WAK:Groep7: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
(Gedrag en gevoelens)
(Maken en materialen)
 
(36 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 151: Regel 151:
 
* het [[ommetje]]
 
* het [[ommetje]]
 
* [[aanstormen]] - [[stormde aan]] - [[aangestormd]]
 
* [[aanstormen]] - [[stormde aan]] - [[aangestormd]]
* [[afdalen]] - [[daalde af]] - [[afgedaald]]]
+
* [[afdalen]] - [[daalde af]] - [[afgedaald]]
 
* [[afleggen]] - [[legde af]] - [[afgelegd]] (afstand)
 
* [[afleggen]] - [[legde af]] - [[afgelegd]] (afstand)
 
* [[leunen]] - [[leunde]] - [[geleund]]
 
* [[leunen]] - [[leunde]] - [[geleund]]
Regel 525: Regel 525:
 
* [[wijken voor]] - [[week]] - [[geweken]]
 
* [[wijken voor]] - [[week]] - [[geweken]]
 
* [[zich concentreren]] - [[concentreerde]] - [[geconcentreerd]]
 
* [[zich concentreren]] - [[concentreerde]] - [[geconcentreerd]]
* [[[zich hechten aan]] - [[hechtte]] - [[gehecht]]
+
* [[zich hechten aan]] - [[hechtte]] - [[gehecht]]
* [zich onderscheiden door]] - [[onderscheidde]] - [[onderscheiden]]
+
* [[zich onderscheiden door]] - [[onderscheidde]] - [[onderscheiden]]
 
* [[zich richten tot]] - [[richtte]] - [[gericht]]
 
* [[zich richten tot]] - [[richtte]] - [[gericht]]
 
* [[zich terugtrekken in]] - [[trok terug]] - [[teruggetrokken]]
 
* [[zich terugtrekken in]] - [[trok terug]] - [[teruggetrokken]]
 
* [[zich uiten]] - [[uitte]] - [[geuit]]
 
* [[zich uiten]] - [[uitte]] - [[geuit]]
* [[zich vertonen] - [[vertoonde]]] - [[vertoond]]
+
* [[zich vertonen]] - [[vertoonde]] - [[vertoond]]
 
* [[zwijmelen]] - [[zwijmelde]] - [[gezwijmeld]]
 
* [[zwijmelen]] - [[zwijmelde]] - [[gezwijmeld]]
 
* [[achterdochtig]]
 
* [[achterdochtig]]
Regel 601: Regel 601:
  
 
==Geld en winkelen==
 
==Geld en winkelen==
de aalmoesde achterstand (geld)de bazaarde bedelaarde begrotingde belastingde berekeningde beurs (portemonnee)de bezittingde bijdragede boetiekde detailhandelde donateurde donatiede edelsteende geachte waardede handelingde inzetde jaarmarktde ketende leningde nota - nota'sde onkostende opbrengstde openingde premiede rentede sluitingde transactiede vindplaatsde vlooienmarktde vondstde welvaartde zegelhet bladgoudhet casino - casino'shet eigendomhet fichehet garantiebewijshet goede doelhet kapitaalhet magazijnhet overschothet prijskaartjehet restanthet saldo - saldo's - saldihet tekorthet verzamelinkomenafstaan - stond af - afgestaanbemachtigen - bemachtigde - bemachtigdbeschikken over - beschikte - beschiktdoneren - doneerde - gedoneerdexporteren - exporteerde - geëxporteerdgokken - gokte - gegoktgrissen - griste - gegristhamsteren - hamsterde - gehamsterdimporteren - importeerde - geïmporteerdinventariseren - inventariseerde - geïnventariseerdinzetten - zette in - ingezetopbrengen - bracht op - opgebrachtopleveren - leverde op - opgeleverdoverhouden - hield over - overgehoudenprofiteren van - profiteerde - geprofiteerdreserveren - reserveerde - gereserveerdresteren - resteerde - geresteerd (overblijven)schelen - scheelde - gescheeldspenderen - spendeerde - gespendeerdterugkrijgen - kreeg terug - teruggekregenverhandelen - verhandelde - verhandeldzich abonneren op - abonneerde - geabonneerdeconomischklantvriendelijkspotgoedkoopverguldgeld inleggengeld overmakengeld speelt geen rolhandel drijvenhandelen in ietsiemand op kosten jageniemand voorzien vanin omloop brengenin prijs stijgenop de markt brengenop een houtje bijtenrood staan
+
* de [[aalmoes]]
 +
* de [[achterstand]] (geld)
 +
* de [[bazaar]]
 +
* de [[bedelaar]]
 +
* de [[begroting]]
 +
* de [[belasting]]
 +
* de [[berekening]]
 +
* de [[beurs]] (portemonnee)
 +
* de [[bezitting]]
 +
* de [[bijdrage]]
 +
* de [[boetiek]]
 +
* de [[detailhandel]]
 +
* de [[donateur]]
 +
* de [[donatie]]
 +
* de [[edelsteen]]
 +
* de [[geachte waarde]]
 +
* de [[handeling]]
 +
* de [[inzet]]
 +
* de [[jaarmarkt]]
 +
* de [[keten]]
 +
* de [[lening]]
 +
* de [[nota]] - [[nota's]]
 +
* de [[onkosten]]
 +
* de [[opbrengst]]
 +
* de [[opening]]
 +
* de [[premie]]
 +
* de [[rente]]
 +
* de [[sluiting]]
 +
* de [[transactie]]
 +
* de [[vlooienmarkt]]
 +
* de [[vondst]]
 +
* de [[welvaart]]
 +
* de [[zegel]]
 +
* het [[bladgoud]]
 +
* het [[casino]] - [[casino's]]
 +
* het [[eigendom]]
 +
* het [[fiche]]
 +
* het [[garantiebewijs]]
 +
* het [[goede doel]]
 +
* het [[kapitaal]]
 +
* het [[magazijn]]
 +
* het [[overschot]]
 +
* het [[prijskaartje]]
 +
* het [[restant]]
 +
* het [[saldo]] - [[saldo's]] - [[saldi]]
 +
* het [[tekort]]
 +
* het [[verzamelinkomen]]
 +
* [[afstaan]] - [[stond af]] - [[afgestaan]]
 +
* [[bemachtigen]] - [[bemachtigde]] - [[bemachtigd]]
 +
* [[beschikken over]] - [[beschikte]] - [[beschikt]]
 +
* [[doneren]] - [[doneerde]] - [[gedoneerd]]
 +
* [[exporteren]] - [[exporteerde]] - [[geëxporteerd]]
 +
* [[gokken]] - [[gokte]] - [[gegokt]]
 +
* [[grissen]] - [[griste]] - [[gegrist]]
 +
* [[hamsteren]] - [[hamsterde]] - [[gehamsterd]]
 +
* [[importeren]] - [[importeerde]] - [[geïmporteerd]]
 +
* [[inventariseren]] - [[inventariseerde]] - [[geïnventariseerd]]
 +
* [[inzetten]] - [[zette in]] - [[ingezet]]
 +
* [[opbrengen]] - [[bracht op]] - [[opgebracht]]
 +
* [[opleveren]] - [[leverde op]] - [[opgeleverd]]
 +
* [[overhouden]] - [[hield over]] - [[overgehouden]]
 +
* [[profiteren van]] - [[profiteerde]] - [[geprofiteerd]]
 +
* [[reserveren]] - [[reserveerde]] - [[gereserveerd]]
 +
* [[resteren]] - [[resteerde]] - [[geresteerd]] (overblijven)
 +
* [[schelen]] - [[scheelde]] - [[gescheeld]]
 +
* [[spenderen]] - [[spendeerde]] - [[gespendeerd]]
 +
* [[terugkrijgen]] - [[kreeg terug]] - [[teruggekregen]]
 +
* [[verhandelen]] - [[verhandelde]] - [[verhandeld]]
 +
* [[zich abonneren op]] - [[abonneerde]] - [[geabonneerd]]
 +
* [[economisch]]
 +
* [[klantvriendelijk]]
 +
* [[spotgoedkoop]]
 +
* [[verguld]]
 +
* [[geld inleggen]]
 +
* [[geld overmaken]]
 +
* [[geld speelt geen rol]]
 +
* [[handel drijven]]
 +
* [[handelen in iets]]
 +
* [[iemand op kosten jagen]]
 +
* [[iemand voorzien van]]
 +
* [[in omloop brengen]]
 +
* [[in prijs stijgen]]
 +
* [[op de markt brengen]]
 +
* [[op een houtje bijten]]
 +
* [[rood staan]]
  
 
==Geloof==
 
==Geloof==
Regel 629: Regel 713:
  
 
==Informatie==
 
==Informatie==
de basis (uitgangspunt)de bijdrage (hulp)de consequentiede hoofdzaakde initialende karakterschetsde omstandigheid - omstandighedende ontwikkelingde oorsprongde overwegingde paraafde speerpuntde tolkde/het risico - risico'shet alternatiefhet aspecthet belanghet detailhet effecthet geval (toestand)het motief (reden)het ontstaanhet overzichthet proceshet signaal (teken)het struikelblokaanhoren - hoorde aan - aangehoordaannemen - nam aan - aangenomen (geloven)achterhalen - achterhaalde - achterhaaldadviseren - adviseerde - geadviseerdassociëren - associeerde - geassocieerdberedeneren - beredeneerde - beredeneerdbeschouwen - beschouwde - beschouwd (opvatten)beseffen - besefte - beseftbetreffen - betrof - betroffenbevestigen - bevestigde - bevestigdbevorderen - bevorderde - bevorderddienen - diende - gediend (moeten)ervaren - ervoer - ervarenleiden tot - leidde - geleidmeedelen - deelde mee - meegedeeldmeetellen - telde mee - meegeteldneuzen - neusde - geneusd (rondkijken)omvatten - omvatte - omvatopnemen in - nam op - opgenomenovergaan op - ging over - overgegaanprepareren - prepareerde - geprepareerdraadplegen - raadpleegde - geraadpleegdsamenstellen - stelde samen - samengesteldschijnen - scheen - geschenen (lijken te zijn)seinen - seinde - geseindselecteren - selecteerde - geselecteerdsignaleren - signaleerde - gesignaleerdterugdraaien - draaide terug - teruggedraaidtoelichten - lichtte toe - toegelichttoepassen - paste toe - toegepastuitlopen op - liep uit - uitgelopenvastleggen - legde vast - vastgelegdvaststaan - stond vast - vastgestaanvaststellen - stelde vast - vastgesteldvastzetten - zette vast - vastgezetverbreken - verbrak - verbrokenvergaren - vergaarde - vergaardvermijden - vermeed - vermedenvertalen - vertaalde - vertaaldvervullen - vervulde - vervuldverwijzen naar - verwees - verwezenvlotten - vlotte - gevlotvoorkomen - kwam voor - voorgekomen (er zijn)voorleggen - legde voor - voorgelegdbij twijfelde voorzieningervoor uittrekkengericht zijn ophet belang inzien vanhet uitgangspuntiets aanduideniets ergens uit opmakeniets voorbereidenin aanmerking komenmee laten wegenstaan voorte binnen schietente doen zijn omtot stand komenvan toepassing zijnzich in iets verdiepen
+
* de [[basis]] (uitgangspunt)
 +
* de [[bijdrage]] (hulp)
 +
* de [[consequentie]]
 +
* de [[hoofdzaak]]
 +
* de [[initialen]]
 +
* de [[karakterschets]]
 +
* de [[omstandigheid]] - [[omstandigheden]]
 +
* de [[ontwikkeling]]
 +
* de [[oorsprong]]
 +
* de [[overweging]]
 +
* de [[paraaf]]
 +
* de [[speerpunt]]
 +
* de [[tolk]]
 +
* de/het [[risico]] - [[risico's]]
 +
* het [[alternatief]]
 +
* het [[aspect]]
 +
* het [[belang]]
 +
* het [[detail]]
 +
* het [[effect]]
 +
* het [[geval]] (toestand)
 +
* het [[motief]] (reden)
 +
* het [[ontstaan]]
 +
* het [[overzicht]]
 +
* het [[proces]]
 +
* het [[signaal]] (teken)
 +
* het [[struikelblok]]
 +
* [[aanhoren]] - [[hoorde aan]] - [[aangehoord]]
 +
* [[aannemen]] - [[nam aan]] - [[aangenomen]] (geloven)
 +
* [[achterhalen]] - [[achterhaalde]] - [[achterhaald]]
 +
* [[adviseren]] - [[adviseerde]] - [[geadviseerd]]
 +
* [[associëren]] - [[associeerde]] - [[geassocieerd]]
 +
* [[beredeneren]] - [[beredeneerde]] - [[beredeneerd]]
 +
* [[beschouwen]] - [[beschouwde]] - [[beschouwd]] (opvatten)
 +
* [[beseffen]] - [[besefte]] - [[beseft]]
 +
* [[betreffen]] - [[betrof]] - [[betroffen]]
 +
* [[bevestigen]] - [[bevestigde]] - [[bevestigd]]
 +
* [[bevorderen]] - [[bevorderde]] - [[bevorderd]]
 +
* [[dienen]] - [[diende]] - [[gediend]] (moeten)
 +
* [[ervaren]] - [[ervoer]] - [[ervaren]]
 +
* [[leiden tot]] - [[leidde]] - [[geleid]]
 +
* [[meedelen]] - [[deelde mee]] - [[meegedeeld]]
 +
* [[meetellen]] - [[telde mee]] - [[meegeteld]]
 +
* [[neuzen]] - [[neusde]] - [[geneusd]] (rondkijken)
 +
* [[omvatten]] - [[omvatte]] - [[omvat]]
 +
* [[opnemen in]] - [[nam op]] - [[opgenomen]]
 +
* [[overgaan op]] - [[ging over]] - [[overgegaan]]
 +
* [[prepareren]] - [[prepareerde]] - [[geprepareerd]]
 +
* [[raadplegen]] - [[raadpleegde]] - [[geraadpleegd]]
 +
* [[samenstellen]] - [[stelde samen]] - [[samengesteld]]
 +
* [[schijnen]] - [[scheen]] - [[geschenen]] (lijken te zijn)
 +
* [[seinen]] - [[seinde]] - [[geseind]]
 +
* [[selecteren]] - [[selecteerde]] - [[geselecteerd]]
 +
* [[signaleren]] - [[signaleerde]] - [[gesignaleerd]]
 +
* [[terugdraaien]] - [[draaide terug]] - [[teruggedraaid]]
 +
* [[toelichten]] - [[lichtte toe]] - [[toegelicht]]
 +
* [[toepassen]] - [[paste toe]] - [[toegepast]]
 +
* [[uitlopen op]] - [[liep uit]] - [[uitgelopen]]
 +
* [[vastleggen]] - [[legde vast]] - [[vastgelegd]]
 +
* [[vaststaan]] - [[stond vast]] - [[vastgestaan]]
 +
* [[vaststellen]] - [[stelde vast]] - [[vastgesteld]]
 +
* [[vastzetten]] - [[zette vast]] - [[vastgezet]]
 +
* [[verbreken]] - [[verbrak]] - [[verbroken]]
 +
* [[vergaren]] - [[vergaarde]] - [[vergaard]]
 +
* [[vermijden]] - [[vermeed]] - [[vermeden]]
 +
* [[vertalen]] - [[vertaalde]] - [[vertaald]]
 +
* [[vervullen]] - [[vervulde]] - [[vervuld]]
 +
* [[verwijzen naar]] - [[verwees]] - [[verwezen]]
 +
* [[vlotten]] - [[vlotte]] - [[gevlot]]
 +
* [[voorkomen]] - [[kwam voor]] - [[voorgekomen]] (er zijn)
 +
* [[voorleggen]] - [[legde voor]] - [[voorgelegd]]
 +
* [[bij twijfel]]
 +
* de [[voorziening]]
 +
* [[ervoor uittrekken]]
 +
* [[gericht zijn op]]
 +
* [[het belang inzien van]]
 +
* het [[uitgangspunt]]
 +
* [[iets aanduiden]]
 +
* [[iets ergens uit opmaken]]
 +
* [[iets voorbereiden]]
 +
* [[in aanmerking komen]]
 +
* [[mee laten wegen]]
 +
* [[staan voor]]
 +
* [[te binnen schieten]]
 +
* [[te doen zijn om]]
 +
* [[tot stand komen]]
 +
* [[van toepassing zijn]]
 +
* [[zich in iets verdiepen]]
  
 
==Kunst==
 
==Kunst==
de afsnijding *de bijzonderheidde bouwkunstde conservatorde criticus - criticide dichtregelde dichtvormde diepte (perspectief)de essentiede expositiede graffitide haiku - haiku'sde illustratiede illustratorde imitatiede overlapping *de poëetde poëziede prentde ragede verzamelaarhet atelierhet attribuuthet boegbeeld (schip)het fresco - fresco's - frescihet gepriegelhet houtsnijwerkhet meesterwerkhet objecthet perspectief *groeperen - groepeerde - gegroepeerdinspireren - inspireerde - geïnspireerdopkomen - kwam op - opgekomenposeren - poseerde - geposeerdschetsen - schetste - geschetstweergeven - gaf weer - weergegevendenkbeeldigde vrije loop lateneen verzameling aanleggenonder woorden brengen
+
* de [[afsnijding]]
 +
* de [[bijzonderheid]]
 +
* de [[bouwkunst]]
 +
* de [[conservator]]
 +
* de [[criticus]] - [[critici]]
 +
* de [[dichtregel]]
 +
* de [[dichtvorm]]
 +
* de [[diepte]] (perspectief)
 +
* de [[essentie]]
 +
* de [[expositie]]
 +
* de [[graffiti]]
 +
* de [[haiku]] - [[haiku's]]
 +
* de [[illustratie]]
 +
* de [[illustrator]]
 +
* de [[imitatie]]
 +
* de [[overlapping]]
 +
* de [[poëet]]
 +
* de [[poëzie]]
 +
* de [[prent]]
 +
* de [[rage]]
 +
* de [[verzamelaar]]
 +
* het [[atelier]]
 +
* het [[attribuut]]
 +
* het [[boegbeeld]] (schip)
 +
* het [[fresco]] - [[fresco's]] - [[fresci]]
 +
* het [[gepriegel]]
 +
* het [[houtsnijwerk]]
 +
* het [[meesterwerk]]
 +
* het [[object]]
 +
* het [[perspectief]]
 +
* [[groeperen]] - [[groepeerde]] - [[gegroepeerd]]
 +
* [[inspireren]] - [[inspireerde]] - [[geïnspireerd]]
 +
* [[opkomen]] - [[kwam op]] - [[opgekomen]]
 +
* [[poseren]] - [[poseerde]] - [[geposeerd]]
 +
* [[schetsen]] - [[schetste]] - [[geschetst]]
 +
* [[weergeven]] - [[gaf weer]] - [[weergegeven]]
 +
* [[denkbeeldig]]
 +
* [[de vrije loop laten]]
 +
* [[een verzameling aanleggen]]
 +
* [[onder woorden brengen]]
  
 
==Lastige woorden==
 
==Lastige woorden==
het uiterste aangezien achtereenvolgensafhankelijkalledaagsalledagallesbehalveandermanscentraalcircacontradaarentegendesnoodsdikwijlsditmaaldoordateldersertegenessentieelevenalsgeenszinsgelet opgelijknamiggeregeldgeziengrondiggrotendeelsherhaaldelijkhoofdzakelijkhoogstenshooguitimmerineennadrukkelijkonafhankelijkongetwijfeldop zichopenbaaropenlijkpraktischprimairprorechtstreekstevergeefsvanwegevoornamelijkwaaronderzowaaral met alals het warebetrekking hebben opbij wijze vandoor middel vaneen en alet ceteragepaard gaan metin de eerste plaats ?, in de tweede plaats ?in de regelin eerste instantiein grote lijnenin het bijzonderin sterke matein werkelijkheidmet namemin of meeronder meerop grond vanover het algemeenper seten hoogsteten minsteten opzichte vanter gelegenheid vanzo min mogelijkzowel ? als ?
+
* het [[uiterste]]
 +
* [[aangezien]]
 +
* [[achtereenvolgens]]
 +
* [[afhankelijk]]
 +
* [[alledaags]]
 +
* [[alledag]]
 +
* [[allesbehalve]]
 +
* [[andermans]]
 +
* [[centraal]]
 +
* [[circa]]
 +
* [[contra]]
 +
* [[daarentegen]]
 +
* [[desnoods]]
 +
* [[dikwijls]]
 +
* [[ditmaal]]
 +
* [[doordat]]
 +
* [[elders]]
 +
* [[ertegen]]
 +
* [[essentieel]]
 +
* [[evenals]]
 +
* [[geenszins]]
 +
* [[gelet op]]
 +
* [[gelijknamig]]
 +
* [[geregeld]]
 +
* [[gezien]]
 +
* [[grondig]]
 +
* [[grotendeels]]
 +
* [[herhaaldelijk]]
 +
* [[hoofdzakelijk]]
 +
* [[hoogstens]]
 +
* [[hooguit]]
 +
* [[immer]]
 +
* [[ineen]]
 +
* [[nadrukkelijk]]
 +
* [[onafhankelijk]]
 +
* [[ongetwijfeld]]
 +
* [[op zich]]
 +
* [[openbaar]]
 +
* [[openlijk]]
 +
* [[praktisch]]
 +
* [[primair]]
 +
* [[pro]]
 +
* [[rechtstreeks]]
 +
* [[tevergeefs]]
 +
* [[vanwege]]
 +
* [[voornamelijk]]
 +
* [[waaronder]]
 +
* [[zowaar]]
 +
* [[al met al]]
 +
* [[als het ware]]
 +
* [[betrekking hebben op]]
 +
* [[bij wijze van]]
 +
* [[door middel van]]
 +
* [[een en al]]
 +
* [[et cetera]]
 +
* [[gepaard gaan met]]
 +
* [[in de eerste plaats ?, in de tweede plaats ?]]
 +
* [[in de regel]]
 +
* [[in eerste instantie]]
 +
* [[in grote lijnen]]
 +
* [[in het bijzonder]]
 +
* [[in sterke mate]]
 +
* [[in werkelijkheid]]
 +
* [[met name]]
 +
* [[min of meer]]
 +
* [[onder meer]]
 +
* [[op grond van]]
 +
* [[over het algemeen]]
 +
* [[per se]]
 +
* [[ten hoogste]]
 +
* [[ten minste]]
 +
* [[ten opzichte van]]
 +
* [[ter gelegenheid van]]
 +
* [[zo min mogelijk]]
 +
* [[zowel ? als ?]]
  
 
==Lichaam en gezond==
 
==Lichaam en gezond==
de aderde asbakde baarmoederde begeleider - begeleidsterde beperkingde bevallingde bijwerkingde bloeddrukde bloedsomloopde bloeduitstortingde borstvoedingde complicatiede contactlensde couveusede deskundigede diarreede eetstoornisde eicelde flesvoedingde foetusde hartslagde hersenschuddingde hulpverlenerde hulpverleningde hygiënede injectiede irisde kankerde keizersnedede knie - knieënde knobbelde ledematende lensde levensbehoeftede lichaamsverzorgingde massagede navelstrengde obsessiede okselde opticiende peukde pincetde porie - poriënde remediede shagde sigaarde sigaretde slaap (zijkant gezicht)de smaakpapilde spijsverteringde stembandde stikstofde tabakde traanbuisde transpiratiede verloskundigede vroedvrouwde weerstandde zaadcelde/het cholesterolhet embryo - embryo'shet geslachthet gewrichthet hoornvlieshet netvlieshet ongevalhet oogwithet orgaanhet SOS-berichthet speekselhet spijsverteringskanaalhet trommelvlieshet weefselhet zintuighet zuurstofgebrekbaren - baarde - gebaardbehandelen - behandelde - behandeld (arts)bevallen - beviel - bevallenhallucineren - hallucineerde - gehallucineerdknikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap)meeroken - rookte mee - meegerooktroken - rookte - gerooktsteriliseren - steriliseerde - gesteriliseerdtasten - tastte - getast (aanraken)transpireren - transpireerde - getranspireerduitzieken - ziekte uit - uitgeziektverdoven - verdoofde - verdoofdverstuiken - verstuikte - verstuiktwaarnemen - nam waar - waargenomenzogen - zoogde - gezoogderfelijkgespierdhardnekkighygiënischinwendigmedischmeervoudig gehandicaptnuchter (niet gegeten)ondervoedoperatiefstom (niet kunnen praten)uitwendigverstandelijk gehandicaptvisueel gehandicaptbij bewustzijn zijnin leven zijnin nood verkerenklam aanvoelenonder behandeling zijnzijn behoefte doen
+
* de [[ader]]
 +
* de [[asbak]]
 +
* de [[baarmoeder]]
 +
* de [[begeleider]] - [[begeleidster]]
 +
* de [[beperking]]
 +
* de [[bevalling]]
 +
* de [[bijwerking]]
 +
* de [[bloeddruk]]
 +
* de [[bloedsomloop]]
 +
* de [[bloeduitstorting]]
 +
* de [[borstvoeding]]
 +
* de [[complicatie]]
 +
* de [[contactlens]]
 +
* de [[couveuse]]
 +
* de [[deskundige]]
 +
* de [[diarree]]
 +
* de [[eetstoornis]]
 +
* de [[eicel]]
 +
* de [[flesvoeding]]
 +
* de [[foetus]]
 +
* de [[hartslag]]
 +
* de [[hersenschudding]]
 +
* de [[hulpverlener]]
 +
* de [[hulpverlening]]
 +
* de [[hygiëne]]
 +
* de [[injectie]]
 +
* de [[iris]]
 +
* de [[kanker]]
 +
* de [[keizersnede]]
 +
* de [[knie]] - [[knieën]]
 +
* de [[knobbel]]
 +
* de [[ledematen]]
 +
* de [[lens]]
 +
* de [[levensbehoefte]]
 +
* de [[lichaamsverzorging]]
 +
* de [[massage]]
 +
* de [[navelstreng]]
 +
* de [[obsessie]]
 +
* de [[oksel]]
 +
* de [[opticien]]
 +
* de [[peuk]]
 +
* de [[pincet]]
 +
* de [[porie]] - [[poriën]]
 +
* de [[remedie]]
 +
* de [[shag]]
 +
* de [[sigaar]]
 +
* de [[sigaret]]
 +
* de [[slaap]] (zijkant gezicht)
 +
* de [[smaakpapil]]
 +
* de [[spijsvertering]]
 +
* de [[stemband]]
 +
* de [[stikstof]]
 +
* de [[tabak]]
 +
* de [[traanbuis]]
 +
* de [[transpiratie]]
 +
* de [[verloskundige]]
 +
* de [[vroedvrouw]]
 +
* de [[weerstand]]
 +
* de [[zaadcel]]
 +
* de/het [[cholesterol]]
 +
* het [[embryo]] - [[embryo's]]
 +
* het [[geslacht]]
 +
* het [[gewricht]]
 +
* het [[hoornvlies]]
 +
* het [[netvlies]]
 +
* het [[ongeval]]
 +
* het [[oogwit]]
 +
* het [[orgaan]]
 +
* het [[SOS-bericht]]
 +
* het [[speeksel]]
 +
* het [[spijsverteringskanaal]]
 +
* het [[trommelvlies]]
 +
* het [[weefsel]]
 +
* het [[zintuig]]
 +
* het [[zuurstofgebrek]]
 +
* [[baren]] - [[baarde]] - [[gebaard]]
 +
* [[behandelen]] - [[behandelde]] - [[behandeld]] (arts)
 +
* [[bevallen]] - [[beviel]] - [[bevallen]]
 +
* [[hallucineren]] - [[hallucineerde]] - [[gehallucineerd]]
 +
* [[knikkebollen]] - [[knikkebolde]] - [[geknikkebold]] (slaap)
 +
* [[meeroken]] - [[rookte mee]] - [[meegerookt]]
 +
* [[roken]] - [[rookte]] - [[gerookt]]
 +
* [[steriliseren]] - [[steriliseerde]] - [[gesteriliseerd]]
 +
* [[tasten]] - [[tastte ]] - [[getast]] (aanraken)
 +
* [[transpireren]] - [[transpireerde]] - [[getranspireerd]]
 +
* [[uitzieken]] - [[ziekte uit]] - [[uitgeziekt]]
 +
* [[verdoven]] - [[verdoofde]] - [[verdoofd]]
 +
* [[verstuiken]] - [[verstuikte]] - [[verstuikt]]
 +
* [[waarnemen]] - [[nam waar]] - [[waargenomen]]
 +
* [[zogen]] - [[zoogde]] - [[gezoogd]]
 +
* [[erfelijk]]
 +
* [[gespierd]]
 +
* [[hardnekkig]]
 +
* [[hygiënisch]]
 +
* [[inwendig]]
 +
* [[medisch]]
 +
* [[meervoudig gehandicapt]]
 +
* [[nuchter]] (niet gegeten)
 +
* [[ondervoed]]
 +
* [[operatief]]
 +
* [[stom]] (niet kunnen praten)
 +
* [[uitwendig]]
 +
* [[verstandelijk gehandicapt]]
 +
* [[visueel gehandicapt]]
 +
* [[bij bewustzijn zijn]]
 +
* [[in leven zijn]]
 +
* [[in nood verkeren]]
 +
* [[klam aanvoelen]]
 +
* [[onder behandeling zijn]]
 +
* [[zijn behoefte doen]]
  
 
==Maken en materialen==
 
==Maken en materialen==
de aannemerde afwerkingde assemblagede beitelde bekledingde boogbrugde bouw (bedrijfstak)de cementmolende constructiede cv-installatiede decoratiede duimstokde figuurzaagde funderingde garantiede gebruikerde gietvormde houtskoolde ijzerertsde indelingde inkepingde installateurde isolatiede laagde lekkagede loodgieterde maatstafde maquettede miniatuurde montagede monteurde nijptangde ontploffingde ontwerperde productielijnde steigerde tegelzetterde thermostaatde vakmande verbouwingde verwarmingsketelde vouwlijnde warmtegeleidingde warmtestralingde warmtestromingde werkingde/het triplexhet bouwpakkethet bronshet designhet eindproducthet eindresultaathet element (onderdeel)het gruishet halffabricaathet ijzergarenhet isolatiemateriaalhet kristalhet mankementhet ontwerphet piepschuimhet poederhet scharnierhet type (soort)het voorschrifthet weefgetouwaandrukken - drukte aan - aangedruktaanleggen - legde aan - aangelegdafhakken - hakte af - afgehaktbetegelen - betegelde - betegeldbewerken - bewerkte - bewerktconstrueren - construeerde - geconstrueerddichtbinden met - bonddicht - dichtgebondenfabriceren - fabriceerde - gefabriceerdgraveren - graveerde - gegraveerdheien - heide - geheidisoleren - isoleerde - geïsoleerdkerven - kerfde - gekerfdlassen - laste - gelastmarkeren - markeerde - gemarkeerdmonteren - monteerde - gemonteerdontwerpen - ontwierp - ontworpenontwikkelen - ontwikkelde - ontwikkeldproduceren - produceerde - geproduceerdrangschikken - rangschikte - gerangschiktsamenpersen - perste samen - samengeperstsolderen - soldeerde - gesoldeerdspijkeren - spijkerde - gespijkerdsplijten - spleet - gespletenstoppen - stopte - gestopt (dichtmaken)uithollen - holde uit - uitgeholduitwerken - werkte uit - uitgewerktvariëren - varieerde - gevarieerdvervaardigen - vervaardigde - vervaardigdverzetten - verzette - verzetvoltooien - voltooide - voltooidvormgeven - gaf vorm - vormgegevenwrikken - wrikte - gewriktwringen - wrong - gewrongendriehoekigeenvormiggammelmachinaalmaterieelruw (oneffen)stapelbaarsteenachtigstrak (zonder versiering)synthetischiets ergens omheen windenin productie nemenuit de grond stampenverwerken tot iets
+
* de [[aannemer]]
 +
* de [[afwerking]]
 +
* de [[assemblage]]
 +
* de [[beitel]]
 +
* de [[bekleding]]
 +
* de [[boogbrug]]
 +
* de [[bouw]] (bedrijfstak)
 +
* de [[cementmolen]]
 +
* de [[constructie]]
 +
* de [[cv-installatie]]
 +
* de [[decoratie]]
 +
* de [[duimstok]]
 +
* de [[figuurzaag]]
 +
* de [[fundering]]
 +
* de [[garantie]]
 +
* de [[gebruiker]]
 +
* de [[gietvorm]]
 +
* de [[houtskool]]
 +
* de [[ijzererts]]
 +
* de [[indeling]]
 +
* de [[inkeping]]
 +
* de [[installateur]]
 +
* de [[isolatie]]
 +
* de [[laag]]
 +
* de [[lekkage]]
 +
* de [[loodgieter]]
 +
* de [[maatstaf]]
 +
* de [[maquette]]
 +
* de [[miniatuur]]
 +
* de [[montage]]
 +
* de [[monteur]]
 +
* de [[nijptang]]
 +
* de [[ontploffing]]
 +
* de [[ontwerper]]
 +
* de [[productielijn]]
 +
* de [[steiger]]
 +
* de [[tegelzetter]]
 +
* de [[thermostaat]]
 +
* de [[vakman]]
 +
* de [[verbouwing]]
 +
* de [[verwarmingsketel]]
 +
* de [[vouwlijn]]
 +
* de [[warmtegeleiding]]
 +
* de [[warmtestraling]]
 +
* de [[warmtestroming]]
 +
* de [[werking]]
 +
* de/het [[triplex]]
 +
* het [[bouwpakket]]
 +
* het [[brons]]
 +
* het [[design]]
 +
* het [[eindproduct]]
 +
* het [[eindresultaat]]
 +
* het [[element]] (onderdeel)
 +
* het [[gruis]]
 +
* het [[halffabrikaat]]
 +
* het [[ijzergaren]]
 +
* het [[isolatiemateriaal]]
 +
* het [[kristal]]
 +
* het [[mankement]]
 +
* het [[ontwerp]]
 +
* het [[piepschuim]]
 +
* het [[poeder]]
 +
* het [[scharnier]]
 +
* het [[type]] (soort)
 +
* het [[voorschrift]]
 +
* het [[weefgetouw]]
 +
* [[aandrukken]] - [[drukte aan]] - [[aangedrukt]]
 +
* [[aanleggen]] - [[legde aan]] - [[aangelegd]]
 +
* [[afhakken]] - [[hakte af]] - [[afgehakt]]
 +
* [[betegelen]] - [[betegelde]] - [[betegeld]]
 +
* [[bewerken]] - [[bewerkte]] - [[bewerkt]]
 +
* [[construeren]] - [[construeerde]] - [[geconstrueerd]]
 +
* [[dichtbinden met]] - [[bonddicht]] - [[dichtgebonden]]
 +
* [[fabriceren]] - [[fabriceerde]] - [[gefabriceerd]]
 +
* [[graveren]] - [[graveerde]] - [[gegraveerd]]
 +
* [[heien]] - [[heide]] - [[geheid]]
 +
* [[isoleren]] - [[isoleerde]] - [[geïsoleerd]]
 +
* [[kerven]] - [[kerfde]] - [[gekerfd]]
 +
* [[lassen]] - [[laste]] - [[gelast]]
 +
* [[markeren]] - [[markeerde]] - [[gemarkeerd]]
 +
* [[monteren]] - [[monteerde]] - [[gemonteerd]]
 +
* [[ontwerpen]] - [[ontwierp]] - [[ontworpen]]
 +
* [[ontwikkelen]] - [[ontwikkelde]] - [[ontwikkeld]]
 +
* [[produceren]] - [[produceerde]] - [[geproduceerd]]
 +
* [[rangschikken]] - [[rangschikte]] - [[gerangschikt]]
 +
* [[samenpersen]] - [[perste samen]] - [[samengeperst]]
 +
* [[solderen]] - [[soldeerde]] - [[gesoldeerd]]
 +
* [[spijkeren]] - [[spijkerde]] - [[gespijkerd]]
 +
* [[splijten]] - [[spleet]] - [[gespleten]]
 +
* [[stoppen]] - [[stopte]] - [[gestopt]] (dichtmaken)
 +
* [[uithollen]] - [[holde uit]] - [[uitgehold]]
 +
* [[uitwerken]] - [[werkte uit]] - [[uitgewerkt]]
 +
* [[variëren]] - [[varieerde]] - [[gevarieerd]]
 +
* [[vervaardigen]] - [[vervaardigde]] - [[vervaardigd]]
 +
* [[verzetten]] - [[verzette]] - [[verzet]]
 +
* [[voltooien]] - [[voltooide]] - [[voltooid]]
 +
* [[vormgeven]] - [[gaf vorm]] - [[vormgegeven]]
 +
* [[wrikken]] - [[wrikte]] - [[gewrikt]]
 +
* [[wringen]] - [[wrong]] - [[gewrongen]]
 +
* [[driehoekig]]
 +
* [[eenvormig]]
 +
* [[gammel]]
 +
* [[machinaal]]
 +
* [[materieel]]
 +
* [[ruw]] (oneffen)
 +
* [[stapelbaar]]
 +
* [[steenachtig]]
 +
* [[strak]] (zonder versiering)
 +
* [[synthetisch]]
 +
* [[iets ergens omheen winden]]
 +
* [[in productie nemen]]
 +
* [[uit de grond stampen]]
 +
* [[verwerken tot iets]]
  
 
==Media==
 
==Media==
de aankondigingde afleveringde afwisselingde blikvangerde brochurede cameraman - cameravrouwde close-upde doelgroepde geluidstechnicusde komiekde monitorde nasynchronisatiede omroepde omroeper - omroepsterde ondertitelingde radiozenderde regisseur - regisseusede repetitiede slogande spelshowde talkshowde televisiecamerahet decorhet draaiboekhet fragmenthet huis-aan-huisbladhet jongerenprogrammainzoomen - zoomde in - ingezoomdprojecteren - projecteerde - geprojecteerdregisseren - regisseerde - geregisseerdrepeteren - repeteerde - gerepeteerdverfilmen - verfilmde - verfilmdeen blik werpen opeen interview afnemenin beeld komenin het oog springen
+
* de [[aankondiging]]
 +
* de [[aflevering]]
 +
* de [[afwisseling]]
 +
* de [[blikvanger]]
 +
* de [[brochure]]
 +
* de [[cameraman]] - [[cameravrouw]]
 +
* de [[close-up]]
 +
* de [[doelgroep]]
 +
* de [[geluidstechnicus]]
 +
* de [[komiek]]
 +
* de [[monitor]]
 +
* de [[nasynchronisatie]]
 +
* de [[omroep]]
 +
* de [[omroeper]] - [[omroepster]]
 +
* de [[ondertiteling]]
 +
* de [[radiozender]]
 +
* de [[regisseur]] - [[regisseuse]]
 +
* de [[repetitie]]
 +
* de [[slogan]]
 +
* de [[spelshow]]
 +
* de [[talkshow]]
 +
* de [[televisiecamera]]
 +
* het [[decor]]
 +
* het [[draaiboek]]
 +
* het [[fragment]]
 +
* het [[huis-aan-huisblad]]
 +
* het [[jongerenprogramma]]
 +
* [[inzoomen]] - [[zoomde in]] - [[ingezoomd]]
 +
* [[projecteren]] - [[projecteerde]] - [[geprojecteerd]]
 +
* [[regisseren]] - [[regisseerde]] - [[geregisseerd]]
 +
* [[repeteren]] - [[repeteerde]] - [[gerepeteerd]]
 +
* [[verfilmen]] - [[verfilmde]] - [[verfilmd]]
 +
* [[een blik werpen op]]
 +
* [[een interview afnemen]]
 +
* [[in beeld komen]]
 +
* [[in het oog springen]]
  
 
==Meten en wegen==
 
==Meten en wegen==
de overvloedde partijde stilstandde teughet bereikhet duo *het exemplaarhet individuhet trio - trio'safnemen - nam af - afgenomenbevatten - bevatte - bevat (inhoud)minderen - minderde -geminderdteruglopen - liep terug - teruggelopentoenemen - nam toe - toegenomenverdubbelen - verdubbelde - verdubbeldverminderen - verminderde - verminderdenkelvoudigettelijkeindividueelmassaalmeervoudigoverigovertollig
+
* de [[overvloed]]
 +
* de [[partij]]
 +
* de [[stilstand]]
 +
* de [[teug]]
 +
* het [[bereik]]
 +
* het [[duo ]]
 +
* het [[exemplaar]]
 +
* het [[gebrek]]
 +
* het [[individu]]
 +
* het [[trio]] - [[trio's]]
 +
* [[afnemen]] - [[nam af]] - [[afgenomen]]
 +
* [[bevatten]] - [[bevatte]] - [[bevat]] (inhoud)
 +
* [[minderen]] - [[minderde]] -[[geminderd]]
 +
* [[teruglopen]] - [[liep terug]] - [[teruggelopen]]
 +
* [[toenemen]] - [[nam toe]] - [[toegenomen]]
 +
* [[verdubbelen]] - [[verdubbelde]] - [[verdubbeld]]
 +
* [[verminderen]] - [[verminderde]] - [[verminderd]]
 +
* [[enkelvoudig]]
 +
* [[ettelijke]]
 +
* [[individueel]]
 +
* [[massaal]]
 +
* [[meervoudig]]
 +
* [[overig]]
 +
* [[overtollig]]
  
 
==Milieu==
 
==Milieu==
de bio-industriede biologische landbouwde elektrische stroomde fossiele brandstoffende hoogovende lichte industriede overproductiede verontreinigingde zware industriehet bestrijdingsmiddelhet natuurproductverdelgen - verdelgde - verdelgdvergiftigen - vergiftigde - vergiftigdvernietigen - vernietigde - vernietigdverontreinigen - verontreinigde - verontreinigdchemischecologisch *natuurlijk
+
* de [[bio-industrie]]
 +
* de [[biologische landbouw]]
 +
* de [[elektrische stroom]]
 +
* de [[fossiele brandstoffen]]
 +
* de [[hoogoven]]
 +
* de [[lichte industrie]]
 +
* de [[overproductie]]
 +
* de [[verontreiniging]]
 +
* de [[zware industrie]]
 +
* het [[bestrijdingsmiddel]]
 +
* het [[natuurproduct]]
 +
* [[verdelgen]] - [[verdelgde]] - [[verdelgd]]
 +
* [[vergiftigen]] - [[vergiftigde]] - [[vergiftigd]]
 +
* [[vernietigen]] - [[vernietigde]] - [[vernietigd]]
 +
* [[verontreinigen]] - [[verontreinigde]] - [[verontreinigd]]
 +
* [[chemisch]]
 +
* [[ecologisch]]
 +
* [[natuurlijk]]
  
 
==Muziek en geluid==
 
==Muziek en geluid==
de geluidsgolfde klankkastde luisteraarde musicalde overlastde platenmaatschappijde solo - solo's - solide soundtrackhet blaasinstrumenthet duethet slaginstrumenthet snaarinstrumentdempen - dempte - gedemptluidruchtig
+
* de [[geluidsgolf]]
 +
* de [[klankkast]]
 +
* de [[luisteraar]]
 +
* de [[musical]]
 +
* de [[overlast]]
 +
* de [[platenmaatschappij]]
 +
* de [[solo]] - [[solo's]] - [[soli]]
 +
* de [[soundtrack]]
 +
* het [[blaasinstrument]]
 +
* het [[duet]]
 +
* het [[slaginstrument]]
 +
* het [[snaarinstrument]]
 +
* [[dempen]] - [[dempte]] - [[gedempt]]
 +
* [[luidruchtig]]
  
 
==Natuur==
 
==Natuur==
de bergketende bies (oevergewas)de biotoopde compostde erosiede gemengde rivierde hoogvlaktede meeldraadde mergelde nectarde oasede regenrivierde rivierbeddingde stamperde subtropende verweringde voedingsbodemde waterkrachthet cultuurlandschaphet hogedrukgebiedhet hooglandhet klifhet klimaatgebiedhet kustgebiedhet laaglandhet lagedrukgebiedhet planktonhet reliëfhet schiereilandhet stuifmeeldelven - dolf / delfde - gedolvenvergaan - verging - vergaanheuvelachtiglandinwaartsonder de blote hemeluit de grond schieten
+
* de [[bergketen]]
 +
* de [[bies]](oevergewas)
 +
* de [[biotoop]]
 +
* de [[compost]]
 +
* de [[erosie]]
 +
* de [[gemengde rivier]]
 +
* de [[hoogvlakte]]
 +
* de [[meeldraad]]
 +
* de [[mergel]]
 +
* de [[nectar]]
 +
* de [[oase]]
 +
* de [[regenrivier]]
 +
* de [[rivierbedding]]
 +
* de [[stamper]]
 +
* de [[subtropen]]
 +
* de [[verwering]]
 +
* de [[voedingsbodem]]
 +
* de [[waterkracht]]
 +
* het [[cultuurlandschap]]
 +
* het [[hogedrukgebied]]
 +
* het [[hoogland]]
 +
* het [[klif]]
 +
* het [[klimaatgebied]]
 +
* het [[kustgebied]]
 +
* het [[laagland]]
 +
* het [[lagedrukgebied]]
 +
* het [[plankton]]
 +
* het [[reliëf]]
 +
* het [[schiereiland]]
 +
* het [[stuifmeel]]
 +
* [[delven]] - [[dolf]] / [[delfde]] - [[gedolven]]
 +
* [[vergaan]] - [[verging]] - [[vergaan]]
 +
* [[heuvelachtig]]
 +
* [[landinwaarts]]
 +
* [[onder de blote hemel]]
 +
* [[uit de grond schieten]]
  
 
==Omgang==
 
==Omgang==
 
+
* de [[bedreiging]]
 
+
* de [[manieren]]
==Reizen==
+
* de [[suggestie]]
 
+
* de [[woordenwisseling]]
 +
* het [[respect]]
 +
* [[aangeven]] - [[gaf aan]] - [[aangegeven]] (laten weten)
 +
* [[aanpraten]] - [[praatte aan]] - [[aangepraat]]
 +
* [[achterstellen]] - [[stelde achter]] -[[achtergesteld]]
 +
* [[afhelpen van]] - [[hielp af]] - [[afgeholpen]]
 +
* [[afraden]]- [[raadde af]] - [[afgeraden]]
 +
* [[bedreigen]] - [[bedreigde]] - [[bedreigd]]
 +
* [[begluren]] - [[begluurde]] - [[begluurd]]
 +
* [[beledigen]] - [[beledigde]] - [[beledigd]]
 +
* [[complimenteren]] - [[complimenteerde]] - [[gecomplimenteerd]]
 +
* [[herenigen]] - [[herenigde]] - [[herenigd]]
 +
* [[hinderen]] - [[hinderde]] - [[gehinderd]]
 +
* [[influisteren]] - [[fluisterde in]] - [[ingefluisterd]]
 +
* [[ingrijpen]] - [[greep in]] - [[ingegrepen]]
 +
* [[inspelen op]] - [[speelde in]] - [[ingespeeld]]
 +
* [[minachten]] - [[minachtte]] - [[geminacht]]
 +
* [[ontaarden]] - [[ontaardde]] - [[ontaard]]
 +
* [[prijzen]] - [[prees]] - [[geprezen]]
 +
* [[respecteren]] - [[respecteerde]] - [[gerespecteerd]]
 +
* [[uitbuiten]] - [[buitte uit]] - [[uitgebuit]]
 +
* [[verzoeken]] - [[verzocht]] - [[verzocht]]
 +
* [[zich aansluiten bij]] - [[sloot aan]] - [[aangesloten]]
 +
* [[zich voegen bij]] - [[voegde]] - [[gevoegd]]
 +
* [[een hechte band hebben]]
 +
* [[iemand aanpakken]]
 +
* [[iemand aanzetten tot]]
 +
* [[iemand de deur wijzen]]
 +
* [[iemand erbij halen]]
 +
* [[iemand iets aandoen]]
 +
* [[iemand iets bijbrengen]]
 +
* [[iemand iets verwijten]]
 +
* [[iemand met iets overvallen]]
 +
* [[iets ontlopen]] / [[iemand ontlopen]]
 +
* [[iets doornemen]]
 +
* [[iets doorspreken]]
 +
* [[iets over hebben voor]]
 +
* [[optrekken met iemand]]
 +
* [[over iemand waken]]
 +
* [[voor iemand klaarstaan]]
  
 
==Richting==
 
==Richting==
 
+
* het [[binnenste]]
 +
* het [[buitenste]]
 +
* [[grenzen aan]] - [[grensde]] - [[gegrensd]]
 +
* [[binnenin]]
 +
* [[tegenop]]
 +
* [[aan weerszijden]]
 +
* [[op de voorgrond]]
  
 
==School==
 
==School==
 
+
* de [[aanhef]]
 
+
* de [[aantekening]]
==Sprookjes==
+
* de [[afmeting]]
 
+
* de [[beeldspraak]]
 +
* de [[bibliothecaris]] - [[bibliothecaresse]]
 +
* de [[blocnote]]
 +
* de [[conclusie]]
 +
* de [[cursus]]
 +
* de [[decimaal]]
 +
* de [[dialoog]]
 +
* de [[diameter]]
 +
* de [[discussie]]
 +
* de [[formulering]]
 +
* de [[graad Fahrenheit]]
 +
* de [[hectare]]
 +
* de [[kubieke meter]]
 +
* de [[limerick]]
 +
* de [[methode]] (schoolboek)
 +
* de [[moeilijkheidsgraad]]
 +
* de [[notitie]]
 +
* de [[omtrek]]
 +
* de [[opleiding]]
 +
* de [[procent]]
 +
* de [[scholier]]
 +
* de [[schooltuin]]
 +
* de [[spraak]]
 +
* de [[stelling]]
 +
* de [[studie]]
 +
* de [[tegenstelling]]
 +
* de [[tekstsoort]]
 +
* de [[tekstverwerker]]
 +
* de [[uitwerking]]
 +
* de [[verbetering]]
 +
* de [[voorkennis]]
 +
* de [[woordsoort]]
 +
* het [[aanwijzend voornaamwoord]]
 +
* het [[achtervoegsel]]
 +
* het [[argument]]
 +
* het [[bijvoeglijk naamwoord]]
 +
* het [[debat]]
 +
* het [[geheugensteuntje]]
 +
* het [[gezegde]] (uitdrukking)
 +
* het [[kommagetal]]
 +
* het [[leesniveau]]
 +
* het [[maximum]]
 +
* het [[miljard]]
 +
* het [[miljoen]]
 +
* het [[minimum]]
 +
* het [[naslagwerk]]
 +
* het [[niveau]]
 +
* het [[rooster]]
 +
* het [[scholencomplex]]
 +
* het [[schoolgeld]]
 +
* het [[schrift]] (geschreven taal)
 +
* het [[schriftteken]] (teken van een klank)
 +
* het [[synoniem]]
 +
* het [[tientallig stelstel]] (0-9)
 +
* het [[tussenwerpsel]]
 +
* het [[voornaamwoord]]
 +
* het [[voortgezet onderwijs]]
 +
* het [[voorvoegsel]]
 +
* [[achterlopen]] - [[liep achter]] - [[achtergelopen]]
 +
* [[afraffelen]] - [[raffelde af]] - [[afgeraffeld]]
 +
* [[afvinken]] - [[vinkte af]] - [[afgevinkt]]
 +
* [[discussiëren]] - [[discussieerde]] - [[gediscussieerd]]
 +
* [[doorkruisen]] - [[doorkruiste]] - [[doorkruist]]
 +
* [[formuleren]] - [[formuleerde]] - [[geformuleerd]]
 +
* [[nummeren]] - [[nummerde]] - [[genummerd]]
 +
* [[ontlenen aan]] - [[ontleende]] - [[ontleend]]
 +
* [[samenvatten]] - [[vatte samen]] - [[samengevat]]
 +
* [[uitrekenen]] - [[rekende uit]] - [[uitgerekend]]
 +
* [[cursief]]
 +
* [[handgeschreven]]
 +
* [[hemelsbreed]]
 +
* [[leerzaam]]
 +
* [[puntsgewijs]]
 +
* [[schriftelijk]]
 +
* [[een werkwoord vervoegen]]
 +
* [[ergens iets van opsteken]]
 +
* [[je mening bijstellen]]
 +
* [[niet bij zijn]]
 +
* [[regelmatig aan iets werken]]
 +
* [[zich bezig houden met]]
  
 
==Tijd==
 
==Tijd==
 
+
* de [[cyclus]] - [[cyclussen]] - [[cycli]]
 
+
* de [[schrikkeldag]]
 
+
* het [[schrikkeljaar]]
==Uiterlijk==
+
* het [[tijdperk]]
 
+
* [[dateren]] - [[dateerde]] - [[gedateerd]]
 +
* [[verjaren]] - [[verjaarde]] - [[verjaard]]
 +
* [[verlopen]] - [[verliep]] - [[verlopen]]
 +
* [[verstrijken]] - [[verstreek]] - [[verstreken]]
 +
* [[aanhoudend]]
 +
* [[continu]]
 +
* [[gaandeweg]]
 +
* [[gedurende]]
 +
* [[hedendaags]]
 +
* [[huidig]]
 +
* [[langzamerhand]]
 +
* [[omstreeks]]
 +
* [[sindsdien]]
 +
* [[tegenwoordig]]
 +
* [[tijdig]]
 +
* [[weldra]]
 +
* [[binnen de kortste keren]]
 +
* [[langzaam maar zeker]]
 +
* [[met een zekere regelmaat]]
 +
* [[na verloop van tijd]]
 +
* [[vandaag de dag]]
 +
* [[zeeën van tijd]]
  
 
==Uitvinden==
 
==Uitvinden==
 
+
* de [[bron]] (waaruit iets voortvloeit)
 
+
* de [[elektrotechniek]]
 
+
* de [[energiebron]]
==Vermaak==
+
* de [[energieomzetting]]
 
+
* de [[fossiele energie]]
 +
* de [[kleurstof]]
 +
* de [[observatie]]
 +
* de [[wetenschap]]
 +
* de [[zaak]] (het ding)
 +
* de/het [[molecuul]]
 +
* het [[gezichtsveld]]
 +
* [[observeren]] - [[observeerde]] - [[geobserveerd]]
 +
* [[wetenschappelijk]]
  
 
==Vervoer==
 
==Vervoer==
 
+
* de [[aanhanger]]
 
+
* de [[bereikbaarheid]]
 +
* de [[instructeur]] - [[instructrice]]
 +
* de [[jerrycan]]
 +
* de [[rijles]]
 +
* de [[tanker]] (olieschip)
 +
* de [[veerboot]]
 +
* de [[wegenwacht]]
 +
* het [[bijzondere vervoer]]
 +
* het [[eigen vervoer]]
 +
* het [[personenvervoer]]
 +
* het [[tankstation]]
 +
* het [[transport]]
 +
* het [[transportmiddel]]
 +
* [[aanvoeren]] - [[voerde aan]] - [[aangevoerd]] (goederen)
 +
* [[afrijden]] - [[reed af]] - [[afgereden]]
 +
* [[afslaan]] - [[sloeg af]] - [[afgeslagen]]
 +
* [[afwijken]] - [[week af]] - [[afgeweken]]
 +
* [[arriveren]] - [[arriveerde]] - [[gearriveerd]]
 +
* [[claxonneren]] - [[claxonneerde]] - [[geclaxonneerd]]
 +
* [[neerdalen]] - [[daalde neer]] - [[neergedaald]]
 +
* [[neerkomen]] - [[kwam neer]] - [[neergekomen]]
 +
* [[optrekken]] - [[trok op]] - [[opgetrokken]]
 +
* [[takelen]] - [[takelde]] - [[getakeld]]
 +
* [[uitvaren]] - [[voer uit]] - [[uitgevaren]]
 +
* [[zich begeven naar]] - [[begaf]] - [[begeven]]
 +
* [[zich bevinden]] - [[bevond]] - [[bevonden]]
 +
* [[ergens uithangen]]
 +
* [[op pad sturen]]
  
 
==Vroeger==
 
==Vroeger==
 
+
* de [[adel]]
 +
* de [[griffel]]
 +
* de [[grottekening]]
 +
* de [[handelsstad]] - [[handelssteden]]
 +
* de [[historie]] - [[histories]] - [[historiën]]
 +
* de [[inscriptie]]
 +
* de [[kroontjespen]]
 +
* de [[kruistocht]]
 +
* de [[kruisvaarder]]
 +
* de [[lei]]
 +
* de [[mythe]]
 +
* de [[mythologie]]
 +
* de [[papyrus]]
 +
* de [[ruilhandel]]
 +
* de [[senaat]]
 +
* de [[veldslag]]
 +
* de [[vesting]]
 +
* de [[volksverhuizing]]
 +
* de [[voorouder]]
 +
* de [[wagenrennen]]
 +
* het [[amfitheater]]
 +
* het [[forum]]
 +
* het [[gewelf]]
 +
* het [[gilde]]
 +
* het [[hunebed]]
 +
* het [[karakter]] (schriftteken)
 +
* het [[perkament]]
 +
* het [[spijkerschrift]]
 +
* [[strijden]] - [[streed]] - [[gestreden]]
 +
* [[veroveren]] - [[veroverde]] - [[veroverd]]
 +
* [[edel]]
 +
* [[historisch]]
  
 
==Wat vinden we ervan?==
 
==Wat vinden we ervan?==
 
+
* de [[hinder]]
 
+
* de [[lariekoek]]
 +
* de [[luxe]]
 +
* de [[overeenkomst]]
 +
* de [[pracht]]
 +
* de [[primeur]]
 +
* de [[sfeer]]
 +
* de [[stijl]]
 +
* de [[variant]]
 +
* de [[variatie]]
 +
* het [[comfort]]
 +
* het [[geharrewar]]
 +
* het [[geklungel]]
 +
* het [[gemak]] (comfort)
 +
* het [[hoogtepunt]]
 +
* het [[onding]]
 +
* het [[onheil]]
 +
* het [[taboe]]
 +
* [[aangenaam]]
 +
* [[aanhankelijk]]
 +
* [[aanvaardbaar]]
 +
* [[afwisselend]]
 +
* [[afzonderlijk]]
 +
* [[apekool]] (onzin)
 +
* [[behoorlijk]]
 +
* [[berucht]]
 +
* [[bezeten]]
 +
* [[bruisend]] (levendig)
 +
* [[charmant]]
 +
* [[comfortabel]]
 +
* [[compact]]
 +
* [[correct]]
 +
* [[doodgewoon]]
 +
* [[draagbaar]]
 +
* [[dubieus]]
 +
* [[eigenaardig]]
 +
* [[eigentijds]]
 +
* [[enthousiast]]
 +
* [[exact]]
 +
* [[gehaast]]
 +
* [[geoefend]]
 +
* [[gevarieerd]]
 +
* [[gewichtig]]
 +
* [[gigantisch]]
 +
* [[grauw]]
 +
* [[grimmig]]
 +
* [[hebzucht]]
 +
* [[heldhaftig]]
 +
* [[herkenbaar]]
 +
* [[identiek]]
 +
* [[indrukwekkend]]
 +
* [[informatief]]
 +
* [[ingrijpend]]
 +
* [[innig]]
 +
* [[klassiek]]
 +
* [[knus]]
 +
* [[komisch]]
 +
* [[kritisch]]
 +
* [[kwalijk]]
 +
* [[luguber]]
 +
* [[magnifiek]]
 +
* [[moedwillig]]
 +
* [[monotoon]]
 +
* [[muf]]
 +
* [[multifunctioneel]]
 +
* [[nadelig]]
 +
* [[onbeschadigd]]
 +
* [[ongegrond]]
 +
* [[ongestoord]]
 +
* [[ongewenst]]
 +
* [[onooglijk]]
 +
* [[onterecht]]
 +
* [[ontroerend]]
 +
* [[onverbiddelijk]]
 +
* [[opgefokt]]
 +
* [[opmerkelijk]]
 +
* [[opwindend]]
 +
* [[opzichtig]]
 +
* [[origineel]]
 +
* [[overbodig]]
 +
* [[razend]] (vb. razend enthousiast)
 +
* [[redelijk]]
 +
* [[royaal]]
 +
* [[ruig]]
 +
* [[secuur]]
 +
* [[sierlijk]]
 +
* [[soortgelijk]]
 +
* [[stereotiep]]
 +
* [[stereotype]]
 +
* [[tenger]]
 +
* [[tijdrovend]]
 +
* [[tjokvol]]
 +
* [[uitgestrekt]]
 +
* [[uitvoerbaar]]
 +
* [[uniek]]
 +
* [[vaal]]
 +
* [[veelzeggend]]
 +
* [[veelzijdig]]
 +
* [[verbitterd]]
 +
* [[verdacht]]
 +
* [[verdraaid]]
 +
* [[vijandelijk]]
 +
* [[volmaakt]]
 +
* [[volstrekt]] (vb. volstrekt onjuist)
 +
* [[waakzaam]]
 +
* [[zinvol]]
  
 
==Water==
 
==Water==
 +
* de [[dobber]]
 +
* de [[kwelder]]
 +
* de [[landaanwinning]] / [[landwinning]]
 +
* de [[polder]]
 +
* de [[vloot]]
 +
* het [[wad]]
 +
* het [[winterbed]] / de [[winterbedding]]
 +
* het [[zomerbed]] / de [[zomerbedding]]
 +
* [[aanslibben]] - [[slibde aan]] - [[aangeslibd]]
 +
* [[beslaan]] - [[besloeg]] - [[beslagen]] (ruit)
 +
* [[deppen]] - [[depte]] - [[gedept]]
 +
* [[dichtslibben]] - [[slibde dicht]] - [[dichtgeslibd]]
 +
* [[drijven]] - [[dreef]] - [[gedreven]]
 +
* [[droogmalen]] - [[maalde droog]] - [[drooggemalen]]
 +
* [[indijken]] - [[dijkte in]] - [[ingedijkt]]
 +
* [[inklinken]] - [[klonk in]] - [[ingeklonken]]
 +
* [[onderdompelen]] - [[dompelde onder]] - [[ondergedompeld]]
 +
* [[oplossen in]] - [[loste op]] - [[opgelost]]
 +
* [[uitbaggeren]] - [[baggerde uit]] - [[uitgebaggerd]]
 +
* [[vloeien]] - [[vloeide]]] - [[gevloeid]]
 +
* [[zinken]] - [[zonk]]- [[gezonken]]
 +
* [[binnendijks]]
 +
* [[buitendijks]]
 +
* [[aan land gaan]]
 +
* [[voor anker gaan]]
  
 +
==Wereldkwesties==
 +
* de [[afkomst]]
 +
* de [[afstammeling]]
 +
* de [[ambassade]]
 +
* de [[analfabeet]]
 +
* de [[beschaving]]
 +
* de [[bevolkingsdichtheid]]
 +
* de [[binnengrens]]
 +
* de [[bloedverwant]]
 +
* de [[buitengrens]]
 +
* de [[burger]]
 +
* de [[diplomaat]]
 +
* de [[economische vluchteling]]
 +
* de [[eenwording]]
 +
* de [[emigrant]]
 +
* de [[emigratie]]
 +
* de [[Europese Commissie]]
 +
* de [[Europese Unie]]
 +
* de [[gemeenschap]]
 +
* de [[hulporganisatie]]
 +
* de [[illegaal]]
 +
* de [[immigrant]]
 +
* de [[immigratie]]
 +
* de [[kolonie]] - [[koloniën]]
 +
* de [[leerplicht]]
 +
* de [[lidstaat]]
 +
* de [[maatschappij]]
 +
* de [[migrant]]
 +
* de [[nationaliteit]]
 +
* de [[nieuwkomer]]
 +
* de [[open grenzen]]
 +
* de [[opvang]]
 +
* de [[politieke vluchteling]]
 +
* de [[republiek]]
 +
* [[de scholing]]
 +
* [[de uitbuiting]]
 +
* [[de verblijfsvergunning]]
 +
* [[de verwaarlozing]]
 +
* [[de wereldstad]] - [[wereldsteden]]
 +
* [[het analfabetisme]]
 +
* [[het continent]]
 +
* [[het Europees Parlement]]
 +
* [[het inwonersaantal]]
 +
* [[het kandidaat-lid]] - [[kandidaat-leden]]
 +
* [[het verdrag]]
 +
* [[het werelddeel]]
 +
* [[emigreren]] - [[emigreerde]] - [[geëmigreerd]]
 +
* [[immigreren]] - [[immigreerde]] - [[geïmmigreerd]]
 +
* [[opkomen voor]] - [[kwam op]] - [[opgekomen]]
 +
* [[zich inzetten voor]] - [[zette in]] - [[ingezet]]
 +
* [[dichtbevolkt]]
 +
* [[dunbevolkt]]
 +
* [[eentalig]]
 +
* [[gewestelijk]]
 +
* [[leerplichtig]]
 +
* [[meertalig]]
 +
* [[regionaal]]
 +
* [[tweetalig]]
 +
* [[recht hebben op]]
  
 
==Werken en Beroepen==
 
==Werken en Beroepen==
 
+
* de [[aanwezigheid]]
 +
* de [[absentie]]
 +
* de [[afwijzing]]
 +
* de [[arbeidsverdeling]]
 +
* de [[bijeenkomst]]
 +
* de [[compagnon]]
 +
* de [[dienstverlening]]
 +
* de [[eenmanszaak]]
 +
* de [[kandidaat]]
 +
* de [[kinderopvang]]
 +
* de [[leegloop]]
 +
* de [[mechanisatie]]
 +
* de [[medewerking]]
 +
* de [[onderverdeling]]
 +
* de [[oprichting]]
 +
* de [[rolverdeling]]
 +
* de [[samenvoeging]]
 +
* de [[sollicitant]]
 +
* de [[sollicitatiebrief]]
 +
* de [[uitzendkracht]]
 +
* de [[vacature]]
 +
* de [[verplichting]]
 +
* het [[beheer]]
 +
* het [[contract]]
 +
* het [[corvee]]
 +
* het [[curriculum vitae]] (cv)
 +
* het [[ontslag]]
 +
* het [[pensioen]]
 +
* het [[sollicitatiegesprek]]
 +
* het [[uitzendbureau]]
 +
* het [[verlof]]
 +
* [[aannemen]] - [[nam aan]] - [[aangenomen]]
 +
* [[afwijzen]] - [[wees af]] - [[afgewezen]]
 +
* [[assisteren]] - [[assisteerde]] - [[geassisteerd]]
 +
* [[bijwonen]] - [[woonde bij]] - [[bijgewoond]]
 +
* [[oprichten]] - [[richtte op]] - [[opgericht]]
 +
* [[presteren]] - [[presteerde]] - [[gepresteerd]]
 +
* [[solliciteren]] - [[solliciteerde]] - [[gesolliciteerd]]
 +
* [[zich verzamelen]] - [[verzamelde]] - [[verzameld]]
 +
* [[beschikbaar]]
 +
* [[aangenomen worden]]
 +
* [[actief zijn in]]
 +
* [[afgewezen worden]]
 +
* [[deel uitmaken van]]
 +
* [[leiding geven aan]]
 +
* [[te werk gaan]]
  
 
==Wonen==
 
==Wonen==
 +
* de [[airconditioning]]
 +
* de [[balustrade]]
 +
* de [[bebouwing]]
 +
* de [[begane grond]]
 +
* de [[circulatie]]
 +
* de [[entree]]
 +
* de [[huisvesting]]
 +
* de [[leefgemeenschap]]
 +
* de [[luchtstroom]]
 +
* de [[plaid]]
 +
* de [[rugleuning]]
 +
* de [[stortbak]] (wc)
 +
* de [[ventilatie]]
 +
* de [[ventilator]]
 +
* de [[verblijfplaats]]
 +
* de/het [[bidet]]
 +
* het [[appartementencomplex]]
 +
* het [[bordes]]
 +
* het [[frutsel]]
 +
* het [[gehucht]]
 +
* het [[interieur]]
 +
* het [[meubilair]]
 +
* het [[onderkomen]]
 +
* het [[perceel]]
 +
* het [[urinoir]]
 +
* [[betreden]] - [[betrad]] - [[betreden]]
 +
* [[binnenhalen]] - [[haalde binnen]] - [[binnengehaald]]
 +
* [[luchten]] - [[luchtte]] - [[gelucht]]
 +
* [[ventileren]] - [[ventileerde]] - [[geventileerd]]
 +
* [[verblijven in]] - [[verbleef]] - [[verbleven]]
 +
* [[ruimte beslaan]]
 +
* [[zijn intrede doen]]

Huidige versie van 3 jul 2012 om 22:58

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

Bewegen, sport en spel

Dieren

Eten en drinken

Familie en vrienden

Figuurlijk taalgebruik

Gedrag en gevoelens

Geld en winkelen

Geloof

Informatie

Kunst

Lastige woorden

Lichaam en gezond

Maken en materialen

Media

Meten en wegen

Milieu

Muziek en geluid

Natuur

Omgang

Richting

School

Tijd

Uitvinden

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Wereldkwesties

Werken en Beroepen

Wonen