WAK:Groep7: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar:navigatie, zoeken
(Maken en materialen)
(Maken en materialen)
 
(26 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 151: Regel 151:
 
* het [[ommetje]]
 
* het [[ommetje]]
 
* [[aanstormen]] - [[stormde aan]] - [[aangestormd]]
 
* [[aanstormen]] - [[stormde aan]] - [[aangestormd]]
* [[afdalen]] - [[daalde af]] - [[afgedaald]]]
+
* [[afdalen]] - [[daalde af]] - [[afgedaald]]
 
* [[afleggen]] - [[legde af]] - [[afgelegd]] (afstand)
 
* [[afleggen]] - [[legde af]] - [[afgelegd]] (afstand)
 
* [[leunen]] - [[leunde]] - [[geleund]]
 
* [[leunen]] - [[leunde]] - [[geleund]]
Regel 1.087: Regel 1.087:
 
* het [[element]] (onderdeel)
 
* het [[element]] (onderdeel)
 
* het [[gruis]]
 
* het [[gruis]]
* het [[halffabricaat]]
+
* het [[halffabrikaat]]
 
* het [[ijzergaren]]
 
* het [[ijzergaren]]
 
* het [[isolatiemateriaal]]
 
* het [[isolatiemateriaal]]
Regel 1.104: Regel 1.104:
 
* [[betegelen]] - [[betegelde]] - [[betegeld]]
 
* [[betegelen]] - [[betegelde]] - [[betegeld]]
 
* [[bewerken]] - [[bewerkte]] - [[bewerkt]]
 
* [[bewerken]] - [[bewerkte]] - [[bewerkt]]
* [[construeren]] - [[construeerde - [[geconstrueerd]]
+
* [[construeren]] - [[construeerde]] - [[geconstrueerd]]
 
* [[dichtbinden met]] - [[bonddicht]] - [[dichtgebonden]]
 
* [[dichtbinden met]] - [[bonddicht]] - [[dichtgebonden]]
 
* [[fabriceren]] - [[fabriceerde]] - [[gefabriceerd]]
 
* [[fabriceren]] - [[fabriceerde]] - [[gefabriceerd]]
Regel 1.148: Regel 1.148:
  
 
==Media==
 
==Media==
de aankondigingde afleveringde afwisselingde blikvangerde brochurede cameraman - cameravrouwde close-upde doelgroepde geluidstechnicusde komiekde monitorde nasynchronisatiede omroepde omroeper - omroepsterde ondertitelingde radiozenderde regisseur - regisseusede repetitiede slogande spelshowde talkshowde televisiecamerahet decorhet draaiboekhet fragmenthet huis-aan-huisbladhet jongerenprogrammainzoomen - zoomde in - ingezoomdprojecteren - projecteerde - geprojecteerdregisseren - regisseerde - geregisseerdrepeteren - repeteerde - gerepeteerdverfilmen - verfilmde - verfilmdeen blik werpen opeen interview afnemenin beeld komenin het oog springen
+
* de [[aankondiging]]
 +
* de [[aflevering]]
 +
* de [[afwisseling]]
 +
* de [[blikvanger]]
 +
* de [[brochure]]
 +
* de [[cameraman]] - [[cameravrouw]]
 +
* de [[close-up]]
 +
* de [[doelgroep]]
 +
* de [[geluidstechnicus]]
 +
* de [[komiek]]
 +
* de [[monitor]]
 +
* de [[nasynchronisatie]]
 +
* de [[omroep]]
 +
* de [[omroeper]] - [[omroepster]]
 +
* de [[ondertiteling]]
 +
* de [[radiozender]]
 +
* de [[regisseur]] - [[regisseuse]]
 +
* de [[repetitie]]
 +
* de [[slogan]]
 +
* de [[spelshow]]
 +
* de [[talkshow]]
 +
* de [[televisiecamera]]
 +
* het [[decor]]
 +
* het [[draaiboek]]
 +
* het [[fragment]]
 +
* het [[huis-aan-huisblad]]
 +
* het [[jongerenprogramma]]
 +
* [[inzoomen]] - [[zoomde in]] - [[ingezoomd]]
 +
* [[projecteren]] - [[projecteerde]] - [[geprojecteerd]]
 +
* [[regisseren]] - [[regisseerde]] - [[geregisseerd]]
 +
* [[repeteren]] - [[repeteerde]] - [[gerepeteerd]]
 +
* [[verfilmen]] - [[verfilmde]] - [[verfilmd]]
 +
* [[een blik werpen op]]
 +
* [[een interview afnemen]]
 +
* [[in beeld komen]]
 +
* [[in het oog springen]]
  
 
==Meten en wegen==
 
==Meten en wegen==
de overvloedde partijde stilstandde teughet bereikhet duo *het exemplaarhet individuhet trio - trio'safnemen - nam af - afgenomenbevatten - bevatte - bevat (inhoud)minderen - minderde -geminderdteruglopen - liep terug - teruggelopentoenemen - nam toe - toegenomenverdubbelen - verdubbelde - verdubbeldverminderen - verminderde - verminderdenkelvoudigettelijkeindividueelmassaalmeervoudigoverigovertollig
+
* de [[overvloed]]
 +
* de [[partij]]
 +
* de [[stilstand]]
 +
* de [[teug]]
 +
* het [[bereik]]
 +
* het [[duo ]]
 +
* het [[exemplaar]]
 +
* het [[gebrek]]
 +
* het [[individu]]
 +
* het [[trio]] - [[trio's]]
 +
* [[afnemen]] - [[nam af]] - [[afgenomen]]
 +
* [[bevatten]] - [[bevatte]] - [[bevat]] (inhoud)
 +
* [[minderen]] - [[minderde]] -[[geminderd]]
 +
* [[teruglopen]] - [[liep terug]] - [[teruggelopen]]
 +
* [[toenemen]] - [[nam toe]] - [[toegenomen]]
 +
* [[verdubbelen]] - [[verdubbelde]] - [[verdubbeld]]
 +
* [[verminderen]] - [[verminderde]] - [[verminderd]]
 +
* [[enkelvoudig]]
 +
* [[ettelijke]]
 +
* [[individueel]]
 +
* [[massaal]]
 +
* [[meervoudig]]
 +
* [[overig]]
 +
* [[overtollig]]
  
 
==Milieu==
 
==Milieu==
de bio-industriede biologische landbouwde elektrische stroomde fossiele brandstoffende hoogovende lichte industriede overproductiede verontreinigingde zware industriehet bestrijdingsmiddelhet natuurproductverdelgen - verdelgde - verdelgdvergiftigen - vergiftigde - vergiftigdvernietigen - vernietigde - vernietigdverontreinigen - verontreinigde - verontreinigdchemischecologisch *natuurlijk
+
* de [[bio-industrie]]
 +
* de [[biologische landbouw]]
 +
* de [[elektrische stroom]]
 +
* de [[fossiele brandstoffen]]
 +
* de [[hoogoven]]
 +
* de [[lichte industrie]]
 +
* de [[overproductie]]
 +
* de [[verontreiniging]]
 +
* de [[zware industrie]]
 +
* het [[bestrijdingsmiddel]]
 +
* het [[natuurproduct]]
 +
* [[verdelgen]] - [[verdelgde]] - [[verdelgd]]
 +
* [[vergiftigen]] - [[vergiftigde]] - [[vergiftigd]]
 +
* [[vernietigen]] - [[vernietigde]] - [[vernietigd]]
 +
* [[verontreinigen]] - [[verontreinigde]] - [[verontreinigd]]
 +
* [[chemisch]]
 +
* [[ecologisch]]
 +
* [[natuurlijk]]
  
 
==Muziek en geluid==
 
==Muziek en geluid==
de geluidsgolfde klankkastde luisteraarde musicalde overlastde platenmaatschappijde solo - solo's - solide soundtrackhet blaasinstrumenthet duethet slaginstrumenthet snaarinstrumentdempen - dempte - gedemptluidruchtig
+
* de [[geluidsgolf]]
 +
* de [[klankkast]]
 +
* de [[luisteraar]]
 +
* de [[musical]]
 +
* de [[overlast]]
 +
* de [[platenmaatschappij]]
 +
* de [[solo]] - [[solo's]] - [[soli]]
 +
* de [[soundtrack]]
 +
* het [[blaasinstrument]]
 +
* het [[duet]]
 +
* het [[slaginstrument]]
 +
* het [[snaarinstrument]]
 +
* [[dempen]] - [[dempte]] - [[gedempt]]
 +
* [[luidruchtig]]
  
 
==Natuur==
 
==Natuur==
de bergketende bies (oevergewas)de biotoopde compostde erosiede gemengde rivierde hoogvlaktede meeldraadde mergelde nectarde oasede regenrivierde rivierbeddingde stamperde subtropende verweringde voedingsbodemde waterkrachthet cultuurlandschaphet hogedrukgebiedhet hooglandhet klifhet klimaatgebiedhet kustgebiedhet laaglandhet lagedrukgebiedhet planktonhet reliëfhet schiereilandhet stuifmeeldelven - dolf / delfde - gedolvenvergaan - verging - vergaanheuvelachtiglandinwaartsonder de blote hemeluit de grond schieten
+
* de [[bergketen]]
 +
* de [[bies]](oevergewas)
 +
* de [[biotoop]]
 +
* de [[compost]]
 +
* de [[erosie]]
 +
* de [[gemengde rivier]]
 +
* de [[hoogvlakte]]
 +
* de [[meeldraad]]
 +
* de [[mergel]]
 +
* de [[nectar]]
 +
* de [[oase]]
 +
* de [[regenrivier]]
 +
* de [[rivierbedding]]
 +
* de [[stamper]]
 +
* de [[subtropen]]
 +
* de [[verwering]]
 +
* de [[voedingsbodem]]
 +
* de [[waterkracht]]
 +
* het [[cultuurlandschap]]
 +
* het [[hogedrukgebied]]
 +
* het [[hoogland]]
 +
* het [[klif]]
 +
* het [[klimaatgebied]]
 +
* het [[kustgebied]]
 +
* het [[laagland]]
 +
* het [[lagedrukgebied]]
 +
* het [[plankton]]
 +
* het [[reliëf]]
 +
* het [[schiereiland]]
 +
* het [[stuifmeel]]
 +
* [[delven]] - [[dolf]] / [[delfde]] - [[gedolven]]
 +
* [[vergaan]] - [[verging]] - [[vergaan]]
 +
* [[heuvelachtig]]
 +
* [[landinwaarts]]
 +
* [[onder de blote hemel]]
 +
* [[uit de grond schieten]]
  
 
==Omgang==
 
==Omgang==
 
+
* de [[bedreiging]]
 
+
* de [[manieren]]
==Reizen==
+
* de [[suggestie]]
 
+
* de [[woordenwisseling]]
 +
* het [[respect]]
 +
* [[aangeven]] - [[gaf aan]] - [[aangegeven]] (laten weten)
 +
* [[aanpraten]] - [[praatte aan]] - [[aangepraat]]
 +
* [[achterstellen]] - [[stelde achter]] -[[achtergesteld]]
 +
* [[afhelpen van]] - [[hielp af]] - [[afgeholpen]]
 +
* [[afraden]]- [[raadde af]] - [[afgeraden]]
 +
* [[bedreigen]] - [[bedreigde]] - [[bedreigd]]
 +
* [[begluren]] - [[begluurde]] - [[begluurd]]
 +
* [[beledigen]] - [[beledigde]] - [[beledigd]]
 +
* [[complimenteren]] - [[complimenteerde]] - [[gecomplimenteerd]]
 +
* [[herenigen]] - [[herenigde]] - [[herenigd]]
 +
* [[hinderen]] - [[hinderde]] - [[gehinderd]]
 +
* [[influisteren]] - [[fluisterde in]] - [[ingefluisterd]]
 +
* [[ingrijpen]] - [[greep in]] - [[ingegrepen]]
 +
* [[inspelen op]] - [[speelde in]] - [[ingespeeld]]
 +
* [[minachten]] - [[minachtte]] - [[geminacht]]
 +
* [[ontaarden]] - [[ontaardde]] - [[ontaard]]
 +
* [[prijzen]] - [[prees]] - [[geprezen]]
 +
* [[respecteren]] - [[respecteerde]] - [[gerespecteerd]]
 +
* [[uitbuiten]] - [[buitte uit]] - [[uitgebuit]]
 +
* [[verzoeken]] - [[verzocht]] - [[verzocht]]
 +
* [[zich aansluiten bij]] - [[sloot aan]] - [[aangesloten]]
 +
* [[zich voegen bij]] - [[voegde]] - [[gevoegd]]
 +
* [[een hechte band hebben]]
 +
* [[iemand aanpakken]]
 +
* [[iemand aanzetten tot]]
 +
* [[iemand de deur wijzen]]
 +
* [[iemand erbij halen]]
 +
* [[iemand iets aandoen]]
 +
* [[iemand iets bijbrengen]]
 +
* [[iemand iets verwijten]]
 +
* [[iemand met iets overvallen]]
 +
* [[iets ontlopen]] / [[iemand ontlopen]]
 +
* [[iets doornemen]]
 +
* [[iets doorspreken]]
 +
* [[iets over hebben voor]]
 +
* [[optrekken met iemand]]
 +
* [[over iemand waken]]
 +
* [[voor iemand klaarstaan]]
  
 
==Richting==
 
==Richting==
 
+
* het [[binnenste]]
 +
* het [[buitenste]]
 +
* [[grenzen aan]] - [[grensde]] - [[gegrensd]]
 +
* [[binnenin]]
 +
* [[tegenop]]
 +
* [[aan weerszijden]]
 +
* [[op de voorgrond]]
  
 
==School==
 
==School==
 
+
* de [[aanhef]]
 
+
* de [[aantekening]]
==Sprookjes==
+
* de [[afmeting]]
 
+
* de [[beeldspraak]]
 +
* de [[bibliothecaris]] - [[bibliothecaresse]]
 +
* de [[blocnote]]
 +
* de [[conclusie]]
 +
* de [[cursus]]
 +
* de [[decimaal]]
 +
* de [[dialoog]]
 +
* de [[diameter]]
 +
* de [[discussie]]
 +
* de [[formulering]]
 +
* de [[graad Fahrenheit]]
 +
* de [[hectare]]
 +
* de [[kubieke meter]]
 +
* de [[limerick]]
 +
* de [[methode]] (schoolboek)
 +
* de [[moeilijkheidsgraad]]
 +
* de [[notitie]]
 +
* de [[omtrek]]
 +
* de [[opleiding]]
 +
* de [[procent]]
 +
* de [[scholier]]
 +
* de [[schooltuin]]
 +
* de [[spraak]]
 +
* de [[stelling]]
 +
* de [[studie]]
 +
* de [[tegenstelling]]
 +
* de [[tekstsoort]]
 +
* de [[tekstverwerker]]
 +
* de [[uitwerking]]
 +
* de [[verbetering]]
 +
* de [[voorkennis]]
 +
* de [[woordsoort]]
 +
* het [[aanwijzend voornaamwoord]]
 +
* het [[achtervoegsel]]
 +
* het [[argument]]
 +
* het [[bijvoeglijk naamwoord]]
 +
* het [[debat]]
 +
* het [[geheugensteuntje]]
 +
* het [[gezegde]] (uitdrukking)
 +
* het [[kommagetal]]
 +
* het [[leesniveau]]
 +
* het [[maximum]]
 +
* het [[miljard]]
 +
* het [[miljoen]]
 +
* het [[minimum]]
 +
* het [[naslagwerk]]
 +
* het [[niveau]]
 +
* het [[rooster]]
 +
* het [[scholencomplex]]
 +
* het [[schoolgeld]]
 +
* het [[schrift]] (geschreven taal)
 +
* het [[schriftteken]] (teken van een klank)
 +
* het [[synoniem]]
 +
* het [[tientallig stelstel]] (0-9)
 +
* het [[tussenwerpsel]]
 +
* het [[voornaamwoord]]
 +
* het [[voortgezet onderwijs]]
 +
* het [[voorvoegsel]]
 +
* [[achterlopen]] - [[liep achter]] - [[achtergelopen]]
 +
* [[afraffelen]] - [[raffelde af]] - [[afgeraffeld]]
 +
* [[afvinken]] - [[vinkte af]] - [[afgevinkt]]
 +
* [[discussiëren]] - [[discussieerde]] - [[gediscussieerd]]
 +
* [[doorkruisen]] - [[doorkruiste]] - [[doorkruist]]
 +
* [[formuleren]] - [[formuleerde]] - [[geformuleerd]]
 +
* [[nummeren]] - [[nummerde]] - [[genummerd]]
 +
* [[ontlenen aan]] - [[ontleende]] - [[ontleend]]
 +
* [[samenvatten]] - [[vatte samen]] - [[samengevat]]
 +
* [[uitrekenen]] - [[rekende uit]] - [[uitgerekend]]
 +
* [[cursief]]
 +
* [[handgeschreven]]
 +
* [[hemelsbreed]]
 +
* [[leerzaam]]
 +
* [[puntsgewijs]]
 +
* [[schriftelijk]]
 +
* [[een werkwoord vervoegen]]
 +
* [[ergens iets van opsteken]]
 +
* [[je mening bijstellen]]
 +
* [[niet bij zijn]]
 +
* [[regelmatig aan iets werken]]
 +
* [[zich bezig houden met]]
  
 
==Tijd==
 
==Tijd==
 
+
* de [[cyclus]] - [[cyclussen]] - [[cycli]]
 
+
* de [[schrikkeldag]]
 
+
* het [[schrikkeljaar]]
==Uiterlijk==
+
* het [[tijdperk]]
 
+
* [[dateren]] - [[dateerde]] - [[gedateerd]]
 +
* [[verjaren]] - [[verjaarde]] - [[verjaard]]
 +
* [[verlopen]] - [[verliep]] - [[verlopen]]
 +
* [[verstrijken]] - [[verstreek]] - [[verstreken]]
 +
* [[aanhoudend]]
 +
* [[continu]]
 +
* [[gaandeweg]]
 +
* [[gedurende]]
 +
* [[hedendaags]]
 +
* [[huidig]]
 +
* [[langzamerhand]]
 +
* [[omstreeks]]
 +
* [[sindsdien]]
 +
* [[tegenwoordig]]
 +
* [[tijdig]]
 +
* [[weldra]]
 +
* [[binnen de kortste keren]]
 +
* [[langzaam maar zeker]]
 +
* [[met een zekere regelmaat]]
 +
* [[na verloop van tijd]]
 +
* [[vandaag de dag]]
 +
* [[zeeën van tijd]]
  
 
==Uitvinden==
 
==Uitvinden==
 
+
* de [[bron]] (waaruit iets voortvloeit)
 
+
* de [[elektrotechniek]]
 
+
* de [[energiebron]]
==Vermaak==
+
* de [[energieomzetting]]
 
+
* de [[fossiele energie]]
 +
* de [[kleurstof]]
 +
* de [[observatie]]
 +
* de [[wetenschap]]
 +
* de [[zaak]] (het ding)
 +
* de/het [[molecuul]]
 +
* het [[gezichtsveld]]
 +
* [[observeren]] - [[observeerde]] - [[geobserveerd]]
 +
* [[wetenschappelijk]]
  
 
==Vervoer==
 
==Vervoer==
 
+
* de [[aanhanger]]
 
+
* de [[bereikbaarheid]]
 +
* de [[instructeur]] - [[instructrice]]
 +
* de [[jerrycan]]
 +
* de [[rijles]]
 +
* de [[tanker]] (olieschip)
 +
* de [[veerboot]]
 +
* de [[wegenwacht]]
 +
* het [[bijzondere vervoer]]
 +
* het [[eigen vervoer]]
 +
* het [[personenvervoer]]
 +
* het [[tankstation]]
 +
* het [[transport]]
 +
* het [[transportmiddel]]
 +
* [[aanvoeren]] - [[voerde aan]] - [[aangevoerd]] (goederen)
 +
* [[afrijden]] - [[reed af]] - [[afgereden]]
 +
* [[afslaan]] - [[sloeg af]] - [[afgeslagen]]
 +
* [[afwijken]] - [[week af]] - [[afgeweken]]
 +
* [[arriveren]] - [[arriveerde]] - [[gearriveerd]]
 +
* [[claxonneren]] - [[claxonneerde]] - [[geclaxonneerd]]
 +
* [[neerdalen]] - [[daalde neer]] - [[neergedaald]]
 +
* [[neerkomen]] - [[kwam neer]] - [[neergekomen]]
 +
* [[optrekken]] - [[trok op]] - [[opgetrokken]]
 +
* [[takelen]] - [[takelde]] - [[getakeld]]
 +
* [[uitvaren]] - [[voer uit]] - [[uitgevaren]]
 +
* [[zich begeven naar]] - [[begaf]] - [[begeven]]
 +
* [[zich bevinden]] - [[bevond]] - [[bevonden]]
 +
* [[ergens uithangen]]
 +
* [[op pad sturen]]
  
 
==Vroeger==
 
==Vroeger==
 
+
* de [[adel]]
 +
* de [[griffel]]
 +
* de [[grottekening]]
 +
* de [[handelsstad]] - [[handelssteden]]
 +
* de [[historie]] - [[histories]] - [[historiën]]
 +
* de [[inscriptie]]
 +
* de [[kroontjespen]]
 +
* de [[kruistocht]]
 +
* de [[kruisvaarder]]
 +
* de [[lei]]
 +
* de [[mythe]]
 +
* de [[mythologie]]
 +
* de [[papyrus]]
 +
* de [[ruilhandel]]
 +
* de [[senaat]]
 +
* de [[veldslag]]
 +
* de [[vesting]]
 +
* de [[volksverhuizing]]
 +
* de [[voorouder]]
 +
* de [[wagenrennen]]
 +
* het [[amfitheater]]
 +
* het [[forum]]
 +
* het [[gewelf]]
 +
* het [[gilde]]
 +
* het [[hunebed]]
 +
* het [[karakter]] (schriftteken)
 +
* het [[perkament]]
 +
* het [[spijkerschrift]]
 +
* [[strijden]] - [[streed]] - [[gestreden]]
 +
* [[veroveren]] - [[veroverde]] - [[veroverd]]
 +
* [[edel]]
 +
* [[historisch]]
  
 
==Wat vinden we ervan?==
 
==Wat vinden we ervan?==
 
+
* de [[hinder]]
 
+
* de [[lariekoek]]
 +
* de [[luxe]]
 +
* de [[overeenkomst]]
 +
* de [[pracht]]
 +
* de [[primeur]]
 +
* de [[sfeer]]
 +
* de [[stijl]]
 +
* de [[variant]]
 +
* de [[variatie]]
 +
* het [[comfort]]
 +
* het [[geharrewar]]
 +
* het [[geklungel]]
 +
* het [[gemak]] (comfort)
 +
* het [[hoogtepunt]]
 +
* het [[onding]]
 +
* het [[onheil]]
 +
* het [[taboe]]
 +
* [[aangenaam]]
 +
* [[aanhankelijk]]
 +
* [[aanvaardbaar]]
 +
* [[afwisselend]]
 +
* [[afzonderlijk]]
 +
* [[apekool]] (onzin)
 +
* [[behoorlijk]]
 +
* [[berucht]]
 +
* [[bezeten]]
 +
* [[bruisend]] (levendig)
 +
* [[charmant]]
 +
* [[comfortabel]]
 +
* [[compact]]
 +
* [[correct]]
 +
* [[doodgewoon]]
 +
* [[draagbaar]]
 +
* [[dubieus]]
 +
* [[eigenaardig]]
 +
* [[eigentijds]]
 +
* [[enthousiast]]
 +
* [[exact]]
 +
* [[gehaast]]
 +
* [[geoefend]]
 +
* [[gevarieerd]]
 +
* [[gewichtig]]
 +
* [[gigantisch]]
 +
* [[grauw]]
 +
* [[grimmig]]
 +
* [[hebzucht]]
 +
* [[heldhaftig]]
 +
* [[herkenbaar]]
 +
* [[identiek]]
 +
* [[indrukwekkend]]
 +
* [[informatief]]
 +
* [[ingrijpend]]
 +
* [[innig]]
 +
* [[klassiek]]
 +
* [[knus]]
 +
* [[komisch]]
 +
* [[kritisch]]
 +
* [[kwalijk]]
 +
* [[luguber]]
 +
* [[magnifiek]]
 +
* [[moedwillig]]
 +
* [[monotoon]]
 +
* [[muf]]
 +
* [[multifunctioneel]]
 +
* [[nadelig]]
 +
* [[onbeschadigd]]
 +
* [[ongegrond]]
 +
* [[ongestoord]]
 +
* [[ongewenst]]
 +
* [[onooglijk]]
 +
* [[onterecht]]
 +
* [[ontroerend]]
 +
* [[onverbiddelijk]]
 +
* [[opgefokt]]
 +
* [[opmerkelijk]]
 +
* [[opwindend]]
 +
* [[opzichtig]]
 +
* [[origineel]]
 +
* [[overbodig]]
 +
* [[razend]] (vb. razend enthousiast)
 +
* [[redelijk]]
 +
* [[royaal]]
 +
* [[ruig]]
 +
* [[secuur]]
 +
* [[sierlijk]]
 +
* [[soortgelijk]]
 +
* [[stereotiep]]
 +
* [[stereotype]]
 +
* [[tenger]]
 +
* [[tijdrovend]]
 +
* [[tjokvol]]
 +
* [[uitgestrekt]]
 +
* [[uitvoerbaar]]
 +
* [[uniek]]
 +
* [[vaal]]
 +
* [[veelzeggend]]
 +
* [[veelzijdig]]
 +
* [[verbitterd]]
 +
* [[verdacht]]
 +
* [[verdraaid]]
 +
* [[vijandelijk]]
 +
* [[volmaakt]]
 +
* [[volstrekt]] (vb. volstrekt onjuist)
 +
* [[waakzaam]]
 +
* [[zinvol]]
  
 
==Water==
 
==Water==
 +
* de [[dobber]]
 +
* de [[kwelder]]
 +
* de [[landaanwinning]] / [[landwinning]]
 +
* de [[polder]]
 +
* de [[vloot]]
 +
* het [[wad]]
 +
* het [[winterbed]] / de [[winterbedding]]
 +
* het [[zomerbed]] / de [[zomerbedding]]
 +
* [[aanslibben]] - [[slibde aan]] - [[aangeslibd]]
 +
* [[beslaan]] - [[besloeg]] - [[beslagen]] (ruit)
 +
* [[deppen]] - [[depte]] - [[gedept]]
 +
* [[dichtslibben]] - [[slibde dicht]] - [[dichtgeslibd]]
 +
* [[drijven]] - [[dreef]] - [[gedreven]]
 +
* [[droogmalen]] - [[maalde droog]] - [[drooggemalen]]
 +
* [[indijken]] - [[dijkte in]] - [[ingedijkt]]
 +
* [[inklinken]] - [[klonk in]] - [[ingeklonken]]
 +
* [[onderdompelen]] - [[dompelde onder]] - [[ondergedompeld]]
 +
* [[oplossen in]] - [[loste op]] - [[opgelost]]
 +
* [[uitbaggeren]] - [[baggerde uit]] - [[uitgebaggerd]]
 +
* [[vloeien]] - [[vloeide]]] - [[gevloeid]]
 +
* [[zinken]] - [[zonk]]- [[gezonken]]
 +
* [[binnendijks]]
 +
* [[buitendijks]]
 +
* [[aan land gaan]]
 +
* [[voor anker gaan]]
  
 +
==Wereldkwesties==
 +
* de [[afkomst]]
 +
* de [[afstammeling]]
 +
* de [[ambassade]]
 +
* de [[analfabeet]]
 +
* de [[beschaving]]
 +
* de [[bevolkingsdichtheid]]
 +
* de [[binnengrens]]
 +
* de [[bloedverwant]]
 +
* de [[buitengrens]]
 +
* de [[burger]]
 +
* de [[diplomaat]]
 +
* de [[economische vluchteling]]
 +
* de [[eenwording]]
 +
* de [[emigrant]]
 +
* de [[emigratie]]
 +
* de [[Europese Commissie]]
 +
* de [[Europese Unie]]
 +
* de [[gemeenschap]]
 +
* de [[hulporganisatie]]
 +
* de [[illegaal]]
 +
* de [[immigrant]]
 +
* de [[immigratie]]
 +
* de [[kolonie]] - [[koloniën]]
 +
* de [[leerplicht]]
 +
* de [[lidstaat]]
 +
* de [[maatschappij]]
 +
* de [[migrant]]
 +
* de [[nationaliteit]]
 +
* de [[nieuwkomer]]
 +
* de [[open grenzen]]
 +
* de [[opvang]]
 +
* de [[politieke vluchteling]]
 +
* de [[republiek]]
 +
* [[de scholing]]
 +
* [[de uitbuiting]]
 +
* [[de verblijfsvergunning]]
 +
* [[de verwaarlozing]]
 +
* [[de wereldstad]] - [[wereldsteden]]
 +
* [[het analfabetisme]]
 +
* [[het continent]]
 +
* [[het Europees Parlement]]
 +
* [[het inwonersaantal]]
 +
* [[het kandidaat-lid]] - [[kandidaat-leden]]
 +
* [[het verdrag]]
 +
* [[het werelddeel]]
 +
* [[emigreren]] - [[emigreerde]] - [[geëmigreerd]]
 +
* [[immigreren]] - [[immigreerde]] - [[geïmmigreerd]]
 +
* [[opkomen voor]] - [[kwam op]] - [[opgekomen]]
 +
* [[zich inzetten voor]] - [[zette in]] - [[ingezet]]
 +
* [[dichtbevolkt]]
 +
* [[dunbevolkt]]
 +
* [[eentalig]]
 +
* [[gewestelijk]]
 +
* [[leerplichtig]]
 +
* [[meertalig]]
 +
* [[regionaal]]
 +
* [[tweetalig]]
 +
* [[recht hebben op]]
  
 
==Werken en Beroepen==
 
==Werken en Beroepen==
 
+
* de [[aanwezigheid]]
 +
* de [[absentie]]
 +
* de [[afwijzing]]
 +
* de [[arbeidsverdeling]]
 +
* de [[bijeenkomst]]
 +
* de [[compagnon]]
 +
* de [[dienstverlening]]
 +
* de [[eenmanszaak]]
 +
* de [[kandidaat]]
 +
* de [[kinderopvang]]
 +
* de [[leegloop]]
 +
* de [[mechanisatie]]
 +
* de [[medewerking]]
 +
* de [[onderverdeling]]
 +
* de [[oprichting]]
 +
* de [[rolverdeling]]
 +
* de [[samenvoeging]]
 +
* de [[sollicitant]]
 +
* de [[sollicitatiebrief]]
 +
* de [[uitzendkracht]]
 +
* de [[vacature]]
 +
* de [[verplichting]]
 +
* het [[beheer]]
 +
* het [[contract]]
 +
* het [[corvee]]
 +
* het [[curriculum vitae]] (cv)
 +
* het [[ontslag]]
 +
* het [[pensioen]]
 +
* het [[sollicitatiegesprek]]
 +
* het [[uitzendbureau]]
 +
* het [[verlof]]
 +
* [[aannemen]] - [[nam aan]] - [[aangenomen]]
 +
* [[afwijzen]] - [[wees af]] - [[afgewezen]]
 +
* [[assisteren]] - [[assisteerde]] - [[geassisteerd]]
 +
* [[bijwonen]] - [[woonde bij]] - [[bijgewoond]]
 +
* [[oprichten]] - [[richtte op]] - [[opgericht]]
 +
* [[presteren]] - [[presteerde]] - [[gepresteerd]]
 +
* [[solliciteren]] - [[solliciteerde]] - [[gesolliciteerd]]
 +
* [[zich verzamelen]] - [[verzamelde]] - [[verzameld]]
 +
* [[beschikbaar]]
 +
* [[aangenomen worden]]
 +
* [[actief zijn in]]
 +
* [[afgewezen worden]]
 +
* [[deel uitmaken van]]
 +
* [[leiding geven aan]]
 +
* [[te werk gaan]]
  
 
==Wonen==
 
==Wonen==
 +
* de [[airconditioning]]
 +
* de [[balustrade]]
 +
* de [[bebouwing]]
 +
* de [[begane grond]]
 +
* de [[circulatie]]
 +
* de [[entree]]
 +
* de [[huisvesting]]
 +
* de [[leefgemeenschap]]
 +
* de [[luchtstroom]]
 +
* de [[plaid]]
 +
* de [[rugleuning]]
 +
* de [[stortbak]] (wc)
 +
* de [[ventilatie]]
 +
* de [[ventilator]]
 +
* de [[verblijfplaats]]
 +
* de/het [[bidet]]
 +
* het [[appartementencomplex]]
 +
* het [[bordes]]
 +
* het [[frutsel]]
 +
* het [[gehucht]]
 +
* het [[interieur]]
 +
* het [[meubilair]]
 +
* het [[onderkomen]]
 +
* het [[perceel]]
 +
* het [[urinoir]]
 +
* [[betreden]] - [[betrad]] - [[betreden]]
 +
* [[binnenhalen]] - [[haalde binnen]] - [[binnengehaald]]
 +
* [[luchten]] - [[luchtte]] - [[gelucht]]
 +
* [[ventileren]] - [[ventileerde]] - [[geventileerd]]
 +
* [[verblijven in]] - [[verbleef]] - [[verbleven]]
 +
* [[ruimte beslaan]]
 +
* [[zijn intrede doen]]

Huidige versie van 3 jul 2012 om 22:58

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

Bewegen, sport en spel

Dieren

Eten en drinken

Familie en vrienden

Figuurlijk taalgebruik

Gedrag en gevoelens

Geld en winkelen

Geloof

Informatie

Kunst

Lastige woorden

Lichaam en gezond

Maken en materialen

Media

Meten en wegen

Milieu

Muziek en geluid

Natuur

Omgang

Richting

School

Tijd

Uitvinden

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Wereldkwesties

Werken en Beroepen

Wonen