WAK:Groep7

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Versie door Jolanda (overleg | bijdragen) op 1 jul 2012 om 16:53 (Geld en winkelen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Verzameling van de Wakwoorden op thema en groep. Terug naar portaal Vierwindstreken klik hier

Bestuur en gezag

Bewegen, sport en spel

Dieren

Eten en drinken

Familie en vrienden

Figuurlijk taalgebruik

Gedrag en gevoelens

Geld en winkelen

Geloof

Informatie

de basis (uitgangspunt)de bijdrage (hulp)de consequentiede hoofdzaakde initialende karakterschetsde omstandigheid - omstandighedende ontwikkelingde oorsprongde overwegingde paraafde speerpuntde tolkde/het risico - risico'shet alternatiefhet aspecthet belanghet detailhet effecthet geval (toestand)het motief (reden)het ontstaanhet overzichthet proceshet signaal (teken)het struikelblokaanhoren - hoorde aan - aangehoordaannemen - nam aan - aangenomen (geloven)achterhalen - achterhaalde - achterhaaldadviseren - adviseerde - geadviseerdassociëren - associeerde - geassocieerdberedeneren - beredeneerde - beredeneerdbeschouwen - beschouwde - beschouwd (opvatten)beseffen - besefte - beseftbetreffen - betrof - betroffenbevestigen - bevestigde - bevestigdbevorderen - bevorderde - bevorderddienen - diende - gediend (moeten)ervaren - ervoer - ervarenleiden tot - leidde - geleidmeedelen - deelde mee - meegedeeldmeetellen - telde mee - meegeteldneuzen - neusde - geneusd (rondkijken)omvatten - omvatte - omvatopnemen in - nam op - opgenomenovergaan op - ging over - overgegaanprepareren - prepareerde - geprepareerdraadplegen - raadpleegde - geraadpleegdsamenstellen - stelde samen - samengesteldschijnen - scheen - geschenen (lijken te zijn)seinen - seinde - geseindselecteren - selecteerde - geselecteerdsignaleren - signaleerde - gesignaleerdterugdraaien - draaide terug - teruggedraaidtoelichten - lichtte toe - toegelichttoepassen - paste toe - toegepastuitlopen op - liep uit - uitgelopenvastleggen - legde vast - vastgelegdvaststaan - stond vast - vastgestaanvaststellen - stelde vast - vastgesteldvastzetten - zette vast - vastgezetverbreken - verbrak - verbrokenvergaren - vergaarde - vergaardvermijden - vermeed - vermedenvertalen - vertaalde - vertaaldvervullen - vervulde - vervuldverwijzen naar - verwees - verwezenvlotten - vlotte - gevlotvoorkomen - kwam voor - voorgekomen (er zijn)voorleggen - legde voor - voorgelegdbij twijfelde voorzieningervoor uittrekkengericht zijn ophet belang inzien vanhet uitgangspuntiets aanduideniets ergens uit opmakeniets voorbereidenin aanmerking komenmee laten wegenstaan voorte binnen schietente doen zijn omtot stand komenvan toepassing zijnzich in iets verdiepen

Kunst

de afsnijding *de bijzonderheidde bouwkunstde conservatorde criticus - criticide dichtregelde dichtvormde diepte (perspectief)de essentiede expositiede graffitide haiku - haiku'sde illustratiede illustratorde imitatiede overlapping *de poëetde poëziede prentde ragede verzamelaarhet atelierhet attribuuthet boegbeeld (schip)het fresco - fresco's - frescihet gepriegelhet houtsnijwerkhet meesterwerkhet objecthet perspectief *groeperen - groepeerde - gegroepeerdinspireren - inspireerde - geïnspireerdopkomen - kwam op - opgekomenposeren - poseerde - geposeerdschetsen - schetste - geschetstweergeven - gaf weer - weergegevendenkbeeldigde vrije loop lateneen verzameling aanleggenonder woorden brengen

Lastige woorden

het uiterste aangezien achtereenvolgensafhankelijkalledaagsalledagallesbehalveandermanscentraalcircacontradaarentegendesnoodsdikwijlsditmaaldoordateldersertegenessentieelevenalsgeenszinsgelet opgelijknamiggeregeldgeziengrondiggrotendeelsherhaaldelijkhoofdzakelijkhoogstenshooguitimmerineennadrukkelijkonafhankelijkongetwijfeldop zichopenbaaropenlijkpraktischprimairprorechtstreekstevergeefsvanwegevoornamelijkwaaronderzowaaral met alals het warebetrekking hebben opbij wijze vandoor middel vaneen en alet ceteragepaard gaan metin de eerste plaats ?, in de tweede plaats ?in de regelin eerste instantiein grote lijnenin het bijzonderin sterke matein werkelijkheidmet namemin of meeronder meerop grond vanover het algemeenper seten hoogsteten minsteten opzichte vanter gelegenheid vanzo min mogelijkzowel ? als ?

Lichaam en gezond

de aderde asbakde baarmoederde begeleider - begeleidsterde beperkingde bevallingde bijwerkingde bloeddrukde bloedsomloopde bloeduitstortingde borstvoedingde complicatiede contactlensde couveusede deskundigede diarreede eetstoornisde eicelde flesvoedingde foetusde hartslagde hersenschuddingde hulpverlenerde hulpverleningde hygiënede injectiede irisde kankerde keizersnedede knie - knieënde knobbelde ledematende lensde levensbehoeftede lichaamsverzorgingde massagede navelstrengde obsessiede okselde opticiende peukde pincetde porie - poriënde remediede shagde sigaarde sigaretde slaap (zijkant gezicht)de smaakpapilde spijsverteringde stembandde stikstofde tabakde traanbuisde transpiratiede verloskundigede vroedvrouwde weerstandde zaadcelde/het cholesterolhet embryo - embryo'shet geslachthet gewrichthet hoornvlieshet netvlieshet ongevalhet oogwithet orgaanhet SOS-berichthet speekselhet spijsverteringskanaalhet trommelvlieshet weefselhet zintuighet zuurstofgebrekbaren - baarde - gebaardbehandelen - behandelde - behandeld (arts)bevallen - beviel - bevallenhallucineren - hallucineerde - gehallucineerdknikkebollen - knikkebolde - geknikkebold (slaap)meeroken - rookte mee - meegerooktroken - rookte - gerooktsteriliseren - steriliseerde - gesteriliseerdtasten - tastte - getast (aanraken)transpireren - transpireerde - getranspireerduitzieken - ziekte uit - uitgeziektverdoven - verdoofde - verdoofdverstuiken - verstuikte - verstuiktwaarnemen - nam waar - waargenomenzogen - zoogde - gezoogderfelijkgespierdhardnekkighygiënischinwendigmedischmeervoudig gehandicaptnuchter (niet gegeten)ondervoedoperatiefstom (niet kunnen praten)uitwendigverstandelijk gehandicaptvisueel gehandicaptbij bewustzijn zijnin leven zijnin nood verkerenklam aanvoelenonder behandeling zijnzijn behoefte doen

Maken en materialen

de aannemerde afwerkingde assemblagede beitelde bekledingde boogbrugde bouw (bedrijfstak)de cementmolende constructiede cv-installatiede decoratiede duimstokde figuurzaagde funderingde garantiede gebruikerde gietvormde houtskoolde ijzerertsde indelingde inkepingde installateurde isolatiede laagde lekkagede loodgieterde maatstafde maquettede miniatuurde montagede monteurde nijptangde ontploffingde ontwerperde productielijnde steigerde tegelzetterde thermostaatde vakmande verbouwingde verwarmingsketelde vouwlijnde warmtegeleidingde warmtestralingde warmtestromingde werkingde/het triplexhet bouwpakkethet bronshet designhet eindproducthet eindresultaathet element (onderdeel)het gruishet halffabricaathet ijzergarenhet isolatiemateriaalhet kristalhet mankementhet ontwerphet piepschuimhet poederhet scharnierhet type (soort)het voorschrifthet weefgetouwaandrukken - drukte aan - aangedruktaanleggen - legde aan - aangelegdafhakken - hakte af - afgehaktbetegelen - betegelde - betegeldbewerken - bewerkte - bewerktconstrueren - construeerde - geconstrueerddichtbinden met - bonddicht - dichtgebondenfabriceren - fabriceerde - gefabriceerdgraveren - graveerde - gegraveerdheien - heide - geheidisoleren - isoleerde - geïsoleerdkerven - kerfde - gekerfdlassen - laste - gelastmarkeren - markeerde - gemarkeerdmonteren - monteerde - gemonteerdontwerpen - ontwierp - ontworpenontwikkelen - ontwikkelde - ontwikkeldproduceren - produceerde - geproduceerdrangschikken - rangschikte - gerangschiktsamenpersen - perste samen - samengeperstsolderen - soldeerde - gesoldeerdspijkeren - spijkerde - gespijkerdsplijten - spleet - gespletenstoppen - stopte - gestopt (dichtmaken)uithollen - holde uit - uitgeholduitwerken - werkte uit - uitgewerktvariëren - varieerde - gevarieerdvervaardigen - vervaardigde - vervaardigdverzetten - verzette - verzetvoltooien - voltooide - voltooidvormgeven - gaf vorm - vormgegevenwrikken - wrikte - gewriktwringen - wrong - gewrongendriehoekigeenvormiggammelmachinaalmaterieelruw (oneffen)stapelbaarsteenachtigstrak (zonder versiering)synthetischiets ergens omheen windenin productie nemenuit de grond stampenverwerken tot iets

Media

de aankondigingde afleveringde afwisselingde blikvangerde brochurede cameraman - cameravrouwde close-upde doelgroepde geluidstechnicusde komiekde monitorde nasynchronisatiede omroepde omroeper - omroepsterde ondertitelingde radiozenderde regisseur - regisseusede repetitiede slogande spelshowde talkshowde televisiecamerahet decorhet draaiboekhet fragmenthet huis-aan-huisbladhet jongerenprogrammainzoomen - zoomde in - ingezoomdprojecteren - projecteerde - geprojecteerdregisseren - regisseerde - geregisseerdrepeteren - repeteerde - gerepeteerdverfilmen - verfilmde - verfilmdeen blik werpen opeen interview afnemenin beeld komenin het oog springen

Meten en wegen

de overvloedde partijde stilstandde teughet bereikhet duo *het exemplaarhet individuhet trio - trio'safnemen - nam af - afgenomenbevatten - bevatte - bevat (inhoud)minderen - minderde -geminderdteruglopen - liep terug - teruggelopentoenemen - nam toe - toegenomenverdubbelen - verdubbelde - verdubbeldverminderen - verminderde - verminderdenkelvoudigettelijkeindividueelmassaalmeervoudigoverigovertollig

Milieu

de bio-industriede biologische landbouwde elektrische stroomde fossiele brandstoffende hoogovende lichte industriede overproductiede verontreinigingde zware industriehet bestrijdingsmiddelhet natuurproductverdelgen - verdelgde - verdelgdvergiftigen - vergiftigde - vergiftigdvernietigen - vernietigde - vernietigdverontreinigen - verontreinigde - verontreinigdchemischecologisch *natuurlijk

Muziek en geluid

de geluidsgolfde klankkastde luisteraarde musicalde overlastde platenmaatschappijde solo - solo's - solide soundtrackhet blaasinstrumenthet duethet slaginstrumenthet snaarinstrumentdempen - dempte - gedemptluidruchtig

Natuur

de bergketende bies (oevergewas)de biotoopde compostde erosiede gemengde rivierde hoogvlaktede meeldraadde mergelde nectarde oasede regenrivierde rivierbeddingde stamperde subtropende verweringde voedingsbodemde waterkrachthet cultuurlandschaphet hogedrukgebiedhet hooglandhet klifhet klimaatgebiedhet kustgebiedhet laaglandhet lagedrukgebiedhet planktonhet reliëfhet schiereilandhet stuifmeeldelven - dolf / delfde - gedolvenvergaan - verging - vergaanheuvelachtiglandinwaartsonder de blote hemeluit de grond schieten

Omgang

Reizen

Richting

School

Sprookjes

Tijd

Uiterlijk

Uitvinden

Vermaak

Vervoer

Vroeger

Wat vinden we ervan?

Water

Werken en Beroepen

Wonen