overbodige luxegeen vin verroerengeen zee gaat hem te hooggeld bij elkaar schrapengouden handen hebbenhalf werk leverenhet antwoord schuldig blijvenhet is niet alles goud wat er blinkthet ligt voor de handhet niet breed hebbenhet onderspit delvenhet oog wil ook wathet schip in gaanhet wemelt vanhoe langer hoe meerieder voor zichiemand aan de tand voeleniemand ervan langs geveniemand gouden bergen beloveniemand het leven spareniemand iets op het hart drukkeniemand naar de andere wereld helpeniemand op een idee brengeniemand te vlug af zijniemand tegen de haren in strijkeniets haarfijn aanvoeleniets onder handen nemeniets van je gading vindeniets voetstoots aannemenik ben een boon als ik het weetin alle staten zijnin de bonen zijnin de fik vliegenin de pen klimmenin eigen persoonin harmoniein het gelid krijgenin het nauw brengenin het teken van iets staanin lichterlaaie staanin rep en roerin vlammen opgaanin vrede levenin zijn vuistje lachenje gedeisd houdenje mond voorbij pratenje ogen de kost gevenje tanden in iets zettenlaat me niet lachenleven in de brouwerij brengenleven van de windmet andere woordenmet de deur in huis vallenmet de gebakken peren zittenmet twee maten metenmet twee woorden sprekenmij bestmoederziel alleennaar hartenlustnormaal gesprokenom de haverklaponder de neus wrijvenonder handen nemenoog hebben vooroogkleppen ophebbenop de hoogte houdenop de kleintjes lettenop de kop tikkenop een idee brengenop eigen houtjeop grote voet levenop het drogeop heterdaad betrappenop je buik schrijvenop peil houdenop zijn dooie gemakover de tong gaan
+
* [[loslippig]]
 
+
* [[uiteraard]]
 +
* [[aan de aandacht ontsnappen]]
 +
* [[aan diggelen vallen]]
 +
* [[aan zijn lippen hangen]]
 +
* [[achter de hand hebben]]
 +
* [[achter de schermen]]
 +
* [[als bij toverslag]]
 +
* [[als gegoten zitten]]
 +
* [[beet hebben]]
 +
* [[bij de les blijven]]
 +
* [[boontje komt om zijn loontje]]
 +
* [[dat ga ik jou niet aan je neus hangen]]
 +
* [[dat is (niet) te overzien]]
 +
* [[dat kun je niet maken]]
 +
* [[de aandacht gevangen houden]]
 +
* [[de held op sokken]]
 +
* [[de laatste loodjes]]
 +
* [[de mazzel]]
 +
* [[de moeite lonen]]
 +
* [[de sloddervos]]
 +
* [[de spijker op zijn kop slaan]]
 +
* [[de toekomst zal het leren]]
 +
* [[de wind van voren krijgen]]
 +
* [[door de knieën gaan]]
 +
* [[door de zure appel heen bijten]]
 +
* [[een goed woordje doen]]
 +
* [[een gouden handdruk krijgen]]
 +
* [[een groentje]]
 +
* [[een hart van goud hebben]]
 +
* [[een heilig boontje]]
 +
* [[een kop als een boei krijgen]]
 +
* [[een nederlaag lijden]]
 +
* [[een oogje op iemand hebben]]
 +
* [[een tipje van de sluier oplichten]]
 +
* [[eind goed, al goed]]
 +
* [[er aan te pas komen]]
 +
* [[er een potje van maken]]
 +
* [[er een puinhoop van maken]]
 +
* [[er gaat niets boven]]
 +
* [[er geen woord aan vuil maken]]
 +
* [[er valt niet aan te tornen]]
 +
* [[ergens geen touw aan vast kunnen knopen]]
 +
* [[ergens kind aan huis zijn]]
 +
* [[ergens tegen opgewassen zijn]]
 +
* [[ergens werk van maken]]
 +
* [[ervan langs geven]]
 +
* [[ervandoor gaan]]
 +
* [[geen greintje]]
 +
* [[geen hoge pet op hebben van]]
 +
* [[geen overbodige luxe]]
 +
* [[geen vin verroeren]]
 +
* [[geen zee gaat hem te hoog]]
 +
* [[geld bij elkaar schrapen]]
 +
* [[gouden handen hebben]]
 +
* [[half werk leveren]]
 +
* [[het antwoord schuldig blijven]]
 +
* [[het is niet alles goud wat er blinkt]]
 +
* [[het ligt voor de hand]]
 +
* [[het niet breed hebben]]
 +
* [[het onderspit delven]]
 +
* [[het oog wil ook wat]]
 +
* [[het schip in gaan]]
 +
* [[het wemelt van]]
 +
* [[hoe langer hoe meer]]
 +
* [[ieder voor zich]]
 +
* [[iemand aan de tand voelen]]
 +
* [[iemand ervan langs geven]]
 +
* [[iemand gouden bergen beloven]]
 +
* [[iemand het leven sparen]]
 +
* [[iemand iets op het hart drukken]]
 +
* [[iemand naar de andere wereld helpen]]
 +
* [[iemand op een idee brengen]]
 +
* [[iemand te vlug af zijn]]
 +
* [[iemand tegen de haren in strijken]]
 +
* [[iets haarfijn aanvoelen]]
 +
* [[iets onder handen nemen]]
 +
* [[iets van je gading vinden]]
 +
* [[iets voetstoots aannemen]]
 +
* [[ik ben een boon als ik het weet]]
 +
* [[in alle staten zijn]]
 +
* [[in de bonen zijn]]
 +
* [[in de fik vliegen]]
 +
* [[in de pen klimmen]]
 +
* [[in eigen persoon]]
 +
* [[in harmonie]]
 +
* [[in het gelid krijgen]]
 +
* [[in het nauw brengen]]
 +
* [[in het teken van iets staan]]
 +
* [[in lichterlaaie staan]]
 +
* [[in rep en roer]]
 +
* [[in vlammen opgaan]]
 +
* [[in vrede leven]]
 +
* [[in zijn vuistje lachen]]
 +
* [[je gedeisd houden]]
 +
* [[je mond voorbij praten]]
 +
* [[je ogen de kost geven]]
 +
* [[je tanden in iets zetten]]
 +
* [[laat me niet lachen]]
 +
* [[leven in de brouwerij brengen]]
 +
* [[leven van de wind]]
 +
* [[met andere woorden]]
 +
* [[met de deur in huis vallen]]
 +
* [[met de gebakken peren zitten]]
 +
* [[met twee maten meten]]
 +
* [[met twee woorden spreken]]
 +
* [[mij best]]
 +
* [[moederziel alleen]]
 +
* [[naar hartenlust]]
 +
* [[normaal gesproken]]
 +
* [[om de haverklap]]
 +
* [[onder de neus wrijven]]
 +
* [[onder handen nemen]]
 +
* [[oog hebben voor]]
 +
* [[oogkleppen ophebben]]
 +
* [[op de hoogte houden]]
 +
* [[op de kleintjes letten]]
 +
* [[op de kop tikken]]
 +
* [[op een idee brengen]]
 +
* [[op eigen houtje]]
 +
* [[op grote voet leven]]
 +
* [[op het droge]]
 +
* [[op heterdaad betrappen]]
 +
* [[op je buik schrijven]]
 +
* [[op peil houden]]
 +
* [[op zijn dooie gemak]]
 +
* [[over de tong gaan]]
 +
* [[recht door zee zijn]]
 +
* [[recht voor zijn raap]]
 +
* [[schoon schip maken]]
 +
* [[sinds jaar en dag]]
 +
* [[spreken is zilver, zwijgen is goud]]
 +
* [[stalen zenuwen hebben]]
 +
* [[stille wateren hebben diepe gronden]]
 +
* [[stukje bij beetje]]
 +
* [[symbool staan voor]]
 +
* [[te wachten staan]]
 +
* [[te wensen overblijven]]
 +
* [[tot in lengte van dagen]]
 +
* [[tot overmaat van ramp]]
 +
* [[uit betrouwbare bron]]
 +
* [[uit de hand lopen]]
 +
* [[uit het veld geslagen zijn]]
 +
* [[uit je dak gaan]]
 +
* [[van de hak op de tak springen]]
 +
* [[van hand tot hand gaan]]
 +
* [[van heinde en verre]]
 +
* [[van kwaad tot erger]]
 +
* [[van wanten weten]]
 +
* [[voor de boeg hebben]]
 +
* [[voor de zekerheid]]
 +
* [[voor elk wat wils]]
 +
* [[voor geen goud]]
 +
* [[vriezen dat het kraakt]]
 +
* [[weggelegd zijn voor iemand]]
 +
* [[wel zien waar het schip strandt]]
 +
* [[zich een weg banen door]]
 +
* [[zich gewonnen geven]]
 +
* [[zich groen en geel ergeren]]
 +
* [[zich koest houden]]
 +
* [[zich niet uit het veld laten slaan]]
 +
* [[zijn laatste uur heeft geslagen]]
 +
* [[zijn schouders eronder zetten]]
 +
* [[zo eerlijk als goud]]
 +
* [[zo goed en zo kwaad]]
 +
* [[zo op het oog]]
 +
* [[zo te zien]]
 +
* [[zus en zo]]
  
 
==Gedrag en gevoelens==
 
==Gedrag en gevoelens==
de aanstellerde behoeftede belevingde bravourede disciplinede eenzaamheidde eisde gavede gelaatsuitdrukkingde gemoedstoestandde genegenheidde hebzuchtde hoffelijkheidde hoogtevreesde invloedde kickde mimiekde oende onvredede schandede shockde tegenspoedde tolerantie *de uitbranderde vijandigheidde voldoeningde voorzichtigheidde vreugdede waarderingde wandaadde wanhoopde zekerheidhet bedroghet begriphet berouwhet bewustzijnhet ontzaghet oordeelhet toekomstperspectiefhet vermoedenhet wangedragaandurven - durfde aan - aangedurfdaanrichten - richtte aan - aangerichtaansporen - spoorde aan - aangespoordaanspreken - sprak aan - aangesproken (interesseren)aanstaren - staarde aan - aangestaardaanvaarden - aanvaardde - aanvaardafdruipen - droop af - afgedropen (weggaan)afdwalen - dwaalde af - afgedwaald (gedachten)beamen - beaamde - beaamdbeïnvloeden - beïnvloedde - beïnvloedbeklagen - beklaagde - beklaagdbekomen - bekwam - bekomenbespotten - bespotte - bespotbetrekken - betrok - betrokken (van gezicht)bijdragen aan - droeg bij - bijgedragenconcluderen - concludeerde - geconcludeerdeisen - eiste - geëistfascineren - fascineerde - gefascineerdfoppen - fopte - gefoptglunderen - glunderde - geglunderdhakkelen - hakkelde - gehakkeldinschatten - schatte in - ingeschatkeuren - keurde - gekeurdkicken op - kickte - gekicktkleineren - kleineerde - gekleineerdnegeren - negeerde - genegeerdondervinden - ondervond - ondervondenontroeren - ontroerde - ontroerdopborrelen - borrelde op - opgeborreld (idee/plan)opstappen - stapte op - opgestapt (weggaan)pakken - pakte - gepakt (indruk maken)sidderen - sidderde - gesidderdsmeken - smeekte - gesmeektstoken - stookte - gestooktteren op - teerde - geteerdtrachten - trachtte - getracht (proberen)uitdrukken - drukte uit - uitgedruktvermoeden - vermoedde - vermoedverwisselen - verwisselde - verwisseldwegkruipen - kroop weg - weggekropenwijken voor - week - gewekenzich concentreren - concentreerde - geconcentreerdzich hechten aan - hechtte - gehechtzich onderscheiden door - onderscheidde - onderscheidenzich richten tot - richtte - gerichtzich terugtrekken in - trok terug - teruggetrokkenzich uiten - uitte - geuitzich vertonen - vertoonde -vertoondzwijmelen - zwijmelde - gezwijmeldachterdochtigalertbeduusdbehoedzaambekaktbeschaafdervaren (met veel ervaring)furieusgoedgehumeurdhyperkrampachtigonderdanigonhandigonverstandigparmantigresoluutsolidairtegendraadsuitbundigvastberadenveeleisendvermoedelijkverwaandverzadigdvlijtigvoldaanwantrouwigwijsneuzigzelfverzekerdbegrip hebben voorbestand zijn tegende indruk wekkende show steleneen beeld geven vaneen weerwoord gevener niet over uit kunnenergens verantwoordelijk voor zijn
+
* de [[aansteller]]
 +
* de [[behoefte]]
 +
* de [[beleving]]
 +
* de [[bravoure]]
 +
* de [[discipline]]
 +
* de [[eenzaamheid]]
 +
* de [[eis]]
 +
* de [[gave]]
 +
* de [[gelaatsuitdrukking]]
 +
* de [[gemoedstoestand]]
 +
* de [[genegenheid]]
 +
* de [[hebzucht]]
 +
* de [[hoffelijkheid]]
 +
* de [[hoogtevrees]]
 +
* de [[invloed]]
 +
* de [[kick]]
 +
* de [[mimiek]]
 +
* de [[oen]]
 +
* de [[onvrede]]
 +
* de [[schande]]
 +
* de [[shock]]
 +
* de [[tegenspoed]]
 +
* de [[tolerantie]]
 +
* de [[uitbrander]]
 +
* de [[vijandigheid]]
 +
* de [[voldoening]]
 +
* de [[voorzichtigheid]]
 +
* de [[vreugde]]
 +
* de [[waardering]]
 +
* de [[wandaad]]
 +
* de [[wanhoop]]
 +
* de [[zekerheid]]
 +
* het [[bedrog]]
 +
* het [[begrip]]
 +
* het [[berouw]]
 +
* het [[bewustzijn]]
 +
* het [[ontzag]]
 +
* het [[oordeel]]
 +
* het [[toekomstperspectief]]
 +
* het [[vermoeden]]
 +
* het [[wangedrag]]
 +
* [[aandurven]] - [[durfde aan]] - [[aangedurfd]]
 +
* [[aanrichten]] - [[richtte aan]] - [[aangericht]]
 +
* [[aansporen]] - [[spoorde aan]] - [[aangespoord]]
 +
* [[aanspreken]] - [[sprak aan]] - [[aangesproken]] (interesseren)
 +
* [[aanstaren]] - [[staarde aan]] - [[aangestaard]]
 +
* [[aanvaarden]] - [[aanvaardde]] - [[aanvaard]]
 +
* [[afdruipen]] - [[droop af]] - [[afgedropen]] (weggaan)
 +
* [[afdwalen]] - [[dwaalde af]] - [[afgedwaald]] (gedachten)
 +
* [[beamen]] - [[beaamde]] - [[beaamd]]
 +
* [[beïnvloeden]] - [[beïnvloedde]] - [[beïnvloed]]
 +
* [[beklagen]] - [[beklaagde]] - [[beklaagd]]
 +
* [[bekomen]] - [[bekwam]] - [[bekomen]]
 +
* [[bespotten]] - [[bespotte]] - [[bespot]]
 +
* [[betrekken]] - [[betrok]] - [[betrokken]] (van gezicht)
 +
* [[bijdragen aan]] - [[droeg bij]] - [[bijgedragen]]
 +
* [[concluderen]] - [[concludeerde]] - [[geconcludeerd]]
 +
* [[eisen]] - [[eiste]] - [[geëist]]
 +
* [[fascineren]] - [[fascineerde]] - [[gefascineerd]]
 +
* [[foppen]] - [[fopte]] - [[gefopt]]
 +
* [[glunderen]] - [[glunderde]] - [[geglunderd]]
 +
* [[hakkelen]] - [[hakkelde]] - [[gehakkeld]]
 +
* [[inschatten]] - [[schatte in]] - [[ingeschat]]
 +
* [[keuren]] - [[keurde]] - [[gekeurd]]
 +
* [[kicken op]] - [[kickte]] - [[gekickt]]
 +
* [[kleineren]] - [[kleineerde]] - [[gekleineerd]]
 +
* [[negeren]] - [[negeerde]] - [[genegeerd]]
 +
* [[ondervinden]] - [[ondervond]] - [[ondervonden]]
 +
* [[ontroeren]] - [[ontroerde]] - [[ontroerd]]
 +
* [[opborrelen]] - [[borrelde op]] - [[opgeborreld]] (idee/plan)
 +
* [[opstappen]] - [[stapte op]] - [[opgestapt]] (weggaan)
 +
* [[pakken]] - [[pakte]] - [[gepakt]] (indruk maken)
 +
* [[sidderen]] - [[sidderde]] - [[gesidderd]]
 +
* [[smeken]] - [[smeekt]] - [[gesmeekt]]
 +
* [[stoken]] - [[stookte]] - [[gestookt]]
 +
* [[teren op]] - [[teerde]] - [[geteerd]]
 +
* [[trachten]] - [[trachtte]] - [[getracht]] (proberen)
 +
* [[uitdrukken]] - [[drukte uit]] - [[uitgedrukt]]
 +
* [[vermoeden]] - [[vermoedde]] - [[vermoed]]
 +
* [[verwisselen]] - [[verwisselde]] - [[verwisseld]]
 +
* [[wegkruipen]] - [[kroop weg]] - [[weggekropen]]
 +
* [[wijken voor]] - [[week]] - [[geweken]]
 +
* [[zich concentreren]] - [[concentreerde]] - [[geconcentreerd]]
 +
* [[zich hechten aan]] - [[hechtte]] - [[gehecht]]
 +
* [[zich onderscheiden door]] - [[onderscheidde]] - [[onderscheiden]]
 +
* [[zich richten tot]] - [[richtte]] - [[gericht]]
 +
* [[zich terugtrekken in]] - [[trok terug]] - [[teruggetrokken]]
 +
* [[zich uiten]] - [[uitte]] - [[geuit]]
 +
* [[zich vertonen]] - [[vertoonde]] - [[vertoond]]
 +
* [[zwijmelen]] - [[zwijmelde]] - [[gezwijmeld]]
 +
* [[achterdochtig]]
 +
* [[alert]]
 +
* [[beduusd]]
 +
* [[behoedzaam]]
 +
* [[bekakt]]
 +
* [[beschaafd]]]
 +
* [[ervaren]] (met veel ervaring)
 +
* [[furieus]]
 +
* [[goedgehumeurd]]
 +
* [[krampachtig]]
 +
* [[onderdanig]]
 +
* [[onhandig]]
 +
* [[onverstandig]]
 +
* [[parmantig]]
 +
* [[resoluut]]
 +
* [[solidair]]
 +
* [[tegendraads]]
 +
* [[uitbundig]]
 +
* [[vastberaden]]
 +
* [[veeleisend]]
 +
* [[vermoedelijk]]
 +
* [[verwaand]]
 +
* [[verzadigd]]
 +
* [[vlijtig]]
 +
* [[voldaan]]
 +
* [[wantrouwig]]
 +
* [[wijsneuzig]]
 +
* [[zelfverzekerd]]
 +
* [[begrip hebben voor]]
 +
* [[bestand zijn tegen]]
 +
* [[de indruk wekken]]
 +
* [[de show stelen]]
 +
* [[een beeld geven van]]
 +
* [[een weerwoord geven]]
 +
* [[er niet over uit kunnen]]
 +
* [[ergens verantwoordelijk voor zijn]]
 +
* [[herinneringen oproepen]]
 +
* [[het voor iemand opnemen]]
 +
* [[iets behouden]]
 +
* [[iets inzien]]
 +
* [[iets op zich nemen]]
 +
* [[iets uitslaan]] (zeggen)
 +
* [[iets zat zijn]]
 +
* [[in de lach schieten]]
 +
* [[in staat zijn]]
 +
* [[in verlegenheid brengen]]
 +
* [[invloed hebben op]]
 +
* [[je blik afwenden]]
 +
* [[je dag niet hebben]]
 +
* [[je ergens aan houden]]
 +
* [[je neus ergens insteken]]
 +
* [[je ogen niet geloven]]
 +
* [[je woord houden]]
 +
* [[kans lopen op]]
 +
* [[medelijden opwekken]]
 +
* [[oproepen van gevoel]]
 +
* [[opzien tegen iets]]
 +
* [[te hulp komen]]
 +
* [[te ver gaan]]
 +
* [[terugkomen op]]
 +
* [[tot ergernis zijn]]
 +
* [[tot vreugde zijn]]
 +
* [[uit boosheid]]
 +
* [[van streek raken]]
 +
* [[weg zijn van]]
 +
* [[wraak nemen]]
 +
* [[zich bewust zijn van]]
  
 
==Geld en winkelen==
 
==Geld en winkelen==
de aalmoesde achterstand (geld)de bazaarde bedelaarde begrotingde belastingde berekeningde beurs (portemonnee)de bezittingde bijdragede boetiekde detailhandelde donateurde donatiede edelsteende geachte waardede handelingde inzetde jaarmarktde ketende leningde nota - nota'sde onkostende opbrengstde openingde premiede rentede sluitingde transactiede vindplaatsde vlooienmarktde vondstde welvaartde zegelhet bladgoudhet casino - casino'shet eigendomhet fichehet garantiebewijshet goede doelhet kapitaalhet magazijnhet overschothet prijskaartjehet restanthet saldo - saldo's - saldihet tekorthet verzamelinkomenafstaan - stond af - afgestaanbemachtigen - bemachtigde - bemachtigdbeschikken over - beschikte - beschiktdoneren - doneerde - gedoneerdexporteren - exporteerde - geëxporteerdgokken - gokte - gegoktgrissen - griste - gegristhamsteren - hamsterde - gehamsterdimporteren - importeerde - geïmporteerdinventariseren - inventariseerde - geïnventariseerdinzetten - zette in - ingezetopbrengen - bracht op - opgebrachtopleveren - leverde op - opgeleverdoverhouden - hield over - overgehoudenprofiteren van - profiteerde - geprofiteerdreserveren - reserveerde - gereserveerdresteren - resteerde - geresteerd (overblijven)schelen - scheelde - gescheeldspenderen - spendeerde - gespendeerdterugkrijgen - kreeg terug - teruggekregenverhandelen - verhandelde - verhandeldzich abonneren op - abonneerde - geabonneerdeconomischklantvriendelijkspotgoedkoopverguldgeld inleggengeld overmakengeld speelt geen rolhandel drijvenhandelen in ietsiemand op kosten jageniemand voorzien vanin omloop brengenin prijs stijgenop de markt brengenop een houtje bijtenrood staan
+
* de [[aalmoes]]
 +
* de [[achterstand]] (geld)
 +
* de [[bazaar]]
 +
* de [[bedelaar]]
 +
* de [[begroting]]
 +
* de [[belasting]]
 +
* de [[berekening]]
 +
* de [[beurs]] (portemonnee)
 +
* de [[bezitting]]
 +
* de [[bijdrage]]
 +
* de [[boetiek]]
 +
* de [[detailhandel]]
 +
* de [[donateur]]
 +
* de [[donatie]]
 +
* de [[edelsteen]]
 +
* de [[geachte waarde]]
 +
* de [[handeling]]
 +
* de [[inzet]]
 +
* de [[jaarmarkt]]
 +
* de [[keten]]
 +
* de [[lening]]
 +
* de [[nota]] - [[nota's]]
 +
* de [[onkosten]]
 +
* de [[opbrengst]]
 +
* de [[opening]]
 +
* de [[premie]]
 +
* de [[rente]]
 +
* de [[sluiting]]
 +
* de [[transactie]]
 +
* de [[vlooienmarkt]]
 +
* de [[vondst]]
 +
* de [[welvaart]]
 +
* de [[zegel]]
 +
* het [[bladgoud]]
 +
* het [[casino]] - [[casino's]]
 +
* het [[eigendom]]
 +
* het [[fiche]]
 +
* het [[garantiebewijs]]
 +
* het [[goede doel]]
 +
* het [[kapitaal]]
 +
* het [[magazijn]]
 +
* het [[overschot]]
 +
* het [[prijskaartje]]
 +
* het [[restant]]
 +
* het [[saldo]] - [[saldo's]] - [[saldi]]
 +
* het [[tekort]]
 +
* het [[verzamelinkomen]]
 +
* [[afstaan]] - [[stond af]] - [[afgestaan]]
 +
* [[bemachtigen]] - [[bemachtigde]] - [[bemachtigd]]
 +
* [[beschikken over]] - [[beschikte]] - [[beschikt]]
 +
* [[doneren]] - [[doneerde]] - [[gedoneerd]]
 +
* [[exporteren]] - [[exporteerde]] - [[geëxporteerd]]
 +
* [[gokken]] - [[gokte]] - [[gegokt]]
 +
* [[grissen]] - [[griste]] - [[gegrist]]
 +
* [[hamsteren]] - [[hamsterde]] - [[gehamsterd]]
 +
* [[importeren]] - [[importeerde]] - [[geïmporteerd]]
 +
* [[inventariseren]] - [[inventariseerde]] - [[geïnventariseerd]]
 +
* [[inzetten]] - [[zette in]] - [[ingezet]]
 +
* [[opbrengen]] - [[bracht op]] - [[opgebracht]]
 +
* [[opleveren]] - [[leverde op]] - [[opgeleverd]]
 +
* [[overhouden]] - [[hield over]] - [[overgehouden]]
 +
* [[profiteren van]] - [[profiteerde]] - [[geprofiteerd]]
 +
* [[reserveren]] - [[reserveerde]] - [[gereserveerd]]
 +
* [[resteren]] - [[resteerde]] - [[geresteerd]] (overblijven)
 +
* [[schelen]] - [[scheelde]] - [[gescheeld]]
 +
* [[spenderen]] - [[spendeerde]] - [[gespendeerd]]
 +
* [[terugkrijgen]] - [[kreeg terug]] - [[teruggekregen]]
 +
* [[verhandelen]] - [[verhandelde]] - [[verhandeld]]
 +
* [[zich abonneren op]] - [[abonneerde]] - [[geabonneerd]]
 +
* [[economisch]]
 +
* [[klantvriendelijk]]
 +
* [[spotgoedkoop]]
 +
* [[verguld]]
 +
* [[geld inleggen]]
 +
* [[geld overmaken]]
 +
* [[geld speelt geen rol]]
 +
* [[handel drijven]]
 +
* [[handelen in iets]]
 +
* [[iemand op kosten jagen]]
 +
* [[iemand voorzien van]]
 +
* [[in omloop brengen]]
 +
* [[in prijs stijgen]]
 +
* [[op de markt brengen]]
 +
* [[op een houtje bijten]]
 +
* [[rood staan]]
  
 
==Geloof==
 
==Geloof==
Regel 307: Regel 713:
  
 
==Informatie==
 
==Informatie==
de basis (uitgangspunt)de bijdrage (hulp)de consequentiede hoofdzaakde initialende karakterschetsde omstandigheid - omstandighedende ontwikkelingde oorsprongde overwegingde paraafde speerpuntde tolkde/het risico - risico'shet alternatiefhet aspecthet belanghet detailhet effecthet geval (toestand)het motief (reden)het ontstaanhet overzichthet proceshet signaal (teken)het struikelblokaanhoren - hoorde aan - aangehoordaannemen - nam aan - aangenomen (geloven)achterhalen - achterhaalde - achterhaaldadviseren - adviseerde - geadviseerdassociëren - associeerde - geassocieerdberedeneren - beredeneerde - beredeneerdbeschouwen - beschouwde - beschouwd (opvatten)beseffen - besefte - beseftbetreffen - betrof - betroffenbevestigen - bevestigde - bevestigdbevorderen - bevorderde - bevorderddienen - diende - gediend (moeten)ervaren - ervoer - ervarenleiden tot - leidde - geleidmeedelen - deelde mee - meegedeeldmeetellen - telde mee - meegeteldneuzen - neusde - geneusd (rondkijken)omvatten - omvatte - omvatopnemen in - nam op - opgenomenovergaan op - ging over - overgegaanprepareren - prepareerde - geprepareerdraadplegen - raadpleegde - geraadpleegdsamenstellen - stelde samen - samengesteldschijnen - scheen - geschenen (lijken te zijn)seinen - seinde - geseindselecteren - selecteerde - geselecteerdsignaleren - signaleerde - gesignaleerdterugdraaien - draaide terug - teruggedraaidtoelichten - lichtte toe - toegelichttoepassen - paste toe - toegepastuitlopen op - liep uit - uitgelopenvastleggen - legde vast - vastgelegdvaststaan - stond vast - vastgestaanvaststellen - stelde vast - vastgesteldvastzetten - zette vast - vastgezetverbreken - verbrak - verbrokenvergaren - vergaarde - vergaardvermijden - vermeed - vermedenvertalen - vertaalde - vertaaldvervullen - vervulde - vervuldverwijzen naar - verwees - verwezenvlotten - vlotte - gevlotvoorkomen - kwam voor - voorgekomen (er zijn)voorleggen - legde voor - voorgelegdbij twijfelde voorzieningervoor uittrekkengericht zijn ophet belang inzien vanhet uitgangspuntiets aanduideniets ergens uit opmakeniets voorbereidenin aanmerking komenmee laten wegenstaan voorte binnen schietente doen zijn omtot stand komenvan toepassing zijnzich in iets verdiepen
+
* de [[basis]] (uitgangspunt)
 +
* de [[bijdrage]] (hulp)
 +
* de [[consequentie]]
 +
* de [[hoofdzaak]]
 +
* de [[initialen]]
 +
* de [[karakterschets]]
 +
* de [[omstandigheid]] - [[omstandigheden]]
 +
* de [[ontwikkeling]]
 +
* de [[oorsprong]]
 +
* de [[overweging]]
 +
* de [[paraaf]]
 +
* de [[speerpunt]]
 +
* de [[tolk]]
 +
* de/het [[risico]] - [[risico's]]
 +
* het [[alternatief]]
 +
* het [[aspect]]
 +
* het [[belang]]
 +
* het [[detail]]
 +
* het [[effect]]
 +
* het [[geval]] (toestand)
 +
* het [[motief]] (reden)
 +
* het [[ontstaan]]
 +
* het [[overzicht]]
 +
* het [[proces]]
 +
* het [[signaal]] (teken)
 +
* het [[struikelblok]]
 +
* [[aanhoren]] - [[hoorde aan]] - [[aangehoord]]
 +
* [[aannemen]] - [[nam aan]] - [[aangenomen]] (geloven)
 +
* [[achterhalen]] - [[achterhaalde]] - [[achterhaald]]
 +
* [[adviseren]] - [[adviseerde]] - [[geadviseerd]]
 +
* [[associëren]] - [[associeerde]] - [[geassocieerd]]
 +
* [[beredeneren]] - [[beredeneerde]] - [[beredeneerd]]
 +
* [[beschouwen]] - [[beschouwde]] - [[beschouwd]] (opvatten)
 +
* [[beseffen]] - [[besefte]] - [[beseft]]
 +
* [[betreffen]] - [[betrof]] - [[betroffen]]
 +
* [[bevestigen]] - [[bevestigde]] - [[bevestigd]]
 +
* [[bevorderen]] - [[bevorderde]] - [[bevorderd]]
 +
* [[dienen]] - [[diende]] - [[gediend]] (moeten)
 +
* [[ervaren]] - [[ervoer]] - [[ervaren]]
 +
* [[leiden tot]] - [[leidde]] - [[geleid]]
 +
* [[meedelen]] - [[deelde mee]] - [[meegedeeld]]
 +
* [[meetellen]] - [[telde mee]] - [[meegeteld]]
 +
* [[neuzen]] - [[neusde]] - [[geneusd]] (rondkijken)
 +
* [[omvatten]] - [[omvatte]] - [[omvat]]
 +
* [[opnemen in]] - [[nam op]] - [[opgenomen]]
 +
* [[overgaan op]] - [[ging over]] - [[overgegaan]]
 +
* [[prepareren]] - [[prepareerde]] - [[geprepareerd]]
 +
* [[raadplegen]] - [[raadpleegde]] - [[geraadpleegd]]
 +
* [[samenstellen]] - [[stelde samen]] - [[samengesteld]]
 +
* [[schijnen]] - [[scheen]] - [[geschenen]] (lijken te zijn)
 +
* [[seinen]] - [[seinde]] - [[geseind]]
 +
* [[selecteren]] - [[selecteerde]] - [[geselecteerd]]
 +
* [[signaleren]] - [[signaleerde]] - [[gesignaleerd]]
 +
* [[terugdraaien]] - [[draaide terug]] - [[teruggedraaid]]
 +
* [[toelichten]] - [[lichtte toe]] - [[toegelicht]]
 +
* [[toepassen]] - [[paste toe]] - [[toegepast]]
 +
* [[uitlopen op]] - [[liep uit]] - [[uitgelopen]]
 +
* [[vastleggen]] - [[legde vast]] - [[vastgelegd]]
 +
* [[vaststaan]] - [[stond vast]] - [[vastgestaan]]
 +
* [[vaststellen]] - [[stelde vast]] - [[vastgesteld]]
 +
* [[vastzetten]] - [[zette vast]] - [[vastgezet]]
 +
* [[verbreken]] - [[verbrak]] - [[verbroken]]
 +
* [[vergaren]] - [[vergaarde]] - [[vergaard]]
 +
* [[vermijden]] - [[vermeed]] - [[vermeden]]
 +
* [[vertalen]] - [[vertaalde]] - [[vertaald]]
 +
* [[vervullen]] - [[vervulde]] - [[vervuld]]
 +
* [[verwijzen naar]] - [[verwees]] - [[verwezen]]
 +
* [[vlotten]] - [[vlotte]] - [[gevlot]]
 +
* [[voorkomen]] - [[kwam voor]] - [[voorgekomen]] (er zijn)
 +
* [[voorleggen]] - [[legde voor]] - [[voorgelegd]]
 +
* [[bij twijfel]]
 +
* de [[voorziening]]
 +
* [[ervoor uittrekken]]
 +
* [[gericht zijn op]]
 +
* [[het belang inzien van]]
 +
* het [[uitgangspunt]]
 +
* [[iets aanduiden]]
 +
* [[iets ergens uit opmaken]]
 +
* [[iets voorbereiden]]
 +
* [[in aanmerking komen]]
 +
* [[mee laten wegen]]
 +
* [[staan voor]]
 +
* [[te binnen schieten]]
 +
* [[te doen zijn om]]
 +
* [[tot stand komen]]
 +
* [[van toepassing zijn]]
 +
* [[zich in iets verdiepen]]
  
 
==Kunst==
 
==Kunst==
de afsnijding *de bijzonderheidde bouwkunstde conservatorde criticus - criticide dichtregelde dichtvormde diepte (perspectief)de essentiede expositiede graffitide haiku - haiku'sde illustratiede illustratorde imitatiede overlapping *de poëetde poëziede prentde ragede verzamelaarhet atelierhet attribuuthet boegbeeld (schip)het fresco - fresco's - frescihet gepriegelhet houtsnijwerkhet meesterwerkhet objecthet perspectief *groeperen - groepeerde - gegroepeerdinspireren - inspireerde - geïnspireerdopkomen - kwam op - opgekomenposeren - poseerde - geposeerdschetsen - schetste - geschetstweergeven - gaf weer - weergegevendenkbeeldigde vrije loop lateneen verzameling aanleggenonder woorden brengen
+
* de [[afsnijding]]
 +
* de [[bijzonderheid]]
 +
* de [[bouwkunst]]
 +
* de [[conservator]]
 +
* de [[criticus]] - [[critici]]
 +
* de [[dichtregel]]
 +
* de [[dichtvorm]]
 +
* de [[diepte]] (perspectief)
 +
* de [[essentie]]
 +
* de [[expositie]]
 +
* de [[graffiti]]
 +
* de [[haiku]] - [[haiku's]]
 +
* de [[illustratie]]
 +
* de [[illustrator]]
 +
* de [[imitatie]]
 +
* de [[overlapping]]
 +
* de [[poëet]]
 +
* de [[poëzie]]
 +
* de [[prent]]
 +
* de [[rage]]
 +
* de [[verzamelaar]]
 +
* het [[atelier]]
 +
* het [[attribuut]]
 +
* het [[boegbeeld]] (schip)
 +
* het [[fresco]] - [[fresco's]] - [[fresci]]
 +
* het [[gepriegel]]
 +
* het [[houtsnijwerk]]
 +
* het [[meesterwerk]]
 +
* het [[object]]
 +
* het [[perspectief]]
 +
* [[groeperen]] - [[groepeerde]] - [[gegroepeerd]]
 +
* [[inspireren]] - [[inspireerde]] - [[geïnspireerd]]
 +
* [[opkomen]] - [[kwam op]] - [[opgekomen]]
 +
* [[poseren]] - [[poseerde]] - [[geposeerd]]
 +
* [[schetsen]] - [[schetste]] - [[geschetst]]
 +
* [[weergeven]] - [[gaf weer]] - [[weergegeven]]
 +
* [[denkbeeldig]]
 +
* [[de vrije loop laten]]
 +
* [[een verzameling aanleggen]]
 +
* [[onder woorden brengen]]
  
 
==Lastige woorden==
 
==Lastige woorden==
het uiterste aangezien achtereenvolgensafhankelijkalledaagsalledagallesbehalveandermanscentraalcircacontradaarentegendesnoodsdikwijlsditmaaldoordateldersertegenessentieelevenalsgeenszinsgelet opgelijknamiggeregeldgeziengrondiggrotendeelsherhaaldelijkhoofdzakelijkhoogstenshooguitimmerineennadrukkelijkonafhankelijkongetwijfeldop zichopenbaaropenlijkpraktischprimairprorechtstreekstevergeefsvanwegevoornamelijkwaaronderzowaaral met alals het warebetrekking hebben opbij wijze vandoor middel vaneen en alet ceteragepaard gaan metin de eerste plaats ?, in de tweede plaats ?in de regelin eerste instantiein grote lijnenin het bijzonderin sterke matein werkelijkheidmet namemin of meeronder meerop grond vanover het algemeenper seten hoogsteten minsteten opzichte vanter gelegenheid vanzo min mogelijkzowel ? als ?
+
* het [[uiterste]]
 +
* [[aangezien]]
 +
* [[achtereenvolgens]]
 +
* [[afhankelijk]]
 +
* [[alledaags]]
 +
* [[alledag]]
 +
* [[allesbehalve]]
 +
* [[andermans]]
 +
* [[centraal]]
 +
* [[circa]]
 +
* [[contra]]
 +
* [[daarentegen]]
 +
* [[desnoods]]
 +
* [[dikwijls]]
 +
* [[ditmaal]]
 +
* [[doordat]]
 +
* [[elders]]
 +
* [[ertegen]]
 +
* [[essentieel]]
 +
* [[evenals]]
 +
* [[geenszins]]
 +
* [[gelet op]]
 +
* [[gelijknamig]]
 +
* [[geregeld]]
 +
* [[gezien]]
 +
* [[grondig]]
 +
* [[grotendeels]]
 +
* [[herhaaldelijk]]
 +
* [[hoofdzakelijk]]
 +
* [[hoogstens]]
 +
* [[hooguit]]
 +
* [[immer]]
 +
* [[ineen]]
 +
* [[nadrukkelijk]]
 +
* [[onafhankelijk]]
 +
* [[ongetwijfeld]]
 +
* [[op zich]]
 +
* [[openbaar]]
 +
* [[openlijk]]
 +
* [[praktisch]]
 +
* [[primair]]
 +
* [[pro]]
 +
* [[rechtstreeks]]
 +
* [[tevergeefs]]
 +
* [[vanwege]]
 +
* [[voornamelijk]]
 +
* [[waaronder]]
 +
* [[zowaar]]
 +
* [[al met al]]
 +
* [[als het ware]]
 +
* [[betrekking hebben op]]
 +
* [[bij wijze van]]
 +
* [[door middel van]]
 +
* [[een en al]]
 +
* [[et cetera]]
 +
* [[gepaard gaan met]]
 +
* [[in de eerste plaats ?, in de tweede plaats ?]]
 +
* [[in de regel]]
 +
* [[in eerste instantie]]
 +
* [[in grote lijnen]]
 +
* [[in het bijzonder]]
 +
* [[in sterke mate]]
 +
* [[in werkelijkheid]]
 +
* [[met name]]
 +
* [[min of meer]]
 +
* [[onder meer]]
 +
* [[op grond van]]
 +
* [[over het algemeen]]
 +
* [[per se]]
 +
* [[ten hoogste]]
 +
* [[ten minste]]
 +
* [[ten opzichte van]]
 +
* [[ter gelegenheid van]]
 +
* [[zo min mogelijk]]
 +
* [[zowel ? als ?]]
  
 
==Lichaam en gezond==
 
==Lichaam en gezond==
de aderde asbakde baarmoederde begeleider - begeleidsterde beperkingde bevallingde bijwerkingde bloeddrukde bloedsomloopde bloeduitstortingde borstvoedingde complicatiede contactlensde couveusede deskundigede diarreede eetstoornisde eicelde flesvoedingde foetusde hartslagde hersenschuddingde hulpverlenerde hulpverleningde hygiënede injectiede irisde kankerde keizersnedede knie - knieënde knobbelde ledematende lensde levensbehoeftede lichaamsverzorgingde massagede navelstrengde obsessiede okselde opticiende peukde pincetde porie - poriënde remediede shagde sigaarde sigaretde slaap (zijkant gezicht)de smaakpapilde spijsverteringde stembandde stikstofde tabakde traanbuisde transpiratiede verloskundigede vroedvrouwde weerstandde zaadcelde/het cholesterolhet embryo - embryo'shet geslachthet gewrichthet hoornvlieshet netvlieshet ongevalhet oogwithet orgaanhet SOS-berichthet speekselhet spijsverteringskanaalhet trommelvlieshet weefselhet zintuighet zuurstofgebrekbaren - baarde - gebaardbehandelen - behandelde - behandeld (arts)bevallen - beviel - bevallenhallucineren - hallucineerde - gehallucineerdknikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap)meeroken - rookte mee - meegerooktroken - rookte - gerooktsteriliseren - steriliseerde - gesteriliseerdtasten - tastte - getast (aanraken)transpireren - transpireerde - getranspireerduitzieken - ziekte uit - uitgeziektverdoven - verdoofde - verdoofdverstuiken - verstuikte - verstuiktwaarnemen - nam waar - waargenomenzogen - zoogde - gezoogderfelijkgespierdhardnekkighygiënischinwendigmedischmeervoudig gehandicaptnuchter (niet gegeten)ondervoedoperatiefstom (niet kunnen praten)uitwendigverstandelijk gehandicaptvisueel gehandicaptbij bewustzijn zijnin leven zijnin nood verkerenklam aanvoelenonder behandeling zijnzijn behoefte doen
+
* de [[ader]]
 +
* de [[asbak]]
 +
* de [[baarmoeder]]
 +
* de [[begeleider]] - [[begeleidster]]
 +
* de [[beperking]]
 +
* de [[bevalling]]
 +
* de [[bijwerking]]
 +
* de [[bloeddruk]]
 +
* de [[bloedsomloop]]
 +
* de [[bloeduitstorting]]
 +
* de [[borstvoeding]]
 +
* de [[complicatie]]
 +
* de [[contactlens]]
 +
* de [[couveuse]]
 +
* de [[deskundige]]
 +
* de [[diarree]]
 +
* de [[eetstoornis]]
 +
* de [[eicel]]
 +
* de [[flesvoeding]]
 +
* de [[foetus]]
 +
* de [[hartslag]]
 +
* de [[hersenschudding]]
 +
* de [[hulpverlener]]
 +
* de [[hulpverlening]]
 +
* de [[hygiëne]]
 +
* de [[injectie]]
 +
* de [[iris]]
 +
* de [[kanker]]
 +
* de [[keizersnede]]
 +
* de [[knie]] - [[knieën]]
 +
* de [[knobbel]]
 +
* de [[ledematen]]
 +
* de [[lens]]
 +
* de [[levensbehoefte]]
 +
* de [[lichaamsverzorging]]
 +
* de [[massage]]
 +
* de [[navelstreng]]
 +
* de [[obsessie]]
 +
* de [[oksel]]
 +
* de [[opticien]]
 +
* de [[peuk]]
 +
* de [[pincet]]
 +
* de [[porie]] - [[poriën]]
 +
* de [[remedie]]
 +
* de [[shag]]
 +
* de [[sigaar]]
 +
* de [[sigaret]]
 +
* de [[slaap]] (zijkant gezicht)
 +
* de [[smaakpapil]]
 +
* de [[spijsvertering]]
 +
* de [[stemband]]
 +
* de [[stikstof]]
 +
* de [[tabak]]
 +
* de [[traanbuis]]
 +
* de [[transpiratie]]
 +
* de [[verloskundige]]
 +
* de [[vroedvrouw]]
 +
* de [[weerstand]]
 +
* de [[zaadcel]]
 +
* de/het [[cholesterol]]
 +
* het [[embryo]] - [[embryo's]]
 +
* het [[geslacht]]
 +
* het [[gewricht]]
 +
* het [[hoornvlies]]
 +
* het [[netvlies]]
 +
* het [[ongeval]]
 +
* het [[oogwit]]
 +
* het [[orgaan]]
 +
* het [[SOS-bericht]]
 +
* het [[speeksel]]
 +
* het [[spijsverteringskanaal]]
 +
* het [[trommelvlies]]
 +
* het [[weefsel]]
 +
* het [[zintuig]]
 +
* het [[zuurstofgebrek]]
 +
* [[baren]] - [[baarde]] - [[gebaard]]
 +
* [[behandelen]] - [[behandelde]] - [[behandeld]] (arts)
 +
* [[bevallen]] - [[beviel]] - [[bevallen]]
 +
* [[hallucineren]] - [[hallucineerde]] - [[gehallucineerd]]
 +
* [[knikkebollen]] - [[knikkebolde]] - [[geknikkebold]] (slaap)
 +
* [[meeroken]] - [[rookte mee]] - [[meegerookt]]
 +
* [[roken]] - [[rookte]] - [[gerookt]]
 +
* [[steriliseren]] - [[steriliseerde]] - [[gesteriliseerd]]
 +
* [[tasten]] - [[tastte ]] - [[getast]] (aanraken)
 +
* [[transpireren]] - [[transpireerde]] - [[getranspireerd]]
 +
* [[uitzieken]] - [[ziekte uit]] - [[uitgeziekt]]
 +
* [[verdoven]] - [[verdoofde]] - [[verdoofd]]
 +
* [[verstuiken]] - [[verstuikte]] - [[verstuikt]]
 +
* [[waarnemen]] - [[nam waar]] - [[waargenomen]]
 +
* [[zogen]] - [[zoogde]] - [[gezoogd]]
 +
* [[erfelijk]]
 +
* [[gespierd]]
 +
* [[hardnekkig]]
 +
* [[hygiënisch]]
 +
* [[inwendig]]
 +
* [[medisch]]
 +
* [[meervoudig gehandicapt]]
 +
* [[nuchter]] (niet gegeten)
 +
* [[ondervoed]]
 +
* [[operatief]]
 +
* [[stom]] (niet kunnen praten)
 +
* [[uitwendig]]
 +
* [[verstandelijk gehandicapt]]
 +
* [[visueel gehandicapt]]
 +
* [[bij bewustzijn zijn]]
 +
* [[in leven zijn]]
 +
* [[in nood verkeren]]
 +
* [[klam aanvoelen]]
 +
* [[onder behandeling zijn]]
 +
* [[zijn behoefte doen]]
  
 
==Maken en materialen==
 
==Maken en materialen==
de aannemerde afwerkingde assemblagede beitelde bekledingde boogbrugde bouw (bedrijfstak)de cementmolende constructiede cv-installatiede decoratiede duimstokde figuurzaagde funderingde garantiede gebruikerde gietvormde houtskoolde ijzerertsde indelingde inkepingde installateurde isolatiede laagde lekkagede loodgieterde maatstafde maquettede miniatuurde montagede monteurde nijptangde ontploffingde ontwerperde productielijnde steigerde tegelzetterde thermostaatde vakmande verbouwingde verwarmingsketelde vouwlijnde warmtegeleidingde warmtestralingde warmtestromingde werkingde/het triplexhet bouwpakkethet bronshet designhet eindproducthet eindresultaathet element (onderdeel)het gruishet halffabricaathet ijzergarenhet isolatiemateriaalhet kristalhet mankementhet ontwerphet piepschuimhet poederhet scharnierhet type (soort)het voorschrifthet weefgetouwaandrukken - drukte aan - aangedruktaanleggen - legde aan - aangelegdafhakken - hakte af - afgehaktbetegelen - betegelde - betegeldbewerken - bewerkte - bewerktconstrueren - construeerde - geconstrueerddichtbinden met - bonddicht - dichtgebondenfabriceren - fabriceerde - gefabriceerdgraveren - graveerde - gegraveerdheien - heide - geheidisoleren - isoleerde - geïsoleerdkerven - kerfde - gekerfdlassen - laste - gelastmarkeren - markeerde - gemarkeerdmonteren - monteerde - gemonteerdontwerpen - ontwierp - ontworpenontwikkelen - ontwikkelde - ontwikkeldproduceren - produceerde - geproduceerdrangschikken - rangschikte - gerangschiktsamenpersen - perste samen - samengeperstsolderen - soldeerde - gesoldeerdspijkeren - spijkerde - gespijkerdsplijten - spleet - gespletenstoppen - stopte - gestopt (dichtmaken)uithollen - holde uit - uitgeholduitwerken - werkte uit - uitgewerktvariëren - varieerde - gevarieerdvervaardigen - vervaardigde - vervaardigdverzetten - verzette - verzetvoltooien - voltooide - voltooidvormgeven - gaf vorm - vormgegevenwrikken - wrikte - gewriktwringen - wrong - gewrongendriehoekigeenvormiggammelmachinaalmaterieelruw (oneffen)stapelbaarsteenachtigstrak (zonder versiering)synthetischiets ergens omheen windenin productie nemenuit de grond stampenverwerken tot iets
+
* de [[aannemer]]
 +
* de [[afwerking]]
 +
* de [[assemblage]]
 +
* de [[beitel]]
 +
* de [[bekleding]]
 +
* de [[boogbrug]]
 +
* de [[bouw]] (bedrijfstak)
 +
* de [[cementmolen]]
 +
* de [[constructie]]
 +
* de [[cv-installatie]]
 +
* de [[decoratie]]
 +
* de [[duimstok]]
 +
* de [[figuurzaag]]
 +
* de [[fundering]]
 +
* de [[garantie]]
 +
* de [[gebruiker]]
 +
* de [[gietvorm]]
 +
* de [[houtskool]]
 +
* de [[ijzererts]]
 +
* de [[indeling]]
 +
* de [[inkeping]]
 +
* de [[installateur]]
 +
* de [[isolatie]]
 +
* de [[laag]]
 +
* de [[lekkage]]
 +
* de [[loodgieter]]
 +
* de [[maatstaf]]
 +
* de [[maquette]]
 +
* de [[miniatuur]]
 +
* de [[montage]]
 +
* de [[monteur]]
 +
* de [[nijptang]]
 +
* de [[ontploffing]]
 +
* de [[ontwerper]]
 +
* de [[productielijn]]
 +
* de [[steiger]]
 +
* de [[tegelzetter]]
 +
* de [[thermostaat]]
 +
* de [[vakman]]
 +
* de [[verbouwing]]
 +
* de [[verwarmingsketel]]
 +
* de [[vouwlijn]]
 +
* de [[warmtegeleiding]]
 +
* de [[warmtestraling]]
 +
* de [[warmtestroming]]
 +
* de [[werking]]
 +
* de/het [[triplex]]
 +
* het [[bouwpakket]]
 +
* het [[brons]]
 +
* het [[design]]
 +
* het [[eindproduct]]
 +
* het [[eindresultaat]]
 +
* het [[element]] (onderdeel)
 +
* het [[gruis]]
 +
* het [[halffabrikaat]]
 +
* het [[ijzergaren]]
 +
* het [[isolatiemateriaal]]
 +
* het [[kristal]]
 +
* het [[mankement]]
 +
* het [[ontwerp]]
 +
* het [[piepschuim]]
 +
* het [[poeder]]
 +
* het [[scharnier]]
 +
* het [[type]] (soort)
 +
* het [[voorschrift]]
 +
* het [[weefgetouw]]
 +
* [[aandrukken]] - [[drukte aan]] - [[aangedrukt]]
 +
* [[aanleggen]] - [[legde aan]] - [[aangelegd]]
 +
* [[afhakken]] - [[hakte af]] - [[afgehakt]]
 +
* [[betegelen]] - [[betegelde]] - [[betegeld]]
 +
* [[bewerken]] - [[bewerkte]] - [[bewerkt]]
 +
* [[construeren]] - [[construeerde]] - [[geconstrueerd]]
 +
* [[dichtbinden met]] - [[bonddicht]] - [[dichtgebonden]]
 +
* [[fabriceren]] - [[fabriceerde]] - [[gefabriceerd]]
 +
* [[graveren]] - [[graveerde]] - [[gegraveerd]]
 +
* [[heien]] - [[heide]] - [[geheid]]
 +
* [[isoleren]] - [[isoleerde]] - [[geïsoleerd]]
 +
* [[kerven]] - [[kerfde]] - [[gekerfd]]
 +
* [[lassen]] - [[laste]] - [[gelast]]
 +
* [[markeren]] - [[markeerde]] - [[gemarkeerd]]
 +
* [[monteren]] - [[monteerde]] - [[gemonteerd]]
 +
* [[ontwerpen]] - [[ontwierp]] - [[ontworpen]]
 +
* [[ontwikkelen]] - [[ontwikkelde]] - [[ontwikkeld]]
 +
* [[produceren]] - [[produceerde]] - [[geproduceerd]]
 +
* [[rangschikken]] - [[rangschikte]] - [[gerangschikt]]
 +
* [[samenpersen]] - [[perste samen]] - [[samengeperst]]
 +
* [[solderen]] - [[soldeerde]] - [[gesoldeerd]]
 +
* [[spijkeren]] - [[spijkerde]] - [[gespijkerd]]
 +
* [[splijten]] - [[spleet]] - [[gespleten]]
 +
* [[stoppen]] - [[stopte]] - [[gestopt]] (dichtmaken)
 +
* [[uithollen]] - [[holde uit]] - [[uitgehold]]
 +
* [[uitwerken]] - [[werkte uit]] - [[uitgewerkt]]
 +
* [[variëren]] - [[varieerde]] - [[gevarieerd]]
 +
* [[vervaardigen]] - [[vervaardigde]] - [[vervaardigd]]
 +
* [[verzetten]] - [[verzette]] - [[verzet]]
 +
* [[voltooien]] - [[voltooide]] - [[voltooid]]
 +
* [[vormgeven]] - [[gaf vorm]] - [[vormgegeven]]
 +
* [[wrikken]] - [[wrikte]] - [[gewrikt]]
 +
* [[wringen]] - [[wrong]] - [[gewrongen]]
 +
* [[driehoekig]]
 +
* [[eenvormig]]
 +
* [[gammel]]
 +
* [[machinaal]]
 +
* [[materieel]]
 +
* [[ruw]] (oneffen)
 +
* [[stapelbaar]]
 +
* [[steenachtig]]
 +
* [[strak]] (zonder versiering)
 +
* [[synthetisch]]
 +
* [[iets ergens omheen winden]]
 +
* [[in productie nemen]]
 +
* [[uit de grond stampen]]
 +
* [[verwerken tot iets]]
  
 
==Media==
 
==Media==
de aankondigingde afleveringde afwisselingde blikvangerde brochurede cameraman - cameravrouwde close-upde doelgroepde geluidstechnicusde komiekde monitorde nasynchronisatiede omroepde omroeper - omroepsterde ondertitelingde radiozenderde regisseur - regisseusede repetitiede slogande spelshowde talkshowde televisiecamerahet decorhet draaiboekhet fragmenthet huis-aan-huisbladhet jongerenprogrammainzoomen - zoomde in - ingezoomdprojecteren - projecteerde - geprojecteerdregisseren - regisseerde - geregisseerdrepeteren - repeteerde - gerepeteerdverfilmen - verfilmde - verfilmdeen blik werpen opeen interview afnemenin beeld komenin het oog springen
+
* de [[aankondiging]]
 +
* de [[aflevering]]
 +
* de [[afwisseling]]
 +
* de [[blikvanger]]
 +
* de [[brochure]]
 +
* de [[cameraman]] - [[cameravrouw]]
 +
* de [[close-up]]
 +
* de [[doelgroep]]
 +
* de [[geluidstechnicus]]
 +
* de [[komiek]]
 +
* de [[monitor]]
 +
* de [[nasynchronisatie]]
 +
* de [[omroep]]
 +
* de [[omroeper]] - [[omroepster]]
 +
* de [[ondertiteling]]
 +
* de [[radiozender]]
 +
* de [[regisseur]] - [[regisseuse]]
 +
* de [[repetitie]]
 +
* de [[slogan]]
 +
* de [[spelshow]]
 +
* de [[talkshow]]
 +
* de [[televisiecamera]]
 +
* het [[decor]]
 +
* het [[draaiboek]]
 +
* het [[fragment]]
 +
* het [[huis-aan-huisblad]]
 +
* het [[jongerenprogramma]]
 +
* [[inzoomen]] - [[zoomde in]] - [[ingezoomd]]
 +
* [[projecteren]] - [[projecteerde]] - [[geprojecteerd]]
 +
* [[regisseren]] - [[regisseerde]] - [[geregisseerd]]
 +
* [[repeteren]] - [[repeteerde]] - [[gerepeteerd]]
 +
* [[verfilmen]] - [[verfilmde]] - [[verfilmd]]
 +
* [[een blik werpen op]]
 +
* [[een interview afnemen]]
 +
* [[in beeld komen]]
 +
* [[in het oog springen]]
  
 
==Meten en wegen==
 
==Meten en wegen==
de overvloedde partijde stilstandde teughet bereikhet duo *het exemplaarhet individuhet trio - trio'safnemen - nam af - afgenomenbevatten - bevatte - bevat (inhoud)minderen - minderde -geminderdteruglopen - liep terug - teruggelopentoenemen - nam toe - toegenomenverdubbelen - verdubbelde - verdubbeldverminderen - verminderde - verminderdenkelvoudigettelijkeindividueelmassaalmeervoudigoverigovertollig
+
* de [[overvloed]]
 +
* de [[partij]]
 +
* de [[stilstand]]
 +
* de [[teug]]
 +
* het [[bereik]]
 +
* het [[duo ]]
 +
* het [[exemplaar]]
 +
* het [[gebrek]]
 +
* het [[individu]]
 +
* het [[trio]] - [[trio's]]
 +
* [[afnemen]] - [[nam af]] - [[afgenomen]]
 +
* [[bevatten]] - [[bevatte]] - [[bevat]] (inhoud)
 +
* [[minderen]] - [[minderde]] -[[geminderd]]
 +
* [[teruglopen]] - [[liep terug]] - [[teruggelopen]]
 +
* [[toenemen]] - [[nam toe]] - [[toegenomen]]
 +
* [[verdubbelen]] - [[verdubbelde]] - [[verdubbeld]]
 +
* [[verminderen]] - [[verminderde]] - [[verminderd]]
 +
* [[enkelvoudig]]
 +
* [[ettelijke]]
 +
* [[individueel]]
 +
* [[massaal]]
 +
* [[meervoudig]]
 +
* [[overig]]
 +
* [[overtollig]]
  
 
==Milieu==
 
==Milieu==
de bio-industriede biologische landbouwde elektrische stroomde fossiele brandstoffende hoogovende lichte industriede overproductiede verontreinigingde zware industriehet bestrijdingsmiddelhet natuurproductverdelgen - verdelgde - verdelgdvergiftigen - vergiftigde - vergiftigdvernietigen - vernietigde - vernietigdverontreinigen - verontreinigde - verontreinigdchemischecologisch *natuurlijk
+
* de [[bio-industrie]]
 +
* de [[biologische landbouw]]
 +
* de [[elektrische stroom]]
 +
* de [[fossiele brandstoffen]]
 +
* de [[hoogoven]]
 +
* de [[lichte industrie]]
 +
* de [[overproductie]]
 +
* de [[verontreiniging]]
 +
* de [[zware industrie]]
 +
* het [[bestrijdingsmiddel]]
 +
* het [[natuurproduct]]
 +
* [[verdelgen]] - [[verdelgde]] - [[verdelgd]]
 +
* [[vergiftigen]] - [[vergiftigde]] - [[vergiftigd]]
 +
* [[vernietigen]] - [[vernietigde]] - [[vernietigd]]
 +
* [[verontreinigen]] - [[verontreinigde]] - [[verontreinigd]]
 +
* [[chemisch]]
 +
* [[ecologisch]]
 +
* [[natuurlijk]]
  
 
==Muziek en geluid==
 
==Muziek en geluid==
de geluidsgolfde klankkastde luisteraarde musicalde overlastde platenmaatschappijde solo - solo's - solide soundtrackhet blaasinstrumenthet duethet slaginstrumenthet snaarinstrumentdempen - dempte - gedemptluidruchtig
+
* de [[geluidsgolf]]
 +
* de [[klankkast]]
 +
* de [[luisteraar]]
 +
* de [[musical]]
 +
* de [[overlast]]
 +
* de [[platenmaatschappij]]
 +
* de [[solo]] - [[solo's]] - [[soli]]
 +
* de [[soundtrack]]
 +
* het [[blaasinstrument]]
 +
* het [[duet]]
 +
* het [[slaginstrument]]
 +
* het [[snaarinstrument]]
 +
* [[dempen]] - [[dempte]] - [[gedempt]]
 +
* [[luidruchtig]]
  
 
==Natuur==
 
==Natuur==
de bergketende bies (oevergewas)de biotoopde compostde erosiede gemengde rivierde hoogvlaktede meeldraadde mergelde nectarde oasede regenrivierde rivierbeddingde stamperde subtropende verweringde voedingsbodemde waterkrachthet cultuurlandschaphet hogedrukgebiedhet hooglandhet klifhet klimaatgebiedhet kustgebiedhet laaglandhet lagedrukgebiedhet planktonhet reliëfhet schiereilandhet stuifmeeldelven - dolf / delfde - gedolvenvergaan - verging - vergaanheuvelachtiglandinwaartsonder de blote hemeluit de grond schieten
+
* de [[bergketen]]
 +
* de [[bies]](oevergewas)
 +
* de [[biotoop]]
 +
* de [[compost]]
 +
* de [[erosie]]
 +
* de [[gemengde rivier]]
 +
* de [[hoogvlakte]]
 +
* de [[meeldraad]]
 +
* de [[mergel]]
 +
* de [[nectar]]
 +
* de [[oase]]
 +
* de [[regenrivier]]
 +
* de [[rivierbedding]]
 +
* de [[stamper]]
 +
* de [[subtropen]]
 +
* de [[verwering]]
 +
* de [[voedingsbodem]]
 +
* de [[waterkracht]]
 +
* het [[cultuurlandschap]]
 +
* het [[hogedrukgebied]]
 +
* het [[hoogland]]
 +
* het [[klif]]
 +
* het [[klimaatgebied]]
 +
* het [[kustgebied]]
 +
* het [[laagland]]
 +
* het [[lagedrukgebied]]
 +
* het [[plankton]]
 +
* het [[reliëf]]
 +
* het [[schiereiland]]
 +
* het [[stuifmeel]]
 +
* [[delven]] - [[dolf]] / [[delfde]] - [[gedolven]]
 +
* [[vergaan]] - [[verging]] - [[vergaan]]
 +
* [[heuvelachtig]]
 +
* [[landinwaarts]]
 +
* [[onder de blote hemel]]
 +
* [[uit de grond schieten]]
  
 
==Omgang==
 
==Omgang==
 
+
* de [[bedreiging]]
 
+
* de [[manieren]]
==Reizen==
+
* de [[suggestie]]
 
+
* de [[woordenwisseling]]
 +
* het [[respect]]
 +
* [[aangeven]] - [[gaf aan]] - [[aangegeven]] (laten weten)
 +
* [[aanpraten]] - [[praatte aan]] - [[aangepraat]]
 +
* [[achterstellen]] - [[stelde achter]] -[[achtergesteld]]
 +
* [[afhelpen van]] - [[hielp af]] - [[afgeholpen]]
 +
* [[afraden]]- [[raadde af]] - [[afgeraden]]
 +
* [[bedreigen]] - [[bedreigde]] - [[bedreigd]]
 +
* [[begluren]] - [[begluurde]] - [[begluurd]]
 +
* [[beledigen]] - [[beledigde]] - [[beledigd]]
 +
* [[complimenteren]] - [[complimenteerde]] - [[gecomplimenteerd]]
 +
* [[herenigen]] - [[herenigde]] - [[herenigd]]
 +
* [[hinderen]] - [[hinderde]] - [[gehinderd]]
 +
* [[influisteren]] - [[fluisterde in]] - [[ingefluisterd]]
 +
* [[ingrijpen]] - [[greep in]] - [[ingegrepen]]
 +
* [[inspelen op]] - [[speelde in]] - [[ingespeeld]]
 +
* [[minachten]] - [[minachtte]] - [[geminacht]]
 +
* [[ontaarden]] - [[ontaardde]] - [[ontaard]]
 +
* [[prijzen]] - [[prees]] - [[geprezen]]
 +
* [[respecteren]] - [[respecteerde]] - [[gerespecteerd]]
 +
* [[uitbuiten]] - [[buitte uit]] - [[uitgebuit]]
 +
* [[verzoeken]] - [[verzocht]] - [[verzocht]]
 +
* [[zich aansluiten bij]] - [[sloot aan]] - [[aangesloten]]
 +
* [[zich voegen bij]] - [[voegde]] - [[gevoegd]]
 +
* [[een hechte band hebben]]
 +
* [[iemand aanpakken]]
 +
* [[iemand aanzetten tot]]
 +
* [[iemand de deur wijzen]]
 +
* [[iemand erbij halen]]
 +
* [[iemand iets aandoen]]
 +
* [[iemand iets bijbrengen]]
 +
* [[iemand iets verwijten]]
 +
* [[iemand met iets overvallen]]
 +
* [[iets ontlopen]] / [[iemand ontlopen]]
 +
* [[iets doornemen]]
 +
* [[iets doorspreken]]
 +
* [[iets over hebben voor]]
 +
* [[optrekken met iemand]]
 +
* [[over iemand waken]]
 +
* [[voor iemand klaarstaan]]
  
 
==Richting==
 
==Richting==
 
+
* het [[binnenste]]
 +
* het [[buitenste]]
 +
* [[grenzen aan]] - [[grensde]] - [[gegrensd]]
 +
* [[binnenin]]
 +
* [[tegenop]]
 +
* [[aan weerszijden]]
 +
* [[op de voorgrond]]
  
 
==School==
 
==School==
 
+
* de [[aanhef]]
 
+
* de [[aantekening]]
==Sprookjes==
+
* de [[afmeting]]
 
+
* de [[beeldspraak]]
 +
* de [[bibliothecaris]] - [[bibliothecaresse]]
 +
* de [[blocnote]]
 +
* de [[conclusie]]
 +
* de [[cursus]]
 +
* de [[decimaal]]
 +
* de [[dialoog]]
 +
* de [[diameter]]
 +
* de [[discussie]]
 +
* de [[formulering]]
 +
* de [[graad Fahrenheit]]
 +
* de [[hectare]]
 +
* de [[kubieke meter]]
 +
* de [[limerick]]
 +
* de [[methode]] (schoolboek)
 +
* de [[moeilijkheidsgraad]]
 +
* de [[notitie]]
 +
* de [[omtrek]]
 +
* de [[opleiding]]
 +
* de [[procent]]
 +
* de [[scholier]]
 +
* de [[schooltuin]]
 +
* de [[spraak]]
 +
* de [[stelling]]
 +
* de [[studie]]
 +
* de [[tegenstelling]]
 +
* de [[tekstsoort]]
 +
* de [[tekstverwerker]]
 +
* de [[uitwerking]]
 +
* de [[verbetering]]
 +
* de [[voorkennis]]
 +
* de [[woordsoort]]
 +
* het [[aanwijzend voornaamwoord]]
 +
* het [[achtervoegsel]]
 +
* het [[argument]]
 +
* het [[bijvoeglijk naamwoord]]
 +
* het [[debat]]
 +
* het [[geheugensteuntje]]
 +
* het [[gezegde]] (uitdrukking)
 +
* het [[kommagetal]]
 +
* het [[leesniveau]]
 +
* het [[maximum]]
 +
* het [[miljard]]
 +
* het [[miljoen]]
 +
* het [[minimum]]
 +
* het [[naslagwerk]]
 +
* het [[niveau]]
 +
* het [[rooster]]
 +
* het [[scholencomplex]]
 +
* het [[schoolgeld]]
 +
* het [[schrift]] (geschreven taal)
 +
* het [[schriftteken]] (teken van een klank)
 +
* het [[synoniem]]
 +
* het [[tientallig stelstel]] (0-9)
 +
* het [[tussenwerpsel]]
 +
* het [[voornaamwoord]]
 +
* het [[voortgezet onderwijs]]
 +
* het [[voorvoegsel]]
 +
* [[achterlopen]] - [[liep achter]] - [[achtergelopen]]
 +
* [[afraffelen]] - [[raffelde af]] - [[afgeraffeld]]
 +
* [[afvinken]] - [[vinkte af]] - [[afgevinkt]]
 +
* [[discussiëren]] - [[discussieerde]] - [[gediscussieerd]]
 +
* [[doorkruisen]] - [[doorkruiste]] - [[doorkruist]]
 +
* [[formuleren]] - [[formuleerde]] - [[geformuleerd]]
 +
* [[nummeren]] - [[nummerde]] - [[genummerd]]
 +
* [[ontlenen aan]] - [[ontleende]] - [[ontleend]]
 +
* [[samenvatten]] - [[vatte samen]] - [[samengevat]]
 +
* [[uitrekenen]] - [[rekende uit]] - [[uitgerekend]]
 +
* [[cursief]]
 +
* [[handgeschreven]]
 +
* [[hemelsbreed]]
 +
* [[leerzaam]]
 +
* [[puntsgewijs]]
 +
* [[schriftelijk]]
 +
* [[een werkwoord vervoegen]]
 +
* [[ergens iets van opsteken]]
 +
* [[je mening bijstellen]]
 +
* [[niet bij zijn]]
 +
* [[regelmatig aan iets werken]]
 +
* [[zich bezig houden met]]
  
 
==Tijd==
 
==Tijd==
 
+
* de [[cyclus]] - [[cyclussen]] - [[cycli]]
 
+
* de [[schrikkeldag]]
 
+
* het [[schrikkeljaar]]
==Uiterlijk==
+
* het [[tijdperk]]
 
+
* [[dateren]] - [[dateerde]] - [[gedateerd]]
 +
* [[verjaren]] - [[verjaarde]] - [[verjaard]]
 +
* [[verlopen]] - [[verliep]] - [[verlopen]]
 +
* [[verstrijken]] - [[verstreek]] - [[verstreken]]
 +
* [[aanhoudend]]
 +
* [[continu]]
 +
* [[gaandeweg]]
 +
* [[gedurende]]
 +
* [[hedendaags]]
 +
* [[huidig]]
 +
* [[langzamerhand]]
 +
* [[omstreeks]]
 +
* [[sindsdien]]
 +
* [[tegenwoordig]]
 +
* [[tijdig]]
 +
* [[weldra]]
 +
* [[binnen de kortste keren]]
 +
* [[langzaam maar zeker]]
 +
* [[met een zekere regelmaat]]
 +
* [[na verloop van tijd]]
 +
* [[vandaag de dag]]
 +
* [[zeeën van tijd]]
  
 
==Uitvinden==
 
==Uitvinden==
 
+
* de [[bron]] (waaruit iets voortvloeit)
 
+
* de [[elektrotechniek]]
 
+
* de [[energiebron]]
==Vermaak==
+
* de [[energieomzetting]]
 
+
* de [[fossiele energie]]
 +
* de [[kleurstof]]
 +
* de [[observatie]]
 +
* de [[wetenschap]]
 +
* de [[zaak]] (het ding)
 +
* de/het [[molecuul]]
 +
* het [[gezichtsveld]]
 +
* [[observeren]] - [[observeerde]] - [[geobserveerd]]
 +
* [[wetenschappelijk]]
  
 
==Vervoer==
 
==Vervoer==
 
+
* de [[aanhanger]]
 
+
* de [[bereikbaarheid]]
 +
* de [[instructeur]] - [[instructrice]]
 +
* de [[jerrycan]]
 +
* de [[rijles]]
 +
* de [[tanker]] (olieschip)
 +
* de [[veerboot]]
 +
* de [[wegenwacht]]
 +
* het [[bijzondere vervoer]]
 +
* het [[eigen vervoer]]
 +
* het [[personenvervoer]]
 +
* het [[tankstation]]
 +
* het [[transport]]
 +
* het [[transportmiddel]]
 +
* [[aanvoeren]] - [[voerde aan]] - [[aangevoerd]] (goederen)
 +
* [[afrijden]] - [[reed af]] - [[afgereden]]
 +
* [[afslaan]] - [[sloeg af]] - [[afgeslagen]]
 +
* [[afwijken]] - [[week af]] - [[afgeweken]]
 +
* [[arriveren]] - [[arriveerde]] - [[gearriveerd]]
 +
* [[claxonneren]] - [[claxonneerde]] - [[geclaxonneerd]]
 +
* [[neerdalen]] - [[daalde neer]] - [[neergedaald]]
 +
* [[neerkomen]] - [[kwam neer]] - [[neergekomen]]
 +
* [[optrekken]] - [[trok op]] - [[opgetrokken]]
 +
* [[takelen]] - [[takelde]] - [[getakeld]]
 +
* [[uitvaren]] - [[voer uit]] - [[uitgevaren]]
 +
* [[zich begeven naar]] - [[begaf]] - [[begeven]]
 +
* [[zich bevinden]] - [[bevond]] - [[bevonden]]
 +
* [[ergens uithangen]]
 +
* [[op pad sturen]]
  
 
==Vroeger==
 
==Vroeger==
 
+
* de [[adel]]
 +
* de [[griffel]]
 +
* de [[grottekening]]
 +
* de [[handelsstad]] - [[handelssteden]]
 +
* de [[historie]] - [[histories]] - [[historiën]]
 +
* de [[inscriptie]]
 +
* de [[kroontjespen]]
 +
* de [[kruistocht]]
 +
* de [[kruisvaarder]]
 +
* de [[lei]]
 +
* de [[mythe]]
 +
* de [[mythologie]]
 +
* de [[papyrus]]
 +
* de [[ruilhandel]]
 +
* de [[senaat]]
 +
* de [[veldslag]]
 +
* de [[vesting]]
 +
* de [[volksverhuizing]]
 +
* de [[voorouder]]
 +
* de [[wagenrennen]]
 +
* het [[amfitheater]]
 +
* het [[forum]]
 +
* het [[gewelf]]
 +
* het [[gilde]]
 +
* het [[hunebed]]
 +
* het [[karakter]] (schriftteken)
 +
* het [[perkament]]
 +
* het [[spijkerschrift]]
 +
* [[strijden]] - [[streed]] - [[gestreden]]
 +
* [[veroveren]] - [[veroverde]] - [[veroverd]]
 +
* [[edel]]
 +
* [[historisch]]
  
 
==Wat vinden we ervan?==
 
==Wat vinden we ervan?==
 
+
* de [[hinder]]
 
+
* de [[lariekoek]]
 +
* de [[luxe]]
 +
* de [[overeenkomst]]
 +
* de [[pracht]]
 +
* de [[primeur]]
 +
* de [[sfeer]]
 +
* de [[stijl]]
 +
* de [[variant]]
 +
* de [[variatie]]
 +
* het [[comfort]]
 +
* het [[geharrewar]]
 +
* het [[geklungel]]
 +
* het [[gemak]] (comfort)
 +
* het [[hoogtepunt]]
 +
* het [[onding]]
 +
* het [[onheil]]
 +
* het [[taboe]]
 +
* [[aangenaam]]
 +
* [[aanhankelijk]]
 +
* [[aanvaardbaar]]
 +
* [[afwisselend]]
 +
* [[afzonderlijk]]
 +
* [[apekool]] (onzin)
 +
* [[behoorlijk]]
 +
* [[berucht]]
 +
* [[bezeten]]
 +
* [[bruisend]] (levendig)
 +
* [[charmant]]
 +
* [[comfortabel]]
 +
* [[compact]]
 +
* [[correct]]
 +
* [[doodgewoon]]
 +
* [[draagbaar]]
 +
* [[dubieus]]
 +
* [[eigenaardig]]
 +
* [[eigentijds]]
 +
* [[enthousiast]]
 +
* [[exact]]
 +
* [[gehaast]]
 +
* [[geoefend]]
 +
* [[gevarieerd]]
 +
* [[gewichtig]]
 +
* [[gigantisch]]
 +
* [[grauw]]
 +
* [[grimmig]]
 +
* [[hebzucht]]
 +
* [[heldhaftig]]
 +
* [[herkenbaar]]
 +
* [[identiek]]
 +
* [[indrukwekkend]]
 +
* [[informatief]]
 +
* [[ingrijpend]]
 +
* [[innig]]
 +
* [[klassiek]]
 +
* [[knus]]
 +
* [[komisch]]
 +
* [[kritisch]]
 +
* [[kwalijk]]
 +
* [[luguber]]
 +
* [[magnifiek]]
 +
* [[moedwillig]]
 +
* [[monotoon]]
 +
* [[muf]]
 +
* [[multifunctioneel]]
 +
* [[nadelig]]
 +
* [[onbeschadigd]]
 +
* [[ongegrond]]
 +
* [[ongestoord]]
 +
* [[ongewenst]]
 +
* [[onooglijk]]
 +
* [[onterecht]]
 +
* [[ontroerend]]
 +
* [[onverbiddelijk]]
 +
* [[opgefokt]]
 +
* [[opmerkelijk]]
 +
* [[opwindend]]
 +
* [[opzichtig]]
 +
* [[origineel]]
 +
* [[overbodig]]
 +
* [[razend]] (vb. razend enthousiast)
 +
* [[redelijk]]
 +
* [[royaal]]
 +
* [[ruig]]
 +
* [[secuur]]
 +
* [[sierlijk]]
 +
* [[soortgelijk]]
 +
* [[stereotiep]]
 +
* [[stereotype]]
 +
* [[tenger]]
 +
* [[tijdrovend]]
 +
* [[tjokvol]]
 +
* [[uitgestrekt]]
 +
* [[uitvoerbaar]]
 +
* [[uniek]]
 +
* [[vaal]]
 +
* [[veelzeggend]]
 +
* [[veelzijdig]]
 +
* [[verbitterd]]
 +
* [[verdacht]]
 +
* [[verdraaid]]
 +
* [[vijandelijk]]
 +
* [[volmaakt]]
 +
* [[volstrekt]] (vb. volstrekt onjuist)
 +
* [[waakzaam]]
 +
* [[zinvol]]
  
 
==Water==
 
==Water==
 +
* de [[dobber]]
 +
* de [[kwelder]]
 +
* de [[landaanwinning]] / [[landwinning]]
 +
* de [[polder]]
 +
* de [[vloot]]
 +
* het [[wad]]
 +
* het [[winterbed]] / de [[winterbedding]]
 +
* het [[zomerbed]] / de [[zomerbedding]]
 +
* [[aanslibben]] - [[slibde aan]] - [[aangeslibd]]
 +
* [[beslaan]] - [[besloeg]] - [[beslagen]] (ruit)
 +
* [[deppen]] - [[depte]] - [[gedept]]
 +
* [[dichtslibben]] - [[slibde dicht]] - [[dichtgeslibd]]
 +
* [[drijven]] - [[dreef]] - [[gedreven]]
 +
* [[droogmalen]] - [[maalde droog]] - [[drooggemalen]]
 +
* [[indijken]] - [[dijkte in]] - [[ingedijkt]]
 +
* [[inklinken]] - [[klonk in]] - [[ingeklonken]]
 +
* [[onderdompelen]] - [[dompelde onder]] - [[ondergedompeld]]
 +
* [[oplossen in]] - [[loste op]] - [[opgelost]]
 +
* [[uitbaggeren]] - [[baggerde uit]] - [[uitgebaggerd]]
 +
* [[vloeien]] - [[vloeide]]] - [[gevloeid]]
 +
* [[zinken]] - [[zonk]]- [[gezonken]]
 +
* [[binnendijks]]
 +
* [[buitendijks]]
 +
* [[aan land gaan]]
 +
* [[voor anker gaan]]
  
 +
==Wereldkwesties==
 +
* de [[afkomst]]
 +
* de [[afstammeling]]
 +
* de [[ambassade]]
 +
* de [[analfabeet]]
 +
* de [[beschaving]]
 +
* de [[bevolkingsdichtheid]]
 +
* de [[binnengrens]]
 +
* de [[bloedverwant]]
 +
* de [[buitengrens]]
 +
* de [[burger]]
 +
* de [[diplomaat]]
 +
* de [[economische vluchteling]]
 +
* de [[eenwording]]
 +
* de [[emigrant]]
 +
* de [[emigratie]]
 +
* de [[Europese Commissie]]
 +
* de [[Europese Unie]]
 +
* de [[gemeenschap]]
 +
* de [[hulporganisatie]]
 +
* de [[illegaal]]
 +
* de [[immigrant]]
 +
* de [[immigratie]]
 +
* de [[kolonie]] - [[koloniën]]
 +
* de [[leerplicht]]
 +
* de [[lidstaat]]
 +
* de [[maatschappij]]
 +
* de [[migrant]]
 +
* de [[nationaliteit]]
 +
* de [[nieuwkomer]]
 +
* de [[open grenzen]]
 +
* de [[opvang]]
 +
* de [[politieke vluchteling]]
 +
* de [[republiek]]
 +
* [[de scholing]]
 +
* [[de uitbuiting]]
 +
* [[de verblijfsvergunning]]
 +
* [[de verwaarlozing]]
 +
* [[de wereldstad]] - [[wereldsteden]]
 +
* [[het analfabetisme]]
 +
* [[het continent]]
 +
* [[het Europees Parlement]]
 +
* [[het inwonersaantal]]
 +
* [[het kandidaat-lid]] - [[kandidaat-leden]]
 +
* [[het verdrag]]
 +
* [[het werelddeel]]
 +
* [[emigreren]] - [[emigreerde]] - [[geëmigreerd]]
 +
* [[immigreren]] - [[immigreerde]] - [[geïmmigreerd]]
 +
* [[opkomen voor]] - [[kwam op]] - [[opgekomen]]
 +
* [[zich inzetten voor]] - [[zette in]] - [[ingezet]]
 +
* [[dichtbevolkt]]
 +
* [[dunbevolkt]]
 +
* [[eentalig]]
 +
* [[gewestelijk]]
 +
* [[leerplichtig]]
 +
* [[meertalig]]
 +
* [[regionaal]]
 +
* [[tweetalig]]
 +
* [[recht hebben op]]
  
 
==Werken en Beroepen==
 
==Werken en Beroepen==
 
+
* de [[aanwezigheid]]
 +
* de [[absentie]]
 +
* de [[afwijzing]]
 +
* de [[arbeidsverdeling]]
 +
* de [[bijeenkomst]]
 +
* de [[compagnon]]
 +
* de [[dienstverlening]]
 +
* de [[eenmanszaak]]
 +
* de [[kandidaat]]
 +
* de [[kinderopvang]]
 +
* de [[leegloop]]
 +
* de [[mechanisatie]]
 +
* de [[medewerking]]
 +
* de [[onderverdeling]]
 +
* de [[oprichting]]
 +
* de [[rolverdeling]]
 +
* de [[samenvoeging]]
 +
* de [[sollicitant]]
 +
* de [[sollicitatiebrief]]
 +
* de [[uitzendkracht]]
 +
* de [[vacature]]
 +
* de [[verplichting]]
 +
* het [[beheer]]
 +
* het [[contract]]
 +
* het [[corvee]]
 +
* het [[curriculum vitae]] (cv)
 +
* het [[ontslag]]
 +
* het [[pensioen]]
 +
* het [[sollicitatiegesprek]]
 +
* het [[uitzendbureau]]
 +
* het [[verlof]]
 +
* [[aannemen]] - [[nam aan]] - [[aangenomen]]
 +
* [[afwijzen]] - [[wees af]] - [[afgewezen]]
 +
* [[assisteren]] - [[assisteerde]] - [[geassisteerd]]
 +
* [[bijwonen]] - [[woonde bij]] - [[bijgewoond]]
 +
* [[oprichten]] - [[richtte op]] - [[opgericht]]
 +
* [[presteren]] - [[presteerde]] - [[gepresteerd]]
 +
* [[solliciteren]] - [[solliciteerde]] - [[gesolliciteerd]]
 +
* [[zich verzamelen]] - [[verzamelde]] - [[verzameld]]
 +
* [[beschikbaar]]
 +
* [[aangenomen worden]]
 +
* [[actief zijn in]]
 +
* [[afgewezen worden]]
 +
* [[deel uitmaken van]]
 +
* [[leiding geven aan]]
 +
* [[te werk gaan]]
  
 
==Wonen==
 
==Wonen==
 +
* de [[airconditioning]]
 +
* de [[balustrade]]
 +
* de [[bebouwing]]
 +
* de [[begane grond]]
 +
* de [[circulatie]]
 +
* de [[entree]]
 +
* de [[huisvesting]]
 +
* de [[leefgemeenschap]]
 +
* de [[luchtstroom]]
 +
* de [[plaid]]
 +
* de [[rugleuning]]
 +
* de [[stortbak]] (wc)
 +
* de [[ventilatie]]
 +
* de [[ventilator]]
 +
* de [[verblijfplaats]]
 +
* de/het [[bidet]]
 +
* het [[appartementencomplex]]
 +
* het [[bordes]]
 +
* het [[frutsel]]
 +
* het [[gehucht]]
 +
* het [[interieur]]
 +
* het [[meubilair]]
 +
* het [[onderkomen]]
 +
* het [[perceel]]
 +
* het [[urinoir]]
 +
* [[betreden]] - [[betrad]] - [[betreden]]
 +
* [[binnenhalen]] - [[haalde binnen]] - [[binnengehaald]]
 +
* [[luchten]] - [[luchtte]] - [[gelucht]]
 +
* [[ventileren]] - [[ventileerde]] - [[geventileerd]]
 +
* [[verblijven in]] - [[verbleef]] - [[verbleven]]
 +
* [[ruimte beslaan]]
 +
* [[zijn intrede doen]]

Huidige versie van 3 jul 2012 om 22:58

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

Bewegen, sport en spel

Dieren

Eten en drinken

Familie en vrienden

Figuurlijk taalgebruik

Gedrag en gevoelens

Geld en winkelen

Geloof

Informatie

Kunst

Lastige woorden

Lichaam en gezond

Maken en materialen

Media

Meten en wegen

Milieu

Muziek en geluid

Natuur

Omgang

Richting

School

Tijd

Uitvinden

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Wereldkwesties

Werken en Beroepen

Wonen